Informacje dla Służby

 

 

TERMINY SPOTKAŃ:

Terminy spotkań i warsztatów znajdziesz w zakładce Aktualności: https://al-anon.org.pl/aktualnosci/

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Kochani,
Oddajemy Wam broszurę „Nasze struktury”, zatwierdzoną przez Komitet Taktyki.
Mamy świadomość, że broszura jest kolejnym etapem dochodzenia do „Podręcznika Służby Krajowej”.
Mamy świadomość, że jest to żywe opracowanie i będzie się zmieniać, tak jak zmienia się i rozwija nasza wspólnota.
Zachęcamy do studiowania broszury i stosowania w życiu wspólnotowym.

Prosimy służby regionów o zadbanie o to, aby 1 egzemplarz broszury trafił do każdej grupy.

Komitet Taktyki
Kraków, 17 października 2015 r.

Nasze struktury – pobierz plik
Robocza wersja III części podręcznika „Struktury Służby Al-Anon w Polsce”  jest dostępna na forum dla służby: https://al-anon.org.pl/al_anon2/viewtopic.php?f=58&t=495&sid=185eb8d261ef5945905847f577aff840

Karta Konferencji – pobierz plik

*informacja dodatkowa dotycząca art.12 Karty Konferencji

Rada Powierników informuje, że XXV Konferencja zatwierdziła nowe tłumaczenie Dziedzictwa, w którym przyjęto następujące brzmienie
Ogólnych Gwarancji Konferencji:

„We wszystkich działaniach Konferencja Służby Światowej Al-Anon powinna zachowywać ducha Tradycji:

  1. żeby jej roztropną zasadą finansową było posiadanie wystarczających funduszy, w tym dostatecznej rezerwy;
  2. żeby żaden członek Konferencji nie był stawiany ponad innymi w pozycji niekwestionowanego autorytetu;
  3. żeby wszystkie decyzje były podejmowane w drodze dyskusji, głosowania oraz w miarę możliwości – jednomyślnie;
  4. żeby żadne działanie Konferencji nigdy nie było dla nikogo karą ani podżeganiem do publicznych polemik;
  5. żeby Konferencja, służąc Al-Anon, nigdy nie odgrywała roli rządu i – podobnie jak wspólnota Grup Rodzinnych Al-Anon – zawsze pozostawała demokratyczna w myśleniu i działaniu.”

 

Zespół ds. podręcznika prosi grupy i osoby służebne o nadsyłanie sugestii, wniosków i potrzeb do uzupełnienia „Podręcznika służby” na adres: podrecznikpol@gmail.com

Ulotka Al-Anon z deklaracją – pobierz plik
Ulotka Al-Anon z modlitwą – pobierz plik
Ulotka Al-Anon z nowym tekstem – pobierz plik
Ulotka Al-Anon składana na dwa – pobierz plik
Ulotka Al-Anon Dorosłe Dzieci z deklaracją – pobierz plik
Ulotka Al-Anon Dorosłe Dzieci z modlitwą – pobierz plik
Ulotka Alateen – pobierz plik
List do pracowników socjalnych – pobierz plik
List do lekarzy – pobierz plik
List do osób duchownych – pobierz plik
Informacja o Al-Anon dla profesjonalistów – pobierz plik
Kwestionariusz sponsora Alateen – pobierz plik
Umowa o wolontariat – pobierz plik
Logo Al-Anon- ochrona prawna – pobierz plik
Spot Al-Anon -radio,internet (plik głosowy) – pobierz plik
Spot Al-Anon – radio,internet (instrukcja) – pobierz plik

 

SPRAWDŹ, JAKA SŁUŻBA JEST TERAZ POTRZEBNA

Powrót do zdrowia i rozwój osobisty poprzez służbę.
Dobry indywidualny sposób kierowania jest konieczny na wszystkich poziomach służby. (Koncepcja Dziewiąta)
Czynne uczestnictwo stanowi klucz do harmonii. (Koncepcja Czwarta)

Aktualnie poszukiwane służby:

  • Z-ca Delegata na IAGSM (Międzynarodowy Mityng Służb Krajowych Al-Anon) – znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (w mowie i piśmie), znajomość programu  Grup Rodzinnych Al-Anon
  • Redaktor informatora ,, Al-Anon o sobie”
  • Z-ca administratora strony na portalu fb
  • Powiernik
  • Przewodniczący Komitetu Archiwum

Oferta na powiernika – pobierz plik
Oferta na delegata– pobierz plik

JAK ZAREJESTROWAĆ NOWĄ GRUPĘ:

Jeśli grupa zdecyduje o przynależności do Regionu, wypełnia formularz rejestracyjny w 3 egzemplarzach, z których jeden zostawia w archiwum grupy, dwa egzemplarze przekazuje do sekretarza regionu, z których jeden zostanie przez sekretarza odesłany do Stowarzyszenia Służb Grup Rodzinnych Al-Anon w Poznaniu a drugi będzie w archiwum Regionu. Jednocześnie sekretarz dba o zamieszczenie informacji o grupie na stronie internetowej.

Formularz rejestracyjny dla grup rodzinnych Al-Anon – pobierz plik

ADRESY, POD KTÓRE MOŻNA ZGŁASZAĆ ZMIANY W SPISIE GRUP:

wykaz_grup@al-anon.org.pl lub admin@al-anon.org.pl

 

FORUM:

Do Forum Służby Grup Rodzinnych Al-Anon mają dostęp osoby, których adres mailowy posiada administrator Forum. Administrator otrzymuje te adresy od Reprezentantów Regionów, Przewodniczących poszczególnych Komitetów lub innych służb, które uznają, że dostęp do Forum będzie sprzyjał rozwojowi naszych służb, poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem w pełnionej służbie. Czyli potrzebna jest rekomendacja.

Przejdź do forum

Jak korzystać – pobierz plik

Skip to content