RODO

OGÓLNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Dane administratora:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Służb Grup Rodzinnych, mająca siedzibę w Poznaniu (61-675) na Os. Wichrowe Wzgórze 12C, KRS: 000082338.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Stowarzyszenia Służb Grup Rodzinnych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować wysyłając wiadomość na adres siedziby Stowarzyszenia lub też na adres e-mail: stowarzyszenie@al-anon.org.pl

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania:

Zgodnie z zasadą minimalizacji danych przetwarzamy wyłącznie takie dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania danych. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych jest różna, w zależności od konkretnego celu, dla jakiego przetwarzane są dane. I tak:
1. jeżeli została zawarta umowa cywilno-prawna, której stroną jest Stowarzyszenie Służb Grup Rodzinnych przetwarzanie danych odbywa się w celu jej realizacji, a podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w ten sposób Stowarzyszenie przetwarza m.in. dane swoich darczyńców, wolontariuszy i pełniących służby w strukturach Al- Anon itp.
2. jeżeli na Stowarzyszeniu Służb Grup Rodzinnych ciąży obowiązek prawny, do którego wypełnienia niezbędne jest przetwarzanie danych (np. przechowywanie faktur VAT i rachunków w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych, ubezpieczenia pracowników itp.), to podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
3. jeżeli Stowarzyszenie Służb Grup Rodzinnych dąży do zabezpieczenia swoich prawnie uzasadnionych interesów, to przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w ten sposób Stowarzyszenie przetwarza m.in. dane osób wspierających ją wpłatą darowizny na konto bankowe Stowarzyszenia .
4. jeżeli Stowarzyszenie Służb Grup Rodzinnych przetwarza dane w ramach realizacji swoich zadań statutowych lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, to przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w ten sposób najczęściej Stowarzyszenie przetwarza dane swoich beneficjentów.
5. w pozostałych przypadkach Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, wówczas podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą być przez Administratora przekazywane do podmiotów zewnętrznych, takich jak firmy świadczące usługi księgowe, prawnicze, informatyczne, usługi z zakresu ochrony danych osobowych, usługi transportowe i noclegowe, podmioty niszczące dokumentację, stowarzyszenia i fundacje, których działalność jest powiązana z działalnością statutową Administratora.

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe przetwarzamy nie dłużej, niż jest to niezbędne. Okres przetwarzania danych osobowych zależy od celu, w jakim dane zostały zebrane i są przetwarzane, a także od przepisów prawa i pozyskanych zgód lub innych oświadczeń:
1. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane dotyczą;
2. w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy – dane osobowe będą przetwarzane przy uwzględnieniu okresu czasu, odpowiadającemu okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych, a także przy uwzględnieniu okresu przedawnienia, wynikającego z Ordynacji Podatkowej.
3. w przypadku przetwarzania danych osobowych, w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, do podjęcia działań przed zawarciem umowy – dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy;
4. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora – dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do momentu złożenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą oraz przy uwzględnieniu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz podatkowych.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3. usunięcia swoich danych osobowych,
4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5. przenoszenia swoich danych osobowych,
6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
7. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Nie wszystkie Pani/Pan żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych:

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy, umowny, bądź być warunkiem zawarcia umowy, a podanie danych może być niezbędne dla określonego celu.
2. Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku, co może skutkować brakiem możliwości realizacji Pani/Pana sprawy objętej wnioskiem (pismem), a także konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będzie możliwości wykonania takiej umowy.
4. Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych umową, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
5. Podanie przez Panią/Pana danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie nie wynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne, ale może okazać się konieczne dla załatwienia sprawy w oczekiwany przez Panią/Pana sposób.
6. Podane przez Panią/Pana danych osobowych w przypadku zakupu lub kolportażu literatury Al-Anon jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, jeśli nie poda Pani/Pan swoich danych osobowych nastąpi odmowa sprzedaży.

Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i przy wykorzystaniu systemów informatycznych, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane. Dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego ani do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej.

FORMULARZ KONTAKTOWY

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Dane administratora:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Służb Grup Rodzinnych, mająca siedzibę w Poznaniu (61-675) na Os. Wichrowe Wzgórze 12C, KRS: 000082338.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Stowarzyszenia Służb Grup Rodzinnych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować wysyłając wiadomość na adres siedziby Stowarzyszenia lub też na adres e-mail: stowarzyszenie@al-anon.org.pl

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania:

Odpowiedzi na zapytanie

Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą być przez Administratora przekazywane do podmiotów zewnętrznych, takich jak firmy świadczące usługi księgowe, prawnicze, informatyczne, usługi z zakresu ochrony danych osobowych, usługi transportowe i noclegowe, podmioty niszczące dokumentację, stowarzyszenia i fundacje, których działalność jest powiązana z działalnością statutową Administratora.

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe przetwarzamy nie dłużej, niż jest to niezbędne. Okres przetwarzania danych osobowych zależy od celu, w jakim dane zostały zebrane i są przetwarzane, a także od przepisów prawa i pozyskanych zgód lub innych oświadczeń:
1. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane dotyczą;
2. w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy – dane osobowe będą przetwarzane przy uwzględnieniu okresu czasu, odpowiadającemu okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych, a także przy uwzględnieniu okresu przedawnienia, wynikającego z Ordynacji Podatkowej.
3. w przypadku przetwarzania danych osobowych, w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, do podjęcia działań przed zawarciem umowy – dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy;
4. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora – dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do momentu złożenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą oraz przy uwzględnieniu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz podatkowych.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3. usunięcia swoich danych osobowych,
4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5. przenoszenia swoich danych osobowych,
6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
7. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Nie wszystkie Pani/Pan żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych:

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy, umowny, bądź być warunkiem zawarcia umowy, a podanie danych może być niezbędne dla określonego celu.
2. Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku, co może skutkować brakiem możliwości realizacji Pani/Pana sprawy objętej wnioskiem (pismem), a także konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będzie możliwości wykonania takiej umowy.
4. Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych umową, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
5. Podanie przez Panią/Pana danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie nie wynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne, ale może okazać się konieczne dla załatwienia sprawy w oczekiwany przez Panią/Pana sposób.
6. Podane przez Panią/Pana danych osobowych w przypadku zakupu lub kolportażu literatury Al-Anon jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, jeśli nie poda Pani/Pan swoich danych osobowych nastąpi odmowa sprzedaży.

Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i przy wykorzystaniu systemów informatycznych, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane. Dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego ani do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej.

FORMULARZ REZERWACJI

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Dane administratora:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Służb Grup Rodzinnych, mająca siedzibę w Poznaniu (61-675) na Os. Wichrowe Wzgórze 12C, KRS: 000082338.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Stowarzyszenia Służb Grup Rodzinnych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować wysyłając wiadomość na adres siedziby Stowarzyszenia lub też na adres e-mail: stowarzyszenie@al-anon.org.pl

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania:

Dane osobowe będą przetwarzane wyłączenie w celu rezerwacji pobytu i noclegu podczas zlotu „40 lat Grup Rodzinnych AL-ANON w Polsce”

Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą być przez Administratora przekazywane do podmiotów zewnętrznych, takich jak firmy świadczące usługi księgowe, prawnicze, informatyczne, usługi z zakresu ochrony danych osobowych, usługi transportowe i noclegowe, podmioty niszczące dokumentację, stowarzyszenia i fundacje, których działalność jest powiązana z działalnością statutową Administratora.

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe przetwarzamy nie dłużej, niż jest to niezbędne. Okres przetwarzania danych osobowych zależy od celu, w jakim dane zostały zebrane i są przetwarzane, a także od przepisów prawa i pozyskanych zgód lub innych oświadczeń:
1. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane dotyczą;
2. w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy – dane osobowe będą przetwarzane przy uwzględnieniu okresu czasu, odpowiadającemu okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych, a także przy uwzględnieniu okresu przedawnienia, wynikającego z Ordynacji Podatkowej.
3. w przypadku przetwarzania danych osobowych, w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, do podjęcia działań przed zawarciem umowy – dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy;
4. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora – dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do momentu złożenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą oraz przy uwzględnieniu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz podatkowych.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3. usunięcia swoich danych osobowych,
4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5. przenoszenia swoich danych osobowych,
6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
7. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Nie wszystkie Pani/Pan żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych:

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy, umowny, bądź być warunkiem zawarcia umowy, a podanie danych może być niezbędne dla określonego celu.
2. Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku, co może skutkować brakiem możliwości realizacji Pani/Pana sprawy objętej wnioskiem (pismem), a także konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będzie możliwości wykonania takiej umowy.
4. Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych umową, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
5. Podanie przez Panią/Pana danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie nie wynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne, ale może okazać się konieczne dla załatwienia sprawy w oczekiwany przez Panią/Pana sposób.
6. Podane przez Panią/Pana danych osobowych w przypadku zakupu lub kolportażu literatury Al-Anon jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, jeśli nie poda Pani/Pan swoich danych osobowych nastąpi odmowa sprzedaży.

Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i przy wykorzystaniu systemów informatycznych, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane. Dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego ani do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej.

Skip to content