Dziedzictwo

 

 

DWANAŚCIE STOPNI AL-ANON

Stopień Pierwszy
Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu i że nie jesteśmy w stanie kierować naszym życiem.

Stopień Drugi
Uwierzyliśmy, że Siła Większa od naszej własnej może nam przywrócić równowagę ducha i umysłu.

Stopień Trzeci
Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga – jakkolwiek Go pojmujemy.

Stopień Czwarty
Przeprowadziliśmy szczery i odważny rachunek sumienia.

Stopień Piąty
Wyznaliśmy Bogu, sobie – we własnym sumieniu – i innemu człowiekowi istotę naszych błędów.

Stopień Szósty
Z całkowitą gotowością powierzyliśmy Bogu usuwanie wszelkich słabości naszego charakteru.

Stopień Siódmy
Prosiliśmy Boga z pokorą, aby usunął nasze wady.

Stopień Ósmy
Sporządziliśmy listę osób przez nas skrzywdzonych i postanowiliśmy im wszystkim zadośćuczynić.

Stopień Dziewiąty
Naprawiliśmy błędy popełnione wobec wszystkich ludzi – gdy tylko było to możliwe bez krzywdy dla nich lub dla innych.

Stopień Dziesiąty
Prowadziliśmy w dalszym ciągu rachunek sumienia; w razie popełnienia błędu jesteśmy gotowi przyznać się do tego.

Stopień Jedenasty
Poszukiwaliśmy przez modlitwę i medytację coraz doskonalszej więzi z Bogiem – jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas i o siłę do jej spełnienia.

Stopień Dwunasty
Dzięki stosowaniu Dwunastu Stopni dostąpiliśmy duchowego przebudzenia i staraliśmy się nieść posłannictwo innym ludziom, a zasady te stosować we wszystkich naszych sprawach.

 

 

DWANAŚCIE TRADYCJI AL-ANON

Tradycja Pierwsza
Nasze wspólne dobro powinno być stawiane na pierwszym miejscu; postęp indywidualny większości zależy od naszej jedności grupowej.

Tradycja Druga

Jedynym i najwyższym autorytetem Al-Anon jest kochający Bóg taki, jaki daje się rozpoznać w „zbiorowym sumieniu” grupy. Ci, którzy kierują, są po to, aby rzetelnie służyć innym; oni nie rządzą.

Tradycja Trzecia

Krewni alkoholików, zbierający się w celu niesienia sobie nawzajem pomocy, mogą uważać się za Grupę Rodzinną Al-Anon pod warunkiem, że przyświeca im tylko ten cel. Jedynym warunkiem członkostwa jest to, że mamy w rodzinie lub wśród bliskich przyjaciół kogoś chorującego na alkoholizm.

Tradycja Czwarta
Każda grupa powinna być niezależna, z wyjątkiem spraw odnoszących się do innych grup Al-Anon lub AA jako całości.

Tradycja Piąta
Każda grupa Al-Anon ma tylko jeden cel: niesienie pomocy rodzinom alkoholików. Realizujemy to poprzez stosowanie Dwunastu Stopni w naszym własnym życiu, przez zrozumienie i dodawanie otuchy naszym pijącym krewnym oraz przez serdeczne przyjmowanie i okazywanie zrozumienia rodzinom alkoholików.

Tradycja Szósta
Nasze grupy Al-Anon nie powinny nigdy udzielać swej nazwy lub w jakikolwiek inny sposób wspierać działalności innych organizacji. Imię Al-Anon nie powinno być nigdy włączone w jakiekolwiek dyskusje publiczne, tak aby problemy finansowe, majątkowe i prestiżowe nie odwracały naszej uwagi od głównego celu duchowego. Powinniśmy zawsze współpracować z AA.

Tradycja Siódma
Każda grupa powinna być całkowicie samowystarczalna i nie przyjmować pomocy materialnej z zewnątrz.

Tradycja Ósma
Dwunasty stopień Al-Anon powinien być realizowany we własnym zakresie grupy, bez pomocy ludzi poświęcających się tego rodzaju pracy zawodowo. Nasze Centrale służb mogą jednak zatrudniać pracowników fachowych.

Tradycja Dziewiąta
Grupy nie powinny mieć cech organizacyjnych, ale mogą wybierać spośród swoich członków przedstawicieli tworzących rady służebne lub komitety, podlegające bezpośrednio tym, którym służą.

Tradycja Dziesiąta
Grupy Rodzinne Al-Anon nie wyrażają opinii w sprawach nie związanych z ich działalnością, aby imię Al-Anon nie zostało nigdy uwikłane w publiczne dyskusje.

Tradycja Jedenasta
Nasze oddziaływanie na społeczeństwo opiera się na przyciąganiu, a nie reklamowaniu. Powinniśmy dbać o zachowanie osobistej anonimowości w kontaktach z prasą, TV, radiem i filmem i w szczególny sposób ochraniać anonimowość członków AA.

Tradycja Dwunasta
Anonimowość jest duchową podstawą wszystkich naszych Tradycji i przypomina nam zawsze o pierwszeństwie tych Tradycji przed osobistymi przekonaniami i korzyściami naszych członków.

 

DWANAŚCIE KONCEPCJI SŁUŻBY AL-ANON

Koncepcja Pierwsza
Grupy Al-Anon ponoszą pełną odpowiedzialność i są autorytetem dla Służb Światowych Al-Anon.

Koncepcja Druga
Grupy Al-Anon przekazały wszelkie administracyjne i wykonawcze uprawnienia Konferencji i jej organom służebnym.

Koncepcja Trzecia
Prawo do podejmowania decyzji stwarza możliwość skutecznego kierowania.

Koncepcja Czwarta
Czynne uczestnictwo stanowi klucz do harmonii.

Koncepcja Piąta
Prawo apelacji i składania petycji chroni mniejszość i gwarantuje jej wysłuchanie.

Koncepcja Szósta
Konferencja uznaje, że powiernicy są w pełni odpowiedzialni za sprawy administracyjne.

Koncepcja Siódma
Działalność powierników opiera się na podstawach prawnych, natomiast Konferencji na Tradycjach.

Koncepcja Ósma
Rada Powierników przekazuje pełne prawo do podejmowania decyzji w zakresie ustalania form prowadzenia spraw Biura Służby Światowej jego Komitetom Wykonawczym.

Koncepcja Dziewiąta
Dobry indywidualny sposób kierowania jest konieczny na wszystkich poziomach Służby. Na poziomie Konferencji Służby Światowej główne przewodnictwo przejmuje Rada Powierników.

Koncepcja Dziesiąta
Odpowiedzialność służby jest zrównoważona przez dokładne określenie uprawnień i w ten sposób unika się podwójnego przewodnictwa.

Koncepcja Jedenasta
Biuro Służby Światowej składa się z komitetów stałych, z kierowników oraz zespołu pracowników.

Koncepcja Dwunasta
Podstawą duchową Służb Światowych Al-Anon są Gwarancje Ogólne Konferencji, Dwunasty Artykuł Karty.

 

GWARANCJE OGÓLNE KONFERENCJI

We wszystkich swoich postępowaniach Konferencja Służby Światowej Al-Anon będzie przestrzegała ducha Tradycji:

Gwarancja Pierwsza
Dostateczne fundusze do działania, zawierające rozsądną rezerwę stanowią rozważną zasadę finansową.

Gwarancja Druga
Żaden z uczestników Konferencji nie może być autorytetem dla innych lub okazywać, że jest ważniejszy od nich.

Gwarancja Trzecia
Wszystkie ważne decyzje będą poprzedzane dyskusją i podejmowane przez głosowanie i jeśli to tylko możliwe przy znacznej jednomyślności.

Gwarancja Czwarta
Żadne działanie Konferencji nie może mieć charakteru kary wymierzonej komukolwiek i nie może zachęcać do publicznych dyskusji.

Gwarancja Piąta
Chociaż Konferencja służy Al-Anon, nigdy nie może spełniać funkcji rządu i podobnie jak wspólnota Grup Rodzinnych Al-Anon, której Konferencja służy, pozostanie zawsze demokratyczna w myśleniu i działaniu.