KOMINIKATY COVID-19

 


 11.06.2020 r.

 

Komunikat  Rady Powierników– Podziękowanie za realizację Tradycji Siódmej

 

Rada Powierników serdecznie dziękuje wszystkim członkom Al-Anon, którzy pamiętając o Tradycji Siódmej  wpłacają na konto Stowarzyszenia dobrowolne datki.

W kwietniu i maju sprzedaż naszej literatury spadła dziesięciokrotnie w porównaniu z okresem sprzed pandemii.  Wpłaty od osób indywidualnych i grup Al-Anon umożliwiły terminowe regulowanie wymaganych  płatności związanych z  prowadzeniem biura.

Jeszcze raz dziękujemy  wszystkim darczyńcom za podjęcie  odpowiedzialności za całą wspólnotę.

 

Z życzeniami zdrowia i pogody ducha

Rada Powierników


 07.06.2020 r.

Komunikat  Rady Powierników w sprawie mityngów

Rada Powierników Grup Rodzinnych Al-Anon, po zapoznaniu się z sytuacją epidemiczną oraz komunikatami Ministerstwa Zdrowia informuje, że mityngi bezpośrednie (spotkania) mogą się odbywać, po uzyskaniu zgody właściciela lokalu oraz po zapoznaniu się z lokalnymi komunikatami dotyczącymi przestrzegania oddzielnych, przepisów dotyczących danego terenu, które można uzyskać w terenowych oddziałach Sanepidu.
Przypominamy, że nadal obowiązuje przestrzeganie stosowania środków ochrony osobistej (dezynfekcja rąk, zakrywanie nosa i twarzy), dbajmy o własne zdrowie i zdrowie innych, zachowując dystans.

Z życzeniami zdrowia oraz pogody ducha.

Rada Powierników


 

Poznań, 04.06.2020 r.

 

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Służb Grup Rodzinnych Al-Anon w sprawie możliwości organizowania mityngów z dnia 4. Czerwca 2020 r.

 

W związku z pojawiającymi się pytaniami o możliwości odbywania bezpośrednich spotkań członków grup Al-Anon( mityngów), związanymi z liberalizowaniem od 30 maja 2020 roku obostrzeń związanych z organizowaniem zgromadzeń do 150 osób informujemy, że zmiany te nie obejmują spotkań Al-Anon i nadal  proponuje się odbywanie mityngów za pośrednictwem systemów teleinformacyjnych lub innych systemów łączności.

 

Zgodnie z zapisem § 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 maja 2020 nadal, do odwołania, utrzymany został zakaz:

1) organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo 

o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631) to jest:

1.

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

2.

Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej

 

2) innych niż określone w pkt 1 zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów
i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju powyżej 150 osób.

 

3). Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych
z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym.

 

4). Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy w miejscach ogólnodostępnych na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu ustawy o własności lokali np. w klubach, świetlicach osiedlowych itp. lub na terenie nieruchomości o innych formach posiadania. (Pomieszczenia ogólnodostępne na przykład w parafiach, szpitalach, ośrodkach terapii itp.) Zakrywanie twarzy nie jest wymagane, jeżeli zostanie zachowana odległość co najmniej 2 metry pomiędzy uczestnikami spotkania ( mityngu).

 

Zarząd Stowarzyszenia rekomenduje organizowanie mityngów Al-Anon pod warunkiem przestrzegania zaleceń opisanych w punkcie 4).

 

                                                                                      Zarząd Stowarzyszenia Służb Grup Rodzinnych Al-Anon.

 


 

Apel do naszych serc

 

O odpowiedzialność i przestrzeganie zasad

 

Trwa pandemia. Zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i  decyzją Rady Powierników w Polsce wszystkie bezpośrednie mityngi Grup Rodzinnych Al-Anon zostały zawieszone do czasu ustąpienia zarazy. Nie spotykamy się więc osobiście, ale coraz więcej osób i grup organizuje mityngi w Internecie, dzieli się swoimi doświadczeniami przez telefon czy wysyłając sms-y. Wiele z tych osób w duchu naszych zasad odkłada pieniądze, które na tradycyjnym mityngu byłyby wrzucone do koszyczka, a w zaistniałej sytuacji zostaną przekazane do Stowarzyszenia w innym terminie.

 

Zamknięcie w domach, zakłócenie zwykłego rytmu życia, przebywanie w małej przestrzeni mieszkania wszystkich domowników nawet przez 24 godziny na dobę to tylko niektóre z czynników wpływających na wzrost niepokoju, nasilenie agresji czy wybuchy złości, tak charakterystyczne dla osób chorujących na alkoholizm i ich rodzin. Chcąc pomóc osobom cierpiącym wskutek czyjegoś alkoholizmu, internauci publikują obszerne fragmenty naszej literatury, znanej jako Literatura Aprobowana przez Konferencję. Niestety, nie wszyscy oni pamiętają, że jest to literatura objęta prawem autorskim, należącym do World Service Office Al-Anon Family Group, czyli Biura Służby Światowej Grup Rodzinnych Al-Anon.

 

Każdy tytuł Literatury Aprobowanej przez Konferencję jest objęty tym prawem, co formalnie jest oznaczone następująco:  Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana, zapisywana, umieszczana w systemie wyszukiwania informacji czy przekazywana w jakiejkolwiek postaci czy jakimkolwiek sposobem (elektronicznie, mechanicznie, fotograficznie, przez nagrania lub w inaczej) bez uprzedniej zgody na piśmie udzielonej przez Al-Anon Family Group Headquarters, Inc.

 

Prawo autorskie obowiązuje także w internecie.

 

– Co stąd wynika dla kogoś, kto chce publicznie wykorzystać tekst zaczerpnięty z naszej literatury?
– Taka osoba powinna wiedzieć, co jej wolno, a co jest złamaniem prawa.

 

Cytowanie cudzych tekstów jest dozwolone pod pewnymi warunkami:

 

  1. Cytat należy zaznaczyć cudzysłowem („”) lub pochyłym pismem.
  2. Cytat powinien być nie dłuższy niż jeden akapit.
  3. Należy podać źródło przytaczanych słów, tj. przynajmniej tytuł i numer strony.

 

Nawet Biuro Służby Światowej na swoich stronach internetowych poświęconych pomocy społeczeństwu lub członkom Al-Anon drukuje jedynie krótkie urywki z Literatury Aprobowanej przez Konferencję Służby Światowej. Żaden region, okręg, osoba, służba informacyjna, centrum sprzedaży literatury itp. nie może na swojej stronie zamieszczać tekstów Literatury Aprobowanej przez Konferencję.

 

Osoby uprawnione ze względu na pełnioną służbę oraz zarejestrowane mityngi online mogą na okres roku uzyskać pisemne zezwolenie na zamieszczanie Stopni, Tradycji i Koncepcji Służby. Członkowie uczestniczący w czatach lub pisemnych mityngach elektronicznych, którzy uzyskali zezwolenie, mogą cytować jeden akapit, urywek z Literatury Aprobowanej przez Konferencję w swoich wypowiedziach pod warunkiem, że zamieszczą przypis i nie zrobią żadnych zmian w cytowanym fragmencie.

 

„Przyswajając program Al-Anon, uczę się żyć w prawdzie, w zgodzie z zasadami współżycia społecznego i własnym sumieniem. Niewątpliwie łamanie prawa autorskiego jest rodzajem kradzieży pewnego dobra, które wprawdzie może wydawać się „niczyje”, przecież jednak do kogoś należy. Obym nigdy nie naruszał prawa własności zarówno dóbr materialnych, jak i intelektualnych, bo to degraduje mnie we własnych oczach. Stawia mnie też przed koniecznością zadośćuczynienia za tę kradzież, której wartość materialną trzeba by pomnożyć przez liczbę osób korzystających ze skradzionych materiałów” (Imię autora do wiadomości Zespołu).

 

Lois W., współzałożycielka Al-Anon, w 1985 roku w Montrealu wypowiedziała takie słowa: Jestem głęboko przekonana, że gdy coraz więcej ludzi przyjmie nasz sposób życia i zwróci się z miłością ku innym, nasze zasady pewnego dnia uratują nasz niespokojny świat.

 

Akceptacja sposobu życia, miłość do innych, stosowanie zasad – to wszystko niech się zacznie ode mnie…

 


 

 

Komunikat WSO w sprawie koronawirusa

 

List z dnia 19 marca 2020

 

Biuro Służby  Światowej dostaje wiele pytań od członków Al-Anon jak mają działać grupy, okręgi, regiony biorąc pod uwagę koronawirus. Jako organ rozliczeniowy (clearinghouse) dla Grup Rodzinnych Al-Anon WSO nie posiada żadnych wskazówek odnośnie zdrowia. Nasze doświadczenie, siła i nadzieja zachęcają nas do polegania na zasadach zawartych w Dwunastu Tradycjach i Dwunastu Koncepcjach Służby, które prowadzą nas w każdej trudnej sytuacji.

 

W obecnej sytuacji szczególnie uświadamiamy sobie mądrość wyrażoną w Tradycji Drugiej, która zachęca Biuro Służby Światowej, regiony, okręgi i grupy do polegania na „jedynym autorytecie – kochającego Boga, jaki może się wyrażać w sumieniu naszej grupy”.

 

Śledzimy rzetelne lokalne, krajowe i światowe  bieżące informacje, aby rozumieć zmieniającą się sytuację i dobrze informować sumienie grupy.  W oparciu o te informacje  Biuro Służby Światowej kontynuuje działania związane z wysyłką literatury do członków, rozmawia z członkami i odpowiada na pytania oraz przyjmuje dobrowolne datki na wsparcie światowego Al-Anon.  Wdrażamy także środki ochronne, aby zminimalizować rozszerzanie się epidemii.

 

Od dzisiaj do odwołania zawieszamy mityngi Al-Anon i Alateen w czwartkowy wieczór, które odbywały się w naszym biurze oraz zawiesza się wycieczki do biura, aby nie wprowadzić koronawirusa do budynku. Rada Powierników spotka się, aby stworzyć plan związany z coroczną kwietniową Konferencją w Virginia Beach. ( Rada spotkała się już i konferencja ogranicza się tylko do spotkania Rady w najważniejszych sprawach, wnioskuje się porządek dzienny konferencji przenieść na następny rok, potem odbyć coroczny mityng Rady to znaczy Walne Zebranie)

 

Podobnie sugerujemy grupom, regionom, okręgom śledzić sytuację w kraju i najpierw uzyskać rzetelne informacje co do sytuacji medycznej i społecznej, a potem podejmować decyzje. Według Tradycji Czwartej zachęcamy grupy do otwartości  w czasie rozważania innych form kontaktu wykluczających kontakt osobisty. Należy brać pod uwagę elektroniczne formy kontaktu. Grupy, które wybiorą ten kontakt  nie muszą rejestrować się w Biurze Służby Światowej jako mityng elektroniczny dopóki elektroniczna forma nie stanie się stałym miejscem spotkań. Najważniejsze jest zapewnienie warunków które nowym i  obecnym już w Al-Anon  dadzą możliwość poczucia bezpieczeństwa i zachowania jedności grupy.
Na podstawie listu zawieszonego na stronie WSO opracowała Ela z Olsztyna.

 


 

 

Finanse  w czasie epidemii

 

Pozdrawiamy wszystkich członków Grup Rodzinnych Al-Anon w tym bardzo trudnym czasie rozszalałej epidemii. Z powodu ogłoszonych ustawowo zaostrzeń epidemicznych  nie spotykamy się fizycznie. Widzimy jednak, jak członkowie Al-Anon, niosą sobie pomoc i nadzieję: telefonicznie, mailowo, za pomocą różnych form elektronicznych. Dla niektórych z nas pozostaje jednak literatura, a ta jest dostępna w Stowarzyszeniu. Można ją zamówić  telefonicznie dzwoniąc na nr telefonu
502- 674-185 (numer prywatny)  lub do biura w czasie pełnienia dyżuru
61-828-93-07  a także mailowo 
stowarzyszenie@al-anon.org.pl

 

Jesteśmy zobowiązani zapewnić regularne opłaty za lokal Stowarzyszenia, pensje jego pracownikom oraz prowadzić działalność wydawniczą.  Zgromadzony fundusz rezerwowy może nie wystarczyć na cały okres trwania zakazu spotykania się. Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą  do każdego członka Al-Anon: pamiętajmy o Tradycji Siódmej i wpłacajmy  dobrowolne datki bezpośrednio na konto statutowe Stowarzyszenia o numerze:
PKO BP I O/ Poznań 64 1020 4027 0000 1802 0381 8358
lub odkładajmy sobie określoną kwotę pieniędzy, by po zakończeniu epidemii wpłacić ją skarbnikowi regionu, który zebrane datki niezwłocznie prześle do Stowarzyszenia.

 

Niech nasza wdzięczność i miłość trwa w naszych sercach. Dbajmy o siebie w tym trudnym czasie.

 

Z życzeniami zdrowia i pogody ducha
Rada Powierników

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content