Kalendarium

Kalendarium Grup Rodzinnych Al-Anon w Polsce

1973-1979
Istniała jedna grupa terapeutyczna dla żon alkoholików w Poznaniu. Grupa była prowadzona przez psychologów z przychodni odwykowej. Ta grupa otrzymała pierwszą informację o Al-Anon od Hanki z Kanady, która będąc członkiem Al-Anon w Kanadzie przysłała nam do Poznania wiele broszur oraz trzy książki przetłumaczone na język polski.

1980
Pierwsza grupa Al-Anon w Polsce – „Ariadna” z Poznania zarejestrowała się w WSO (Biuro Służby Światowej) w Nowym Jorku. Rozwój grup Al-Anon następował m.in. dzięki pośrednictwu wspólnoty AA oraz przychodni odwykowych dla alkoholików. Wiele grup Al-Anon powstało w tych miejscowościach, gdzie istniało AA.

1984
Z okazji I Krajowego Zjazdu AA w Poznaniu odbył się pierwszy ogólnopolski mityng grup Al-Anon. Było wtedy 5 grup. W mityngu tym wzięły udział 84 osoby, w tym wielu gości profesjonalistów, z prof. Wierzbickim na czele, oraz przyjaciół. Była Emma z Al-Anon w Monachium, żywo zainteresowana ruchem Al-Anon w Polsce.
Od tego czasu z okazji Zjazdów lub Konferencji AA odbywały się ogólnopolskie spotkania Al-Anon.

1985
Powstała pierwsza grupa Al-Anon w Warszawie.

1986
Z okazji Drugiego Krajowego Zjazdu AA w Zawierciu został wydrukowany pierwszy „Spis Grup Al-Anon w Polsce” – były wtedy 72 grupy. W tym roku powstała pierwsza grupa Alateen w Polsce – Grupa „Ala”, sponsorowana przez grupy Al-Anon w Poznaniu.

1987
Z inicjatywy grupy „Ariadna” została utworzona pierwsza intergrupa Al-Anon. Należało do niej 20 grup z Poznania i okolic, a także z odległych miast, np. Gdańska, Wrocławia i Warszawy. Intergrupa ta została zarejestrowana w Nowym Jorku.

1988
Al-Anon w Polsce, a dokładnie grupa „Ariadna”, otrzymała pozwolenie na drukowanie pierwszej broszury. Była to składanka, zawierająca podstawowe zasady Al-Anon: „Dwanaście Stopni i Dwanaście Tradycji dla Al-Anon”, „Hasła” i „Tylko dziś”. Inne broszury i książki przetłumaczone na język polski były adiustowane w Poznaniu i sukcesywnie otrzymywały pozwolenie na drukowanie, rozpowszechnianie i kolportaż z Biura Służby Światowej w Nowym Jorku.

1990
Wydrukowano pierwszą książkę w nakładzie 3 tys. egz. „Dwanaście Stopni i Dwanaście Tradycji dla Al-Anon”.
10 – lecie wspólnoty, spotkanie w Poznaniu z okazji istnienia 10 lat grupy „Ariadna”.

1991
Z okazji Kongresu AA w Gdańsku na ogólnopolskim mityngu Al-Anon utworzono Tymczasowy Komitet Służb Al-Anon, który reprezentował 4 istniejące Intergrupy, obejmujące regiony kraju wokół dużych miast (Poznania, Gdańska, Warszawy i Wrocławia) – istniały wtedy 144 grupy Al-Anon, 16 grup Alateen i 3 grupy Dorosłych Dzieci.

1993
Tymczasowy Komitet Służb Al-Anon wydaje biuletyn informacyjny o bardzo małej objętości, w którym publikuje materiały dotyczące wspólnoty. Od 1987 r. mieliśmy w biuletynie AA „Zdrój” 2 strony do publikacji tekstów wspólnoty Al-Anon. W 1993 r. sytuacja uległa zmianie.
Powstają intergrupy: Śląsko-Dąbrowska, Galicja, Pomorska (obecnie Region Zachodniopomorski).

1994
Tymczasowy Komitet Służb Al-Anon (polskie GSO) w maju zmienia nazwę na Krajowy Komitet Służb Al-Anon i postanawia przygotować Pierwszą Konferencję Służb Al-Anon. Komitet nie posiada biura jako takiego. Wynajmuje jedynie pomieszczenie na magazyn książek i archiwum. Poszczególni wolontariusze pracują w swoich mieszkaniach, niektóre prace drukarskie zleca się firmom specjalistycznym.
W Komitecie bierze udział 9 przedstawicieli intergrup, które obejmują około 200 grup istniejących na terenie całego kraju, z wyjątkiem rejonów wschodnich. Nowy spis obejmuje 248 grup Al-Anon, 36 Alateen i 5 Dorosłych Dzieci.

Wydano książkę „Dzień po dniu w Al-Anon”, nakład 3 tys. egzemplarzy. Mamy 16 broszur i 4 książki Al-Anon przetłumaczone na język polski – z tego 8 broszur i 4 książki posiadają zezwolenie z Nowego Jorku, tzw. prawa do przedruku (copyright).

W sierpniu 1994 r. pierwszy raz delegat Krajowego komitetu służb Al-Anon uczestniczył w Międzynarodowym Mityngu Służb Krajowych w Brukseli.

1995
W kwietniu w Gostyniu świętowano 15-lecie istnienia Al-Anon w Polsce.
Powstają Intergrupy: Warmińsko-Mazurska, Centralna (obecnie Region Łódzki) i Środkowo-Wschodnia (obecnie Region Lubelski).
W czerwcu istniało 11 intergrup: Poznańska, Warszawska, Gdańska, Dolnośląska, Galicyjska, Pomorska, Śląsko-Dąbrowska, Radomska, Środkowo-Wschodnia (Lublin), Centrum (Łódź), Warmińsko-Mazurska.

1996
Wydano „IV Stopień dla Alateen”
Al-Anon wziął udział w VI Kongresie AA w Warszawie (sierpień), udział wzięło ok. 150 osób z Al-Anon i 30 z Alateen. Tam odbyło się spotkanie Tymczasowego Komitetu Służb Al-Anon i zmieniono nazwę „intergrupa” na „region”, zadecydowano o terminie Pierwszej Konferencji Służb Al-Anon (czerwiec 1997 r.)
W drugim półroczu wybierano w regionach delegatów i ich zastępców na Pierwszą Konferencję Służb Al-Anon.

1997
Udział dwóch osób w Dziewiątym Międzynarodowym Mityngu Krajowych Służb Al-Anon w Virginia Beach (temat przewodni: Rozwój doświadczenia w rozumieniu i miłości drugiego człowieka).
Pierwsza Konferencja Służb Al-Anon w Poznaniu. Udział wzięło 11 Regionów. Wybrano Radę Powierników I kadencji i wyodrębniono 6 Komitetów (finansów, archiwum, struktury i spraw rejestracyjnych, literatury, współpracy ze społeczeństwem, współpracy z AA, Alateen i DD).

Tworzy się Region Suwalski Al-Anon – jego przedstawiciele byli na Pierwszej Konferencji Służb Al-Anon.
W Polsce jest już 12 Regionów (oraz jeden, który nie bierze udziału w spotkaniach służb – Region Centralny z siedzibą w Łodzi).

1998
Rezygnacja z zaplanowanej na czerwiec Drugiej Konferencji Służb (kwiecień) i przełożono ją na czerwiec 1999r.
Powstaje Region Płd. Wielkopolska i Suwałki (obecnie Region Mazursko-Podlaski).

1999
Druga Konferencja Służb Al-Anon w Poznaniu – zmiana Komitetu ds. współpracy z AA, Alateen, DD, na Komitet Alateen.
Udział w 25-leciu AA w Poznaniu (sierpień). Pierwsze spotkanie chętnych do sponsorowania Alateen.
Zostało zarejestrowane. w sądzie w Poznaniu, Biuro Służb Al-Anon, jako Stowarzyszenie Służb Grup Rodzinnych Al-Anon (23 kwietnia 1999r.).
Podjęto decyzję o wydrukowaniu „Koncepcji Służb” – P-26.

2000
Stowarzyszenie zatrudniło księgową – pracownika płatnego.
Trzecia Konferencja Służb Al-Anon w Poznaniu (maj).
Powstanie Komitetów nominacyjnego i konferencyjnego. Do służby wchodzi Rada Powierników drugiej kadencji (wielu powierników wybranych w 1997r. pozostało na drugą kadencję z powodu braku chętnych do służby)
Odbył się w Katowicach Zlot Radości z okazji 20-lecia Al-Anon w Polsce (przełom czerwca i lipca)
Dwie osoby wzięły udział w Międzynarodowym Mityngu Służb Krajowych w Essen (październik)
Dotychczasowy Biuletyn Al-Anon i Alateen zostaje biuletynem „Razem” ukazującym się 6 razy w roku w zwiększonej objętości (grudzień)

2001
Czwarta Konferencja Służb w Poznaniu (czerwiec). Wprowadzono na próbę panele delegatów na Konferencję. Przyjęto Kartę Konferencji.
Wydrukowano pozycje literatury „Praca grup Al-Anon i Alateen”, „Przegląd kierunków działania Al-Anon i Alateen”
Rozpoczęto regularne środowe dyżury w Stowarzyszeniu, powstał adres mailowy Stowarzyszenia
Wydrukowano katalog literatury wydanej po polsku.

2002
Piąta Konferencja Służb Al-Anon (czerwiec) w Gietrzwałdzie (po raz pierwszy poza Poznaniem). Zmiany w Karcie Konferencji dotyczące miejsca odbywania się Konferencji (co drugi rok poza Poznaniem) i wprowadzenia do składu Konferencji reprezentantów regionów.
Wprowadzono na próbę drugi panel delegatów z regionów
Region Południowa Wielkopolska zrezygnował z bycia regionem i przyłączył się do Regionu Wielkopolska Północna.
W kwietniu odbył się Mityng Środkowo-Europejski AA w Warszawie, naszym udziałem było przekazanie do wszystkich uczestniczących krajów listów do rodzin alkoholików i wspólnoty Al-Anon w tych krajach z zaproszeniem do współpracy – bez odzewu.
Delegat z polskiego Al-Anon nie pojechał na Międzynarodowy Mityng Służb Krajowych Al-Anon z powodu trudności finansowych.

2003
Szósta Konferencja Służb Al-Anon w Poznaniu (czerwiec) Głuszynie. Zmiany w Karcie Konferencji – możliwość służby w Radzie Powierników przez kolejne dwie kadencje. Zatwierdzenie kryteriów powstawania okręgów w ramach regionów.
Wybory do Rady Powierników trzeciej kadencji.
Powstają okręgi: Ostrów-Kalisz (poprzednio Region Płd. Wielkopolska), Bydgosko-Toruński i Przemyski (obecnie Podkarpacki)

2004
Siódma Konferencja Służb Al-Anon w Supraślu (czerwiec).
Region Suwalski zmienił nazwę na Mazursko-Podlaski.
Na Konferencji odbyły się warsztaty „Sponsorowanie w służbie” i warsztaty Tradycji Siódmej. Zmiany w Karcie Konferencji dot. określenia kworum na Konferencji oraz paragrafu mówiącego o gwarancjach Al-Anon.
Zmiany w Statucie Stowarzyszenia w związku ze staraniem o uzyskanie statusu instytucji pożytku publicznego.
Udział w 30-leciu AA w Krakowie (sierpień).
Powstanie strony internetowej Al-Anon w Polsce i Komitetu ds. internetu – obecnie ds. informacji publicznej.
Nie było delegata Polski na Międzynarodowym Mityngu Służb Krajowych Al-Anon w Sao Paulo, Brazylia (temat przewodni: „Budowanie przyszłości Al-Anon na duchowych podstawach – Gwarancje”)
Powstała Księga Wdzięczności i rozpoczęło się w całej Polsce wpisywanie się do niej członków wspólnoty.

2005
Z okazji 25-lecia Al-Anon powstała Kronika Al-Anon
Obchody jubileuszu Al-Anon w poszczególnych regionach i na łamach „Razem”.
Wyjazd dwóch osób do Essen na zaproszenie w związku z Konferencją Służb Al-Anon w Niemczech (luty).
Powstaje Okręg Opolski .
Nadanie Stowarzyszeniu Służb Grup Rodzinnych Al-Anon statusu organizacji pożytku publicznego (marzec)
Wydanie „Niezapomnianej przygody, przewodnika dla sponsorów Alateen” i nowego spisu grup. Ósma Konferencja Służb Al-Anon w Stęszewku k. Poznania (czerwiec), temat „Dobrze zorganizowana, ale wspólnota”. Zmiana w karcie konferencji dotycząca zwracania się do Konferencji Służb Światowych w sprawie zmian w Stopniach, Tradycjach, Koncepcjach i Gwarancjach. Ustalono temat Dziewiątej Konferencji – „Al-Anon – nasze wspólne dobro”. Po raz pierwszy spotkały się Komitety służb krajowych w składzie rozszerzonym o delegatów i reprezentantów regionów.
Zlot Radości w Funce z okazji 25-lecia Al-Anon w Polsce (wrzesień). Wizyta dwóch przedstawicielek Biura Służby Światowej z USA – Marshy – pracownika Biura Służby Światowej i Mary Ann – powiernika. Wizyta Emmy i Mathiasa, członków Rady Powierników wspólnoty w Niemczech.
Spotkanie SK w Gliwicach-Region Śląsko-Dąbrowski.
Wspólnota ma stronę internetową: www.al-anon.org.pl

2006
Miesiąc maj, miesiącem literatury Al-Anon/Alateen – propozycje na łamach „Razem” dotyczące wspólnego świętowania.
Dziewiąta Konferencja Służby Krajowej Al-Anon, Sulejówek (23-25 czerwca). Zatwierdzenie broszury „Nasze struktury” .
Regionalne rocznice Al-Anon:
Region Dolnośląski – 20 lecie Al-Anon. Zlot Radości – Grodowiec (30 czerwca – 2 lipca).
Region Zachodniopomorski – 15 lecie Regionu Al-Anon. Zlot Radości, Szczecin (21-23 lipca). Region Gdański – 15 lecie Regionu Al-Anon. Sztum (15 lipca).
Nasz delegat (Jola z Lublina) w Virginia Beach – na Międzynarodowym Mityngu Służb Krajowych (4-5 października).
Spotkania Rady Powierników (poza Konferencją) we Wrocławiu (4-5marca) i w Szczecinie (2-3 września).
Opracowanie jednolitej ulotki informacyjnej o Al-Anon.
Spotkanie Służby Krajowej w Jastarni, Region Gdański (2-3 grudnia) z udziałem w spotkaniu Służby Krajowej przedstawicieli Regionu Łódzkiego – po kilku latach przerwy. Wybory do Rady Powierników czwartej kadencji.

2007
O seminariach, Karcie Konferencji – dyskusja w Warszawie (3 lutego). Dodatkowe spotkanie Rady Powierników.
Spotkanie Rady Powierników w Lublinie (10-11 marca). Opracowanie Koncepcji Drugiej i spotkanie reprezentantów regionu. Zatwierdzenie zasad organizacji regionalnego seminarium służb – RSS.
Dziesiąta Konferencja Al-Anon –Pniewy k/Poznania (15-17 czerwca). Zatwierdzenie Karty Konferencji i opracowanie Koncepcji Trzeciej (reprezentant i delegat Regionu Łódzkiego wzięli udział w Konferencji po kilkuletniej przerwie).
Przedstawiciele Al-Anon z Polski – Jola i Iza w Essen na spotkaniu Rozmowy Europejskie (10-12 sierpnia).
Spotkanie Rady Powierników w Olsztynie (15-16 września) i reprezentantów regionów. Praca według wskazań Koncepcji Czwartej.
Stowarzyszenie ma nową siedzibę.
Ustalono skład Komitetu Nominacyjnego i skład Rady Powierników.
Pierwsze seminaria służb – na zaproszenie Regionów: w Rokitnie Region Zachodniopomorski (7 lipca), w Funce – Okręg Bydgosko-Toruński (29 września).
Spotkanie Rady Powierników i przedstawicieli regionów do pracy w Komitecie ds. literatury w Olsztynie k/Częstochowy (8-9 grudnia).

2008
Pierwsze ogólnokrajowe spotkanie skarbników z regionów w nowej siedzibie Stowarzyszenia (styczeń). Pierwsze warsztaty Komitetu finansowego. Wybór Przewodniczącej Komitetu
Pierwsze warsztaty Komitetu ds. współpracy z instytucjami i profesjonalistami w Warszawie (luty). Wybór przewodniczącej Komitetu.
Spotkanie w Teczynie (Region Galicja). Spotkanie Rady Powierników i pierwsze warsztaty Komitetu ds. informacji publicznej oraz Komitetu ds. archiwum (marzec).
Wybór przewodniczących tych Komitetów.
Pierwsze warsztaty Komitetu ds. Alateen w Warszawie (kwiecień). Wybór przewodniczącej Komitetu.
Seminarium we Wrocławiu (26 kwietnia) na temat: „Dzielenie się doświadczeniem przez pełnienie służby”, które prowadziły Jola z Lublina i Henia z Suwałk na zaproszenie Regionu Dolnośląskiego.
Jedenasta Konferencja w Pucku (6-8 czerwca). Temat: „Wdzięczność wspólnocie przez służbę”. Po raz pierwszy w Konferencji uczestniczyli Przewodniczący Komitetów. Wybrano Powiernika-Skarbnika. Po raz pierwszy zebrał się Komitet taktyczny (w pełnym składzie). Zatwierdzono na okres próbny (3 lata) powstanie Komitetów. Wystawa okolicznościowa z okazji jubileuszu 15-lecia biuletynu Al-Anon w Polsce.
Spotkanie w Katowicach Rady Powierników i Komitetu taktycznego (6-7 września).
Mityng Europejski Al-Anon (1 października) w Helsinkach. Naszą wspólnotę reprezentują: Jola z Lublina, Iza z Warszawy i Ewa z Poznania.
Międzynarodowy Mityng Służb Krajowych Al-Anon (1-4 października) w Helsinkach. Naszą wspólnotę reprezentują: Jola z Lublina i Iza z Warszawy.
Świętowanie jubileuszu 15-lecia Biuletynu Al-Anon w Funce (27-29 września)
Spotkanie we Wrzosowie k/Radomia (6-7 grudnia). Odbyły się warsztaty dla delegatów.

2009
Spotkanie Rady Powierników i Komitetu taktycznego w Falenicy (13-15 marca). Podjęto decyzję, że Rada Powierników będzie liczyć 11 Powierników oraz dwóch Powierników Honorowych).
Regionalne Seminaria Służby (RSS) – Warszawa (17 stycznia), w Radomiu (21 marca), Białym Kościele / Strzelinie w Regionie Dolnośląskim (23-24 maja), Elblągu (18 lipca).
Spotkanie Komitetu ds. Informacji Publicznej, Warszawa (17 kwietnia).
Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Służb Grup Rodzinnych Al-Anon.
Dwunasta Konferencja Służb Al-Anon w Polsce, Pniewy (5-7 czerwca). Temat: ”Miłość i służba podstawą programu duchowego Al-Anon”. Ukonstytuowała się Rada Powierników piątej kadencji. Zatwierdzono Statut Stowarzyszenia i Kartę Konferencji. Powołano komisję do opracowania Karty Konferencji, „Naszych struktur” i Statutu Stowarzyszenia. Powstał Komitet nominacyjny.
Ukazała się książeczka: ”Koncepcje – największy sekret Al-Anon?”
Udział delegata wspólnoty Al-Anon w Polsce – Izy, w trzecim spotkaniu z cyklu Rozmowy Europejskie (European Talk) w Essen (21-23 sierpnia) (spotkanie zostało przekształcone w Europejski Mityng Strefowy).
Spotkanie Komitetu taktycznego, Rady Powierników i reprezentantów regionów, Szczecin (11-13 września). Postanowiono, że w 2010 roku ze względów finansowych odbędą się tylko 3 spotkania służby krajowej (łącznie z Konferencją).

2010
Spotkanie SK w Krypnie k/Białegostoku – Region Mazursko-Podlaski (30-31 stycznia)
Dodatkowe spotkanie Rady Powierników w Poznaniu – praca nad Kartą Konferencji (13 marca).
II ogólnopolskie warsztaty komitetu ds. współpracy z profesjonalistami i instytucjami – Poznań (20 marca).
II ogólnopolskie warsztaty komitetu ds. informacji publicznej – Warszawa (10 kwietnia).
II ogólnopolskie warsztaty komitetu ds. archiwum – Poznań (17 kwietnia).
II ogólnopolskie warsztaty komitetu ds. Alateen – Warszawa (24 kwietnia).
Wyjazd dwóch powierników (Janeczka i Teresa) do Carlsberga na spotkanie grup polskojęzycznych – powołanie tymczasowego regionu skupiającego grupy z Europy zach. (22 – 25 kwietnia).
IX Regionalne Seminarium Służb w Okręgu Podkarpackim – Przemyśl (25 kwietnia).
Spotkanie komitetu finansowego – Poznań (7 maja).
Spotkanie Komisji Rewizyjnej – Poznań (19 maja).
Dodatkowe spotkanie RP w Poznaniu – praca nad Kartą Konferencji i „Naszymi Strukturami” (22 maja).
XIII Konferencja Al-Anon we Wrocławiu (28 – 30 maja).
Okręg Ostrowsko – Kaliski przestał istnieć – włączony do Regionu Wielkopolska
X RSS w Regionie Łódzkim – Łódź (29 sierpnia).
30-lecie Al-Anon w Sielpi k/Końskich z udziałem kilkunastu delegacji zagranicznych, obecnych ok. 800 osób (3 -5 września).
Warsztaty Al-Anon w Tenczynie oraz XI RSS (10 -12 września).
Wyjazd dwóch powierników (Janeczka i Teresa)do Carlsberga na spotkanie grup polskojęzycznych z Europy, powołanie Centrum Grup Polskojęzycznych zamiast tymczasowego regionu (24 – 26 września).
Wyjazd dwóch powierników (Jola i Agnieszka)w celu niesienia posłania do Kijowa z okazji 21 rocznicy powstania grup Al-Anon na Ukrainie (2 -3 października).
Wyjazd Delegata na IAGSM do Virgina Beach (USA) na mityng międzynarodowy (6 – 9 października).
Spotkanie SK we Władysławowie (Region Gdański) (16 – 17 października)
– prace nad powołaniem Komitetu Wykonawczego
– list Okręgu Podkarpacie z wnioskiem o przekształcenie okręgu w region RP aprobowała wniosek
– II spotkanie Komitetu literatury w Poznaniu 12 – 13 listopada

2011
Spotkanie Rady Powierników w Poznaniu – praca nad 2 wydaniem broszury „Nasze struktury”, opisującej organizację Wspólnoty Al-Anon w Polsce (21-22 stycznia)
Udział w Konferencji profesjonalistów pt. „Program partnerstwa transgranicznego” –
Warszawa (23-24 lutego )
III Spotkanie Komitetu ds. Informacji Publicznej w Warszawie (26 lutego )
III Spotkanie Komitetu ds. Alateen w Poznaniu (26 lutego)
XIII Regionalne Seminarium Służby-Zielonki / Krakowa – Region Galicja (13 marca )
III Spotkanie Komitetu ds. Współpracy z Profesjonalistami i Instytucjami w Warszawie (26 marca )
Spotkanie Służby Krajowej w Tarnobrzegu (pierwsze spotkanie w
nowym Regionie Podkarpackim
(19-20 marca )

2012
Regionalne Seminarium Służb, Region Śląsko-Dąbrowski, 3 marca Tychy – Moje doświadczenie w służbie Al-Anon Spotkanie Służby Krajowej w Otwocku 10-11 marca
Regionalne Seminarium Służb:
Region Podkarpacie, 18 marca Przemyśl – Służba dla Alateen jako droga mojego zdrowienia w Al-Anon
Region Mazursko- Podlaski, 25 marca Białystok – Sponsorowanie w służbach i praca według programu
Region Gdański, 21 kwietnia Gdynia – Współpraca. Mityng informacyjny dla profesjonalistów
Region Dolnośląski, 21-22 kwietnia Krzydlina Mała – Jaki wpływ na mój powrót do równowagi ducha i umysłu ma biuletyn Al-Anon „Razem”. Czy uważam, że zawiera on treści, które mogą mi pomóc w tym procesie?
Region Wielkopolska, 26 maja Poznań – Praca Stowarzyszenia Grup Rodzinnych Al-Anon
XV Konferencja Grup Rodzinnych Al-Anon
odbywała się w Lublinie 15 i 16 czerwca, myślą przewodnią był temat: Niech przyszłość Al-Anon zależy ode mnie.
Zatwierdzono zmiany w Karcie Konferencji oraz wniosek dalszego opracowania Karty Konferencji tak, aby dostosować ją do potrzeb wspólnoty w Polsce
Spotkanie Służby Krajowej w Olsztynie, 8-9 września.
Udział Powiernika w 41 Konferencji Służby Anonimowych Alkoholików, która odbyła się w Sielpi, 8-11 listopada.
Udział w Międzynarodowym Mityngu w Kapsztadzie Delegata na IAGSM, 3-7 października.
Wizyta na Ukrainie 7-16 listopada na zaproszenie przewodniczącej Intergrupy Południowo -Wschodniego Regionu Ukrainy.
Spotkanie Służby Krajowej w Katowicach, 1-2 grudnia – Tradycje i ich znaczenie dla zachowania jedności w grupie i wspólnocie.
Spotkania Komitetów Stałych
Komitet ds. Informacji Publicznej w Warszawie 11 lutego opracował prezentację pt. Al-Anon nadzieja dla rodzin alkoholików, dostępną na http://www.youtube.pl
Komitet Finansowy 10 marca, 2 grudnia.
Komitet ds. Alateen w Skawinie, 14-15 kwietnia.
Komitet ds. Literatury, warsztat z koordynatorami regionalnymi 10-11 listopada w Poznaniu.

Wydano:
Trzy spojrzenia na Al-Anon P- 15
Alateen. Nadzieja dla dzieci alkoholików B-3 wg wydania zmienionego w WSO
Sponsorowanie w służbie P-88
Nasze struktury
Dwadzieścia pytań S-17
Plakat dla Alateen

Skip to content