Grupy Rodzinne Al-Anon „SIŁA”

 Preambuła 

Grupy Rodzinne Al-Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Istnieją one w tym celu, aby rozwiązywać wspólne problemy przez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Jesteśmy przekonani, że alkoholizm jest chorobą rodzinną i że zmiana naszego nastawienia może przyczynić się do jej wyleczenia.

Al-Anon nie jest związany z żadną sektą, wyznaniem, ugrupowaniem politycznym, organizacją lub z jakąkolwiek instytucją. Nie bierze udziału w żadnych sporach. W sprawach nie dotyczących wspólnoty, Al-Anon nie zajmuje żadnego stanowiska, nie popiera ich ani nie odrzuca. W Al-Anon nie ma składek członkowskich. Al-Anon jest samowystarczalny dzięki dobrowolnym datkom uczestników spotkania.

Jedynym motywem działania w Al-Anon jest niesienie pomocy rodzinom alkoholików. Realizujemy to przez praktykowanie Dwunastu Stopni, przez serdeczne przyjmowanie i dodawanie otuchy rodzinom alkoholików, oraz zrozumienie i dodawanie odwagi samemu alkoholikowi.

Sugerowane brzmienie Preambuły zaakceptowane przez Komitet ds. Taktyki w dniu 07.09.2013 r.

  

Spotkania online „Siła” AFG 30603120

Spotkania na naszym czacie odbywają się we środy o godzinie 20-tej czasu środkowoeuropejskiego. Trwają 120 minut.

Sprawdź godzinę w strefie CEST

Zanim się zalogujesz przeczytaj:

 1. Aby korzystać ze spotkań online, podczas pierwszego logowania do pokoju oprócz Imienia, wprowadzić własne hasło, co pozwoli na „zarezerwowanie” tylko dla Ciebie nazwy użytkownika (Imienia).
 2. Jeżeli Twoje imię jest już zajęte przez innego użytkownika, dodaj cyfrę i dalej postępuj jak w punkcie 1.
 3. Spotkanie prowadzone jest przez „prowadzącego”, który otwiera spotkanie, wybiera temat spotkania, udziela głosu i zamyka spotkanie.
 4. Chęć zabrania głosu – „podniesienia ręki” zgłaszamy wpisując w pole tekstowe wykrzyknik (!). Prowadzący udzielając Ci głosu wpisze Twoje imię w polu tekstowym.
 5. Pisząc swoją wypowiedź często używaj Enter wysyłając krótkie linie, co pozwoli innym uczestnikom czytanie Twojej wypowiedzi. Kiedy skończysz swoją wypowiedź wpisz: KONIEC. Prowadzący będzie mógł udzielić głosu następnej osobie.

F2F

Szukasz spotkania twarzą w twarz Al-Anon na świecie odwiedź stronę:

https://al-anon.org/al-anon-meetings

 

Grupa „Siła

 

Czat: Na czacie najlepiej wpisywać krótkie linie i naciskać ENTER, aby inni nie czekali zbyt długo na pojawienie się tekstu, a potem czytali zbyt długą wypowiedź.

Spotkanie: Aby „podnieść rękę” wpisujesz (!) Kiedy Prowadząca wzywa do wypowiedzi, wpisuje twoje imię. Pisz krótkie teksty często używając ENTER. Po zakończeniu wypowiedzi wpisz KONIEC. Wtedy Prowadząca będzie mogła wezwać do wypowiedzi następną osobę.

Prywatne wiadomości: Jest możliwe, aby wysłać prywatną wiadomość do innego członka grupy podczas spotkania. Aby wysłać wiadomość kliknij dwukrotnie na imię osoby z którą się chcesz skontaktować. Otworzy się nowe okno, w którym możesz rozmawiać nie zakłócając głównego spotkania.

Prowadzący: Każde spotkanie jest obsługiwane przez Prowadzącą. Prowadząca otwiera i zamyka spotkanie, określa temat, wzywa członków do wypowiedzi podczas spotkania. Jeżeli wypowiedź jest wulgarna lub narusza zasady uczestnictwa, Prowadząca może zablokować rozmówcę na kilka minut lub na stałe, jeżeli po upomnieniu „w oddzielnym pokoju” rozmówca nie dostosuje się do zasad panujących na mityngu online.

Grupa: Głównym celem tego pokoju rozmów są spotkania Al-Anon. Chociaż czat jest technicznie dostępny przez 24/7 nie możemy zagwarantować, że Moderatorzy będą dostępni w innym czasie niż przy spotkaniach. Proszę traktować kolegów na czacie z szacunkiem i tolerancją, w duchu programu Al-Anon.

Siódma tradycja: Nie ma opłat za członkowstwo. Al-Anon jest samowystarczalna poprzez dobrowolne wpłaty uczestników spotkania. Wpłat dokonujemy na konto wpisując treść:  AFG „Siła” WSO # 30603120

  

Dwanaście Stopni Al-Anon

 1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu i że nie jesteśmy w stanie kierować naszym życiem.
 2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od naszej własnej może nam przywrócić równowagę ducha i umysłu.
 3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga – jakkolwiek Go pojmujemy.
 4. Przeprowadziliśmy szczery i odważny rachunek sumienia.
 5. Wyznaliśmy Bogu, sobie – we własnym sumieniu – i innemu człowiekowi istotę naszych błędów.
 6. Z całkowitą gotowością powierzyliśmy Bogu usuwanie wszelkich słabości naszego charakteru.
 7. Prosiliśmy Boga z pokorą, aby usunął nasze wady.
 8. Sporządziliśmy listę osób przez nas skrzywdzonych i postanowiliśmy im wszystkim zadośćuczynić.
 9. Naprawiliśmy błędy popełnione wobec wszystkich ludzi,  gdy tylko było to możliwe, bez krzywdy dla nich lub dla innych.
 10. Prowadziliśmy w dalszym ciągu rachunek sumienia; w razie popełnienia błędu jesteśmy gotowi przyznać się do tego.
 11. Poszukiwaliśmy przez modlitwę i medytację coraz doskonalszej więzi z Bogiem – jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas i o Siłę do jej spełnienia.
 12. Dzięki stosowaniu Dwunastu Stopni dostąpiliśmy duchowego przebudzenia i staraliśmy się nieść posłannictwo innym ludziom, a zasady te stosować we wszystkich naszych sprawach.

Tekst pochodzi z broszury: „To jest Al-Anon”, P-32, Wydanie III

Dwanaście Tradycji Al-Anon

 1. Nasze wspólne dobro powinno być stawiane na pierwszym miejscu, postęp indywidualny większości zależy od naszej jedności grupowej.
 2. Jedynym i najwyższym autorytetem Al-Anon jest kochający Bóg, taki jaki daje się rozpoznawać w zbiorowym sumieniu grupy. Ci, którzy kierują, są po to, aby rzetelnie służyć innym, oni nie rządzą.
 3. Krewni alkoholików zbierający się w celu niesienia sobie nawzajem pomocy, mogą uważać się za Grupę Rodzinną Al-Anon pod warunkiem, że przyświeca im tylko ten cel. Jedynym warunkiem członkostwa jest to, czy mamy w rodzinie lub wśród bliskich przyjaciół kogoś chorującego na alkoholizm.
 4. Każda grupa powinna być niezależna, z wyjątkiem spraw odnoszących się do innych grup Al-Anon, lub AA jako całości.
 5. Każda grupa Al-Anon ma tylko jeden cel: niesienie pomocy rodzinom alkoholików. Realizujemy to poprzez stosowanie Dwunastu Stopni w naszym własnym życiu, przez zrozumienie i dodawanie otuchy naszym pijącym krewnym oraz przez serdeczne przyjmowanie i okazywanie zrozumienia rodzinom alkoholików.
 6. Nasze Grupy Al-Anon nie powinny nigdy udzielać swej nazwy lub w jakikolwiek inny sposób wspierać działalności innych organizacji. Imię Al-Anon nie powinno być nigdy włączone w jakiekolwiek dyskusje publiczne, tak aby problemy finansowe, majątkowe i prestiżowe nie odwracały naszej uwagi od głównego celu duchowego. Powinniśmy zawsze współpracować z AA.
 7. Każda grupa powinna być całkowicie samowystarczalna i nie przyjmować pomocy materialnej z zewnątrz.
 8. Dwunasty Stopień Al-Anon powinien być realizowany we własnym zakresie grupy, bez pomocy ludzi poświęcających się tego rodzaju pracy zawodowo. Nasze Centrale Służb mogą jednak zatrudniać pracowników fachowych.
 9. Grupy nie powinny mieć cech organizacyjnych, ale mogą wybierać spośród swoich członków przedstawicieli tworzących rady służebne lub komitety, podlegające bezpośrednio tym, którym służą.
 10. Grupy Rodzinne Al-Anon nie wyrażają opinii w sprawach nie związanych z ich działalnością, aby imię Al-Anon nie zostało nigdy uwikłane w publiczne dyskusje.
 11. Nasze oddziaływanie na społeczeństwo opiera się na przyciąganiu a nie reklamowaniu. Powinniśmy dbać o zachowanie osobistej anonimowości w kontaktach z prasą, TV, radiem i filmem i w szczególny sposób ochraniać anonimowość członków AA.
 12. Anonimowość jest duchową podstawą wszystkich naszych Tradycji i przypomina nam zawsze o pierwszeństwie tych Tradycji przed osobistymi przekonaniami i korzyściami naszych członków.

Tekst pochodzi z broszury: „To jest Al-Anon”, P-32, Wydanie III

Dwanaście Koncepcji Służby

 1. Grupy Al-Anon ponoszą pełną odpowiedzialność i są autorytetem dla Służb Światowych Al-Anon.
 2. Grupy rodzinne Al-Anon przekazały wszelkie administracyjne i wykonawcze uprawnienia Konferencji i jej organom służebnym.
 3. Prawo do podejmowania decyzji stwarza możliwość skutecznego kierowania.
 4. Czynne uczestnictwo stanowi klucz do harmonii.
 5. Prawo apelacji i składania petycji chroni mniejszość i gwarantuje jej wysłuchanie.
 6. Konferencja uznaje, że powiernicy są w pełni odpowiedzialni za sprawy administracyjne.
 7. Działalność powierników opiera się na podstawach prawnych, natomiast Konferencji na Tradycjach.
 8. Rada Powierników przekazuje pełne prawo do podejmowania decyzji w zakresie ustalania form prowadzenia spraw Biura Służby Światowej, jego Komitetom Wykonawczym.
 9. Dobry indywidualny sposób kierowania jest konieczny na wszystkich poziomach służby. Na poziomie Konferencji Służby Światowej główne przewodnictwo przejmuje Rada Powierników.
 10. Odpowiedzialność Służby jest zrównoważona przez dokładne określenie uprawnień i w ten sposób unika się podwójnego przewodnictwa.
 11. Biuro Służby Światowej składa się z komitetów stałych, z kierowników oraz zespołu pracowników.
 12. Podstawą duchową Służb Światowych Al-Anon są Ogólne Gwarancje Konferencji, Dwunasty Artykuł Karty (w Polsce Dziewiąty Artykuł Karty).

Tekst pochodzi z broszury: „To jest Al-Anon”, P-32, Wydanie III

Gwarancje ogólne konferencji

We wszystkich swoich postępowaniach Konferencja Służby Światowej Al-Anon będzie przestrzegała ducha Tradycji:

 1. Dostateczne fundusze do działania, zawierające rozsądną rezerwę stanowią rozważną zasadę finansową.
 2. Żaden z uczestników Konferencji nie może być autorytetem dla innych lub okazywać, że jest ważniejszy od nich.
 3. Wszystkie ważne decyzje będą poprzedzane dyskusją i podejmowane przez głosowanie i jeśli to tylko możliwe przy znacznej jednomyślności.
 4. Żadne działanie Konferencji nie może mieć charakteru kary wymierzonej komukolwiek i nie może zachęcać do publicznych dyskusji.
 5. Chociaż Konferencja służy Al-Anon, nigdy nie może spełniać funkcji rządu i podobnie jak wspólnota Grup Rodzinnych Al-Anon, której Konferencja służy, pozostanie zawsze demokratyczna w myśleniu i działaniu.

Polskojęzyczna grupa Al-Anon – „Siła”

FAQ:

Kto jest mile widziany na grupie?
Osoba, której życie zostało dotknięte piciem znajomego lub krewnego.

Czy grupa jest uznana przez WSO?
Tak, nasze cotygodniowe spotkanie jest zarejestrowane w WSO a nasz numer to # AFG 30603120

20 pytań

 1. Czy martwi Cię ilość alkoholu, jaką spożywa bliska Ci osoba?
 2. Czy miewasz kłopoty finansowe spowodowane czyimś piciem?
 3. Czy zdarza Ci się kłamać, aby ukryć to, że ktoś pije?
 4. Czy czujesz, że gdyby osobie pijącej zależało na Tobie, to przestałaby pić, żeby Cię zadowolić?
 5. Czy za zachowanie osoby pijącej obwiniasz jej towarzystwo?
 6. Czy często rezygnujesz ze swoich planów z powodu osoby pijącej?
 7. Czy zdarza Ci się stosować pogróżki – „Jak nie przestaniesz pić, to cię zostawię”?
 8. Czy w oddechu osoby pijącej próbujesz wyczuć zapach alkoholu?
 9. Czy boisz się zirytować osobę pijącą z obawy, że zacznie znowu pić?
 10. Czy zachowanie osoby pijącej zraniło Cię lub wprawiło w zakłopotanie?
 11. Czy picie zakłóca uroczystości i święta?
 12. Czy strach przed przemocą sprawił kiedykolwiek, że chciałeś wezwać policję?
 13. Czy szukałeś ukrytego alkoholu?
 14. Czy kiedykolwiek jechałeś samochodem z kierowcą, który był pod wpływem alkoholu?
 15. Czy nie przyjąłeś zaproszenia na spotkanie towarzyskie z powodu swojego niepokoju?
 16. Czy masz poczucie porażki, ponieważ nie możesz kontrolować picia?
 17. Czy myślisz, że Twoje problemy ustąpią, gdy osoba pijąca przestanie pić?
 18. Czy kiedykolwiek groziłeś, że zrobisz sobie coś złego, aby zastraszyć osobę pijącą?
 19. Czy często czujesz się zły, zagubiony lub przygnębiony?
 20. Czy uważasz, że nikt nie rozumie Twoich problemów?

Jeśli odpowiedziałeś „tak” na którekolwiek pytanie, być może Al-Anon jest w stanie Ci pomóc.

Tekst pochodzi z ulotki: S-17

Tylko jeden cel AFG „Siła”
WSO # 30603120

Tradycja Siódma: Każda grupa powinna być całkowicie samowystarczalna i nie przyjmować pomocy materialnej z zewnątrz.

„…W Al-Anon nie ma składek członkowskich. Wspólnota Al-Anon jest samowystarczalna dzięki dobrowolnym datkom uczestników spotkania…”
Cytat z Preambuły do Dwunastu Stopni

Jeśli chciałbyś wnieść wkład spełniając cele Tradycji Siódmej, jednocześnie zabezpieczając rezerwę zgodnie z Gwarancją Pierwszą, możesz tego dokonać na konto

Stowarzyszenia Służb Grup Rodzinnych Al-Anon
os. Wichrowe Wzgórze 12c, Poznań
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1 w Poznaniu nr: 64 1020 4027 0000 1802 0381 8358
z tytułem wpłaty: „AFG SIŁA – WSO # 30603120”

Skip to content