Grupa Rodzinna Al-Anon „SIŁA”

Preambuła
Grupy Rodzinne Al-Anon to wspólnota krewnych i przyjaciół alkoholików. Jej członkowie dzielą się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązywać swoje wspólne problemy. Uważamy, że alkoholizm jest chorobą rodziny i że zmiany w nastawieniu mogą wspomagać powrót do zdrowia.

Al-Anon nie jest powiązany z żadną sektą, wyznaniem, ugrupowaniem politycznym, organizacją ani instytucją; nie angażuje się w żadne spory; nie popiera ani nie odrzuca żadnej sprawy. Nie ma tu opłat członkowskich. Al-Anon jest samowystarczalny dzięki dobrowolnym datkom swoich członków.

Al-Anon ma tylko jeden cel: pomoc rodzinom alkoholików. Robimy to, praktykując Dwanaście Kroków, życzliwie przyjmując rodziny alkoholików i dając im poczucie bezpieczeństwa oraz wspierając alkoholika i okazując mu zrozumienie.

Preambuła Al-Anon proponowana do Dwunastu Kroków zatwierdzona przez Radę Powierników w grudniu 2022 r.

 

Spotkania online Grupy Rodzinnej Al-Anon „SIŁA”

Spotkania na czacie odbywają się w środy od godziny 19:00 czasu polskiego i trwają 90 minut.

 

 

Czat
Na czacie najlepiej wpisywać krótkie zdania, linie i naciskać ENTER, aby inni nie czekali
zbyt długo na pojawienie się tekstu, a następnie czytali zbyt długą wypowiedź.

Spotkanie
Aby zabrać głos, czyli „podnieść rękę” wpisujesz wykrzyknik (!) Prowadząca, w kolejności
zgłaszających się osób do wypowiedzi, prosi o wypowiedź osobę, która się wcześniej
zgłosiła. Udzielenie głosu następuje po wpisaniu imienia, tej osoby, na czacie.

Pisz krótkie teksty często używając ENTER. Po zakończeniu wypowiedzi wpisz KONIEC,
wtedy prowadząca spotkanie będzie mogła prosić kolejną osobę o wypowiedź.

Prywatne wiadomości
Jest możliwe, aby wysłać prywatną wiadomość do innego członka grupy podczas
spotkania. Aby wysłać wiadomość kliknij dwukrotnie na imię osoby, z którą się chcesz
skontaktować. Otworzy się nowe okno, w którym możesz rozmawiać nie zakłócając
głównego spotkania.

Prowadzący
Każde spotkanie prowadzone jest przez osobę wybraną z grupy.
Prowadząca otwiera i zamyka spotkanie, określa temat, zaprasza do wypowiedzi podczas
mityngu. Jeżeli wypowiedź jest wulgarna lub narusza zasady uczestnictwa, prowadzący
może zablokować rozmówcę na kilka minut lub na stałe. Jeżeli po upomnieniu
„w oddzielnym pokoju” rozmówca nie dostosuje się do zasad panujących na mityngu
online.

Grupa
Głównym celem tego pokoju rozmów są spotkania Grup Rodzinnych Al-Anon. Chociaż
czat jest technicznie dostępny przez 24/7 nie możemy zagwarantować, że Moderatorzy
będą dostępni w innym czasie niż przy spotkaniach. Na czacie odnosimy się do siebie
z szacunkiem i tolerancją, w duchu programu Al-Anon.

TRADYCJA SIÓDMA
Każda grupa powinna być całkowicie samowystarczalna, odmawiając przyjmowania
datków z zewnątrz.

Al-Anon nie jest powiązany z żadną sektą, wyznaniem, ugrupowaniem politycznym,
organizacją ani instytucją; nie angażuje się w żadne spory; nie popiera ani nie odrzuca
żadnej sprawy. Nie ma tu opłat członkowskich. Al-Anon jest samowystarczalny dzięki
dobrowolnym datkom swoich członków.
                                                                                        Cytat z Preambuły do Dwunastu Kroków

 

Jeśli chciałbyś wnieść swój wkład zgodnie z Tradycją Siódmą
i z Gwarancją Pierwszą, możesz przekazać swój datek na konto:

Stowarzyszenie Służb Grup Rodzinnych Al-Anon
os. Wichrowe Wzgórze 12c, Poznań
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1 w Poznaniu
nr: 64 1020 4027 0000 1802 0381 8358
z tytułem wpłaty: „SIŁA” darowizna

DZIEDZICTWO AL-ANON

DWANAŚCIE KROKÓW

Krok Pierwszy
Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu – że nasze życie przestało się
poddawać kierowaniu.

Krok Drugi
Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może nam przywrócić zdrowy rozsądek.

Krok Trzeci
Podjęliśmy decyzję, aby oddać swoją wolę i swoje życie pod opiekę Boga – takiego, jak
Go rozumieliśmy.

Krok Czwarty
Zrobiliśmy swoją wnikliwą i odważną inwenturę moralną.

Krok Piąty
Wyznaliśmy Bogu, sobie i innemu człowiekowi, jaka dokładnie jest natura naszych błędów.

Krok Szósty
Byliśmy całkowicie gotowi na to, by Bóg usunął te wszystkie wady charakteru.

Krok Siódmy
Pokornie prosiliśmy Go, aby usunął nasze braki.

Krok Ósmy
Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić
im wszystkim.

Krok Dziewiąty
Zadośćuczyniliśmy tym ludziom bezpośrednio, gdy tylko było to możliwe, z wyjątkiem
sytuacji, gdy zraniłoby to ich samych lub kogoś innego.

Krok Dziesiąty
Robiliśmy w dalszym ciągu osobistą inwenturę, niezwłocznie przyznając się do
popełnianych błędów.

Krok Jedenasty
Dążyliśmy przez modlitwę i medytację do poprawy swojego świadomego kontaktu
z Bogiem – takim, jak Go rozumieliśmy – modląc się jedynie o poznanie Jego woli
względem nas i o siłę do jej wypełniania.

Krok Dwunasty
Doświadczywszy duchowego przebudzenia jako rezultatu tych Kroków, staraliśmy się
nieść to przesłanie innym ludziom, a zasady te stosować we wszystkich swoich sprawach.

DWANAŚCIE TRADYCJI

Tradycja Pierwsza
Nasze wspólne dobro powinno być stawiane na pierwszym miejscu; postęp osobisty
większości zależy od jedności.

Tradycja Druga
Z uwagi na nasz wspólny cel jest tylko jeden autorytet: kochający Bóg, jaki może się
wyrazić w zbiorowym sumieniu. Nasi liderzy są jedynie zaufanymi sługami: oni nie rządzą.

Tradycja Trzecia
Krewni alkoholików, zbierający się w celu wzajemnej pomocy, mogą nazywać siebie
Grupą Rodzinną Al-Anon, jeśli jako grupa nie mają innych powiązań. Jedynym warunkiem
członkostwa jest to, że ktoś z ich krewnych lub przyjaciół ma problem alkoholizmu.

Tradycja Czwarta
Każda grupa powinna być niezależna, z wyjątkiem spraw wpływających na inną grupę
Al-Anon bądź Al-Anon lub AA jako całość.

Tradycja Piąta
Każda Grupa Rodzinna Al-Anon ma tylko jeden cel: pomoc rodzinom alkoholików. Robimy
to sami, praktykując Dwanaście Kroków AA, wspierając naszych bliskich dotkniętych
alkoholizmem i okazując im zrozumienie oraz życzliwie przyjmując rodziny alkoholików
i dając im poczucie bezpieczeństwa.

Tradycja Szósta
Nasze Grupy Rodzinne nie powinny nigdy popierać czy finansować żadnego
zewnętrznego przedsięwzięcia ani użyczać mu swej nazwy, aby problemy finansowe,
majątkowe i prestiżowe nie oddalały nas od naszego podstawowego celu duchowego.
Mimo odrębności powinniśmy zawsze współpracować z Anonimowymi Alkoholikami.

Tradycja Siódma
Każda grupa powinna być całkowicie samowystarczalna, odmawiając przyjmowania
datków z zewnątrz.

Tradycja Ósma
Praca Dwunastego Kroku w Al-Anon zawsze powinna mieć charakter niezawodowy, ale
nasze służby mogą zatrudniać niezbędnych pracowników.

Tradycja Dziewiąta
Nasze grupy, jako takie, nie powinny nigdy stać się organizacją, ale możemy tworzyć
komitety lub zespoły odpowiedzialne bezpośrednio przed tymi, którym służą.

Tradycja Dziesiąta
Grupy Rodzinne Al-Anon nie mają opinii o sprawach zewnętrznych, dzięki czemu nasze
imię nigdy nie powinno zostać uwikłane w publiczne polemiki.

Tradycja Jedenasta
Nasze zasady kontaktowania się ze społeczeństwem opierają się na przyciąganiu, a nie
reklamowaniu; powinniśmy zawsze zachowywać osobistą anonimowość w kontaktach
z prasą, radiem, filmem i telewizją. Ze szczególną uwagą powinniśmy chronić
anonimowość wszystkich członków AA.

Tradycja Dwunasta
Anonimowość jest duchową podstawą wszystkich naszych Tradycji, zawsze przypomina
nam, by stawiać zasady przed względami osobistymi.

DWANAŚCIE KONCEPCJI SŁUŻBY

Koncepcja Pierwsza
Największa odpowiedzialność za służby światowe Al-Anon oraz władza nad nimi
należą do grup Al-Anon.

Koncepcja Druga
Grupy Rodzinne Al-Anon powierzyły pełną władzę administracyjną i wykonawczą
swojej Konferencji i jej organom służby.

Koncepcja Trzecia
Skuteczne zarządzanie jest możliwe dzięki prawu do podejmowania decyzji.

Koncepcja Czwarta
Uczestniczenie to klucz do harmonii.

Koncepcja Piąta
Prawo apelacji i prawo do składania petycji chronią mniejszości i gwarantują im,
że zostaną wysłuchane.

Koncepcja Szósta
Konferencja uznaje, że powiernicy ponoszą główną odpowiedzialność za sprawy
administracyjne.

Koncepcja Siódma
Powiernicy mają prawa ustawowe, natomiast uprawnienia Konferencji mają
charakter tradycyjny1. 

Koncepcja Ósma
Całą władzę potrzebną do bieżącego zarządzania centralą Al-Anon Rada
Powierników przekazuje komitetom wykonawczym2.

Koncepcja Dziewiąta
Na wszystkich poziomach służby konieczne jest dobre, osobiste kierowanie. Na
płaszczyźnie służby światowej główne zarządzanie obejmuje Rada Powierników.

Koncepcja Dziesiąta
Odpowiedzialność służby jest zrównoważona przez dokładne określenie jej
uprawnień i przez unikanie podwójnego zarządzania.

Koncepcja Jedenasta
Biuro Służby Światowej składa się z wybranych komitetów, kadry kierowniczej
oraz zespołu pracowników.

Koncepcja Dwunasta
Duchowy fundament światowych służb Al-Anon jest zawarty w Ogólnych
Gwarancjach Konferencji, w Dwunastym Artykule Karty.

1 Powiernicy mają prawa ustawowe (legal rights), wynikające z wykładni amerykańskiego prawa spółek handlowych, co oznacza, że Rada Powierników Al-Anon w USA
odpowiada za swe działanie wobec prawa, natomiast prawa Konferencji wynikają z wypracowanych przez lata tradycyjnych form postępowania wewnątrz Al-Anon.

2 Komitet Wykonawczy istnieje we wspólnocie amerykańskiej i jest też praktyką w wielu wspólnotach narodowych. Szerzej jego skład i praca są opisane w How Al-Anon Works
w rozwinięciu Koncepcji Ósmej.

OGÓLNE GWARANCJE KONFERENCJI

We wszystkich działaniach Konferencja Służby Światowej Al-Anon powinna zachowywać ducha Tradycji:

    1. żeby jej roztropną zasadą finansową było posiadanie wystarczających funduszy, w tym dostatecznej rezerwy;
    2. żeby żaden członek Konferencji nie był stawiany ponad innymi w pozycji niekwestionowanego autorytetu;
    3. żeby wszystkie decyzje były podejmowane w drodze dyskusji, głosowania oraz w miarę możliwości — jednomyślnie;
    4. żeby żadne działanie Konferencji nigdy nie było dla nikogo karą ani podżeganiem do publicznych polemik;
    5. żeby Konferencja, służąc Al-Anon, nigdy nie odgrywała roli rządu i — podobnie jak wspólnota Grup Rodzinnych Al-Anon — zawsze pozostawała demokratyczna w myśleniu i działaniu.

20 PYTAŃ

Miliony ludzi są dotknięte nadmiernym piciem kogoś bliskiego. Zamieszczone poniżej pytania są po to, by pomóc ci zdecydować, czy Al-Anon jest ci potrzebny.

1.Czy martwi cię to, jak wiele pije ktoś ci bliski?

2.Czy masz kłopoty finansowe z powodu picia tej osoby?

3.Czy kłamiesz, by ukryć picie jakiejś osoby?

4.Czy czujesz, że gdyby osobie pijącej zależało na tobie, to on czy ona przestaliby pić dla twojego dobra?

5.Czy winę za zachowanie osoby pijącej przypisujesz jej lub jego towarzystwu?

6.Czy z powodu osoby pijącej twoje plany często upadają lub są przekreślane, a posiłki opóźniane?

7.Czy stosujesz pogróżki w rodzaju: „Jeśli nie przestaniesz pić, to od ciebie odejdę”?

8.Czy dyskretnie próbujesz wyczuć zapach alkoholu w oddechu osoby pijącej?

9.Czy boisz się zdenerwować tę osobę w obawie, że to wywoła napad pijaństwa?

10.Czy cierpisz lub masz kłopoty z powodu zachowania osoby pijącej? 11.Czy z powodu picia masz zepsute święta lub spotkania?

12.Czy z obawy przed brutalnym zachowaniem zdarzyło ci się dzwonić po pomoc policji?

13.Czy szukasz ukrytego alkoholu?

14.Czy zdarzyło ci się jechać autem z nietrzeźwym kierowcą?

15.Czy zdarzyło ci się odrzucić zaproszenie towarzyskie z powodu niepokoju lub lęku?

16.Czy masz poczucie klęski dlatego, że nie możesz kontrolować picia?

17.Czy sądzisz, że gdyby pijący przestał pić, twoje pozostałe problemy zostałyby rozwiązane?

18.Czy aby przestraszyć pijącą osobę, zdarzało ci się grozić, że zrobisz sobie coś złego?

19.Czy przez większość czasu czujesz złość, zmieszanie lub przygnębienie?

20.Czy czujesz, że nie ma nikogo, kto zrozumie twoje problemy?

Jeśli odpowiedziałeś tak na któreś z tych pytań, to Al-Anon lub Alateen mogą okazać ci pomoc. Możesz przyjść na spotkanie grupy Al-Anon lub Alateen.

Tekst pochodzi z ulotki „Masz kłopoty z powodu czyjegoś picia”, wydanie IV Poznań 2020 r.

Spis spotkań znajdziesz w zakładce Spotkania/Mityngi.

Skip to content