Grupy Rodzinne Al-Anon „SIŁA”

 Preambuła 

Grupy Rodzinne Al-Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Istnieją one w tym celu, aby rozwiązywać wspólne problemy przez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Jesteśmy przekonani, że alkoholizm jest chorobą rodzinną i że zmiana naszego nastawienia może przyczynić się do jej wyleczenia.

Al-Anon nie jest związany z żadną sektą, wyznaniem, ugrupowaniem politycznym, organizacją lub z jakąkolwiek instytucją. Nie bierze udziału w żadnych sporach. W sprawach nie dotyczących wspólnoty, Al-Anon nie zajmuje żadnego stanowiska, nie popiera ich ani nie odrzuca. W Al-Anon nie ma składek członkowskich. Al-Anon jest samowystarczalny dzięki dobrowolnym datkom uczestników spotkania.

Jedynym motywem działania w Al-Anon jest niesienie pomocy rodzinom alkoholików. Realizujemy to przez praktykowanie Dwunastu Stopni, przez serdeczne przyjmowanie i dodawanie otuchy rodzinom alkoholików, oraz zrozumienie i dodawanie odwagi samemu alkoholikowi.

Sugerowane brzmienie Preambuły zaakceptowane przez Komitet ds. Taktyki w dniu 07.09.2013 r.

  

Spotkania online ,,Siła” AFG 30603120

Spotkania na naszym czacie odbywają się we środy od godziny 19:00  czasu środkowoeuropejskiego. Trwają 90 minut

Sprawdź godzinę w strefie CEST

Zanim się zalogujesz przeczytaj:

 1. Aby korzystać ze spotkań online, podczas pierwszego logowania do pokoju oprócz Imienia, wprowadzić własne hasło, co pozwoli na „zarezerwowanie” tylko dla Ciebie nazwy użytkownika (Imienia).
 2. Jeżeli Twoje imię jest już zajęte przez innego użytkownika, dodaj cyfrę i dalej postępuj jak w punkcie 1.
 3. Spotkanie prowadzone jest przez „prowadzącego”, który otwiera spotkanie, wybiera temat spotkania, udziela głosu i zamyka spotkanie.
 4. Chęć zabrania głosu – „podniesienia ręki” zgłaszamy wpisując w pole tekstowe wykrzyknik (!). Prowadzący udzielając Ci głosu wpisze Twoje imię w polu tekstowym.
 5. Pisząc swoją wypowiedź często używaj Enter wysyłając krótkie linie, co pozwoli innym uczestnikom czytanie Twojej wypowiedzi. Kiedy skończysz swoją wypowiedź wpisz: KONIEC. Prowadzący będzie mógł udzielić głosu następnej osobie.

F2F

Szukasz spotkania twarzą w twarz Al-Anon na świecie odwiedź stronę:

https://al-anon.org/al-anon-meetings

 

Grupa „Siła

 

Czat: Na czacie najlepiej wpisywać krótkie linie i naciskać ENTER, aby inni nie czekali zbyt długo na pojawienie się tekstu, a potem czytali zbyt długą wypowiedź.

Spotkanie: Aby „podnieść rękę” wpisujesz (!) Kiedy Prowadząca wzywa do wypowiedzi, wpisuje twoje imię. Pisz krótkie teksty często używając ENTER. Po zakończeniu wypowiedzi wpisz KONIEC. Wtedy Prowadząca będzie mogła wezwać do wypowiedzi następną osobę.

Prywatne wiadomości: Jest możliwe, aby wysłać prywatną wiadomość do innego członka grupy podczas spotkania. Aby wysłać wiadomość kliknij dwukrotnie na imię osoby z którą się chcesz skontaktować. Otworzy się nowe okno, w którym możesz rozmawiać nie zakłócając głównego spotkania.

Prowadzący: Każde spotkanie jest obsługiwane przez Prowadzącą. Prowadząca otwiera i zamyka spotkanie, określa temat, wzywa członków do wypowiedzi podczas spotkania. Jeżeli wypowiedź jest wulgarna lub narusza zasady uczestnictwa, Prowadząca może zablokować rozmówcę na kilka minut lub na stałe, jeżeli po upomnieniu „w oddzielnym pokoju” rozmówca nie dostosuje się do zasad panujących na mityngu online.

Grupa: Głównym celem tego pokoju rozmów są spotkania Al-Anon. Chociaż czat jest technicznie dostępny przez 24/7 nie możemy zagwarantować, że Moderatorzy będą dostępni w innym czasie niż przy spotkaniach. Proszę traktować kolegów na czacie z szacunkiem i tolerancją, w duchu programu Al-Anon.

Siódma tradycja: Nie ma opłat za członkowstwo. Al-Anon jest samowystarczalna poprzez dobrowolne wpłaty uczestników spotkania. Wpłat dokonujemy na konto wpisując treść:  AFG „Siła” WSO # 30603120

  

DZIEDZICTWO AL-ANON

DWANAŚCIE KROKÓW

Krok Pierwszy
Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu – że nasze życie przestało się
poddawać kierowaniu.

Krok Drugi
Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może nam przywrócić zdrowy
rozsądek.

Krok Trzeci
Podjęliśmy decyzję, aby oddać swoją wolę i swoje życie pod opiekę Boga –
 takiego, jak Go rozumieliśmy.

Krok Czwarty
Zrobiliśmy swoją wnikliwą i odważną inwenturę moralną.

Krok Piąty
Wyznaliśmy Bogu, sobie i innemu człowiekowi, jaka dokładnie jest natura
naszych błędów.

Krok Szósty
Byliśmy całkowicie gotowi na to, by Bóg usunął te wszystkie wady charakteru.

Krok Siódmy
Pokornie prosiliśmy Go, aby usunął nasze braki.

Krok Ósmy
Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy, i staliśmy się gotowi
zadośćuczynić im wszystkim.

Krok Dziewiąty
Zadośćuczyniliśmy tym ludziom bezpośrednio, gdy tylko było to możliwe,
z wyjątkiem sytuacji, gdy zraniłoby to ich samych lub kogoś innego.

Krok Dziesiąty
Robiliśmy w dalszym ciągu osobistą inwenturę, niezwłocznie przyznając się do
popełnianych błędów.

Krok Jedenasty
Dążyliśmy przez modlitwę i medytację do poprawy swojego świadomego
kontaktu z Bogiem – takim, jak Go rozumieliśmy – modląc się jedynie o poznanie
Jego woli względem nas i o siłę do jej wypełniania.

Krok Dwunasty
Doświadczywszy duchowego przebudzenia jako rezultatu tych Kroków,
staraliśmy się nieść to przesłanie innym ludziom, a  zasady te stosować we
wszystkich swoich sprawach.

Dwanaście Tradycji Al-Anon

Tradycja Pierwsza
Nasze wspólne dobro powinno być stawiane na pierwszym miejscu; postęp
osobisty większości zależy od jedności.

Tradycja Druga
Z uwagi na nasz wspólny cel jest tylko jeden autorytet: kochający Bóg, jaki może
się wyrazić w zbiorowym sumieniu. Nasi liderzy są jedynie zaufanymi sługami:
oni nie rządzą.

Tradycja Trzecia
Krewni alkoholików, zbierający się w celu wzajemnej pomocy, mogą nazywać
siebie Grupą Rodzinną Al-Anon, jeśli jako grupa nie mają innych powiązań.
Jedynym warunkiem członkostwa jest to, że ktoś z ich krewnych lub przyjaciół
ma problem alkoholizmu.

Tradycja Czwarta
Każda grupa powinna być niezależna, z wyjątkiem spraw wpływających na inną
grupę Al-Anon bądź Al-Anon lub AA jako całość.

Tradycja Piąta
Każda Grupa Rodzinna Al-Anon ma tylko jeden cel: pomoc rodzinom
alkoholików. Robimy to sami, praktykując Dwanaście Kroków AA, wspierając
naszych bliskich dotkniętych alkoholizmem i okazując im zrozumienie oraz
życzliwie przyjmując rodziny alkoholików i dając im poczucie bezpieczeństwa.

Tradycja Szósta
Nasze Grupy Rodzinne nie powinny nigdy popierać czy finansować żadnego
zewnętrznego przedsięwzięcia ani użyczać mu swej nazwy, aby problemy
finansowe, majątkowe i prestiżowe nie oddalały nas od naszego podstawowego
celu duchowego. Mimo odrębności powinniśmy zawsze współpracować
z Anonimowymi Alkoholikami.

Tradycja Siódma
Każda grupa powinna być całkowicie samowystarczalna, odmawiając
przyjmowania datków z zewnątrz.

Tradycja Ósma
Praca Dwunastego Kroku w Al-Anon zawsze powinna mieć charakter
niezawodowy, ale nasze służby mogą zatrudniać niezbędnych pracowników.

Tradycja Dziewiąta
Nasze grupy, jako takie, nie powinny nigdy stać się organizacją, ale możemy
tworzyć komitety lub zespoły odpowiedzialne bezpośrednio przed tymi, którym
służą.

Tradycja Dziesiąta
Grupy Rodzinne Al-Anon nie mają opinii o sprawach zewnętrznych, dzięki czemu
nasze imię nigdy nie powinno zostać uwikłane w publiczne polemiki.

Tradycja Jedenasta
Nasze zasady kontaktowania się ze społeczeństwem opierają się na
przyciąganiu, a nie reklamowaniu; powinniśmy zawsze zachowywać osobistą
anonimowość w kontaktach z prasą, radiem, filmem i telewizją. Ze szczególną
uwagą powinniśmy chronić anonimowość wszystkich członków AA.

Tradycja Dwunasta
Anonimowość jest duchową podstawą wszystkich naszych Tradycji, zawsze
przypomina nam, by stawiać zasady przed względami osobistymi.

Dwanaście Koncepcji Służby

Koncepcja Pierwsza
Największa odpowiedzialność za służby światowe Al-Anon oraz władza nad nimi
należą do grup Al-Anon.

Koncepcja Druga
Grupy Rodzinne Al-Anon powierzyły pełną władzę administracyjną i wykonawczą
swojej Konferencji i jej organom służby.

Koncepcja Trzecia
Skuteczne zarządzanie jest możliwe dzięki prawu do podejmowania decyzji.

Koncepcja Czwarta
Uczestniczenie to klucz do harmonii.

Koncepcja Piąta
Prawo apelacji i prawo do składania petycji chronią mniejszości i gwarantują im,
że zostaną wysłuchane.

Koncepcja Szósta
Konferencja uznaje, że powiernicy ponoszą główną odpowiedzialność za sprawy
administracyjne.

Koncepcja Siódma
Powiernicy mają prawa ustawowe, natomiast uprawnienia Konferencji mają
charakter tradycyjny1. 

Koncepcja Ósma
Całą władzę potrzebną do bieżącego zarządzania centralą Al-Anon Rada
Powierników przekazuje komitetom wykonawczym2.

Koncepcja Dziewiąta
Na wszystkich poziomach służby konieczne jest dobre, osobiste kierowanie. Na
płaszczyźnie służby światowej główne zarządzanie obejmuje Rada Powierników.

Koncepcja Dziesiąta
Odpowiedzialność służby jest zrównoważona przez dokładne określenie jej
uprawnień i przez unikanie podwójnego zarządzania.

Koncepcja Jedenasta
Biuro Służby Światowej składa się z wybranych komitetów, kadry kierowniczej
oraz zespołu pracowników.

Koncepcja Dwunasta
Duchowy fundament światowych służb Al-Anon jest zawarty w Ogólnych
Gwarancjach Konferencji, w Dwunastym Artykule Karty.

 

 

1 Powiernicy mają prawa ustawowe (legal rights), wynikające z wykładni amerykańskiego prawa spółek handlowych, co oznacza, że Rada Powierników Al-Anon w USA
odpowiada za swe działanie wobec prawa, natomiast prawa Konferencji wynikają z wypracowanych przez lata tradycyjnych form postępowania wewnątrz Al-Anon.

2 Komitet Wykonawczy istnieje we wspólnocie amerykańskiej i jest też praktyką w wielu wspólnotach narodowych. Szerzej jego skład i praca są opisane w How Al-Anon Works
w rozwinięciu Koncepcji Ósmej.

 OGÓLNE GWARANCJE KONFERENCJI

We wszystkich działaniach Konferencja Służby Światowej Al-Anon powinna
zachowywać ducha Tradycji:

1.  żeby  jej roztropną zasadą finansową było posiadanie wystarczających
funduszy, w tym dostatecznej rezerwy;

2.  żeby  żaden członek Konferencji nie był stawiany ponad innymi w pozycji
niekwestionowanego autorytetu;

3.  żeby  wszystkie decyzje były podejmowane w drodze dyskusji, głosowania
oraz w miarę możliwości —  jednomyślnie;

4.  żeby  żadne działanie Konferencji nigdy nie było dla nikogo karą ani
podżeganiem do publicznych polemik;

5.  żeby  Konferencja, służąc Al-Anon, nigdy nie  odgrywała roli  rządu i  —
podobnie jak wspólnota Grup Rodzinnych Al-Anon — zawsze pozostawała
demokratyczna w myśleniu i działaniu.

  Polskojęzyczna grupa Al-Anon – „Siła”

  FAQ:

  Kto jest mile widziany na grupie?
  Osoba, której życie zostało dotknięte piciem znajomego lub krewnego.

  Czy grupa jest uznana przez WSO?
  Tak, nasze cotygodniowe spotkanie jest zarejestrowane w WSO a nasz numer to # AFG 30603120

  20 pytań

  1. Czy martwi Cię ilość alkoholu, jaką spożywa bliska Ci osoba?
  2. Czy miewasz kłopoty finansowe spowodowane czyimś piciem?
  3. Czy zdarza Ci się kłamać, aby ukryć to, że ktoś pije?
  4. Czy czujesz, że gdyby osobie pijącej zależało na Tobie, to przestałaby pić, żeby Cię zadowolić?
  5. Czy za zachowanie osoby pijącej obwiniasz jej towarzystwo?
  6. Czy często rezygnujesz ze swoich planów z powodu osoby pijącej?
  7. Czy zdarza Ci się stosować pogróżki – „Jak nie przestaniesz pić, to cię zostawię”?
  8. Czy w oddechu osoby pijącej próbujesz wyczuć zapach alkoholu?
  9. Czy boisz się zirytować osobę pijącą z obawy, że zacznie znowu pić?
  10. Czy zachowanie osoby pijącej zraniło Cię lub wprawiło w zakłopotanie?
  11. Czy picie zakłóca uroczystości i święta?
  12. Czy strach przed przemocą sprawił kiedykolwiek, że chciałeś wezwać policję?
  13. Czy szukałeś ukrytego alkoholu?
  14. Czy kiedykolwiek jechałeś samochodem z kierowcą, który był pod wpływem alkoholu?
  15. Czy nie przyjąłeś zaproszenia na spotkanie towarzyskie z powodu swojego niepokoju?
  16. Czy masz poczucie porażki, ponieważ nie możesz kontrolować picia?
  17. Czy myślisz, że Twoje problemy ustąpią, gdy osoba pijąca przestanie pić?
  18. Czy kiedykolwiek groziłeś, że zrobisz sobie coś złego, aby zastraszyć osobę pijącą?
  19. Czy często czujesz się zły, zagubiony lub przygnębiony?
  20. Czy uważasz, że nikt nie rozumie Twoich problemów?

  Jeśli odpowiedziałeś „tak” na którekolwiek pytanie, być może Al-Anon jest w stanie Ci pomóc.

  Tekst pochodzi z ulotki: S-17

  Tylko jeden cel AFG „Siła”
  WSO # 30603120

  Tradycja Siódma: Każda grupa powinna być całkowicie samowystarczalna, odmawiając przyjmowania datków z zewnątrz.

  „…W Al-Anon nie ma składek członkowskich. Wspólnota Al-Anon jest samowystarczalna dzięki dobrowolnym datkom uczestników spotkania…”
  Cytat z Preambuły do Dwunastu Kroków

  Jeśli chciałbyś wnieść wkład spełniając cele Tradycji Siódmej, jednocześnie zabezpieczając rezerwę zgodnie z Gwarancją Pierwszą, możesz tego dokonać na konto

  Stowarzyszenia Służb Grup Rodzinnych Al-Anon
  os. Wichrowe Wzgórze 12c, Poznań
  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1 w Poznaniu nr: 64 1020 4027 0000 1802 0381 8358
  z tytułem wpłaty: „AFG SIŁA – WSO # 30603120”

  Skip to content