Dziedzictwo Al-Anon

 

DWANAŚCIE STOPNI AL-ANON

Studiowanie Dwunastu Stopni jest niezbędne do osiągania postępu w programie Al-Anon. Zasady w nich zawarte są uniwersalne, odnoszące się do każdego, niezależnie od wyznawanej religii. W Al-Anon dążymy do coraz głębszego zrozumienia tych Stopni i modlimy się o umiejętność stosowania ich w naszym życiu.

Stopień Pierwszy. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu i że nie jesteśmy w stanie kierować naszym życiem.

Stopień Drugi. Uwierzyliśmy, że Siła większa od naszej własnej może nam przywrócić równowagę ducha i umysłu.

Stopień Trzeci. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga – jakkolwiek Go pojmujemy.

Stopień Czwarty. Przeprowadziliśmy szczery i odważny rachunek sumienia.

Stopień Piąty. Wyznaliśmy Bogu, sobie – we własnym sumieniu – i innemu człowiekowi istotę naszych błędów.

Stopień Szósty. Z całkowitą gotowością powierzyliśmy Bogu usuwanie wszelkich słabości naszego charakteru.

Stopień Siódmy. Prosiliśmy Boga z pokorą, aby usunął nasze wady.

Stopień Ósmy. Sporządziliśmy listę osób przez nas skrzywdzonych i postanowiliśmy im wszystkim zadośćuczynić.

Stopień Dziewiąty. Naprawiliśmy błędy popełnione wobec wszystkich ludzi, gdy tylko było to możliwe, bez krzywdy dla nich lub dla innych.

Stopień Dziesiąty. Prowadziliśmy w dalszym ciągu rachunek sumienia, w razie popełnienia błędu jesteśmy gotowi przyznać się do tego.

Stopień Jedenasty. Poszukiwaliśmy przez modlitwę i medytację coraz doskonalszej więzi z Bogiem – jakkolwiek Go pojmujemy – prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas i o siłę do jej spełnienia.

Stopień Dwunasty. Dzięki stosowaniu Dwunastu Stopni dostąpiliśmy duchowego przebudzenia i staraliśmy się nieść posłannictwo innym ludziom, a zasady te stosować we wszystkich naszych sprawach.

 

DWANAŚCIE TRADYCJI AL-ANON

Te wskazówki to sposób wspierania harmonii i rozwoju w grupach Al-Anon oraz w ogólnoświatowej wspólnocie Al-Anon jako całości. Nasze wspólne doświadczenie podpowiada, że nasza jedność zależy od zachowania tych Tradycji.

Tradycja Pierwsza. Nasze wspólne dobro powinno być stawiane na pierwszym miejscu, postęp indywidualny większości zależy od naszej jedności grupowej.

Tradycja Druga. Jedynym i najwyższym autorytetem Al-Anon jest kochający Bóg, taki jaki daje się rozpoznać w zbiorowym sumieniu grupy. Ci, którzy kierują, są po to, aby rzetelnie służyć innym, oni nie rządzą.

Tradycja Trzecia. Krewni alkoholików, zbierający się w celu niesienia sobie nawzajem pomocy, mogą uważać się za Grupę Rodzinną Al-Anon pod warunkiem, że przyświeca im tylko ten cel. Jedynym warunkiem członkostwa jest to, że mamy w rodzinie lub wśród bliskich przyjaciół kogoś chorującego na alkoholizm.

Tradycja Czwarta. Każda grupa powinna być niezależna, z wyjątkiem spraw odnoszących się do innych grup Al-Anon lub AA jako całości.

Tradycja Piąta. Każda grupa Al-Anon ma tylko jeden cel: niesienie pomocy rodzinom alkoholików. Realizujemy to przez stosowanie Dwunastu Stopni w naszym własnym życiu, przez zrozumienie i dodawanie otuchy naszym pijącym krewnym oraz przez serdeczne przyjmowanie i okazywanie zrozumienia rodzinom alkoholików.

Tradycja Szósta. Nasze Grupy Al-Anon nie powinny nigdy udzielać swej nazwy ani w jakikolwiek inny sposób wspierać działalności innych organizacji. Imię Al-Anon nie powinno być nigdy włączone w jakiekolwiek dyskusje publiczne, tak aby problemy finansowe, majątkowe i prestiżowe nie odwracały naszej uwagi od głównego celu duchowego. Powinniśmy zawsze współpracować z AA.

Tradycja Siódma. Każda grupa powinna być całkowicie samowystarczalna i nie przyjmować pomocy materialnej z zewnątrz.

Tradycja Ósma. Dwunasty Stopień Al-Anon powinien być realizowany we własnym zakresie grupy, bez pomocy ludzi poświęcających się tego rodzaju pracy zawodowo. Nasze centrale służb mogą jednak zatrudniać pracowników fachowych.

Tradycja Dziewiąta. Grupy nie powinny mieć cech organizacyjnych, ale mogą wybierać spośród swoich członków przedstawicieli, tworzących rady służebne lub komitety, podlegające bezpośrednio tym, którym służą.

Tradycja Dziesiąta. Grupy Rodzinne Al-Anon nie wyrażają opinii w sprawach niezwiązanych z ich działalnością, aby imię Al-Anon nie zostało nigdy uwikłane w publiczne dyskusje.

Tradycja Jedenasta. Nasze oddziaływanie na społeczeństwo opiera się na przyciąganiu, a nie reklamowaniu. Powinniśmy dbać o zachowanie osobistej anonimowości w kontaktach z prasą, TV, radiem i filmem i w szczególny sposób ochraniać anonimowość członków AA.

Tradycja Dwunasta. Anonimowość jest duchową podstawą wszystkich naszych Tradycji i przypomina nam zawsze o pierwszeństwie tych Tradycji przed osobistymi przekonaniami i korzyściami naszych członków.

 

DWANAŚCIE KONCEPCJI SŁUŻBY

Dwanaście Stopni i Dwanaście Tradycji są wskazówkami do osobistego rozwoju i jedności grupy. Dwanaście Koncepcji to wskazówki dla służby. One pokazują, jak praca Stopnia Dwunastego może być prowadzona na szeroką skalę oraz jak członkowie Biura Służby Światowej są powiązani ze sobą i z grupami przez Konferencję Służby Światowej, niosąc światu posłanie Al-Anon.

Koncepcja Pierwsza. Grupy Al-Anon ponoszą pełną odpowiedzialność i są autorytetem dla Służb Światowych Al-Anon.

Koncepcja Druga. Grupy Al-Anon przekazały wszelkie administracyjne i wykonawcze uprawnienia Konferencji i jej organom służebnym.

Koncepcja Trzecia. Prawo do podejmowania decyzji stwarza możliwość skutecznego kierowania.

Koncepcja Czwarta. Czynne uczestnictwo stanowi klucz do harmonii.

Koncepcja Piąta. Prawo apelacji i składania petycji chroni mniejszość i gwarantuje jej wysłuchanie.

Koncepcja Szósta. Konferencja uznaje, że powiernicy są w pełni odpowiedzialni za sprawy administracyjne.

Koncepcja Siódma. Działalność powierników opiera się na podstawach prawnych, natomiast Konferencji na Tradycjach.

Koncepcja Ósma. Rada Powierników przekazuje pełne prawo do podejmowania decyzji w zakresie ustalania form prowadzenia spraw Biura Służby Światowej, jego komitetom wykonawczym.

Koncepcja Dziewiąta. Dobry indywidualny sposób kierowania jest konieczny na wszystkich poziomach służby. Na poziomie Konferencji Służby Światowej główne przewodnictwo przejmuje Rada Powierników.

Koncepcja Dziesiąta. Odpowiedzialność służby jest zrównoważona przez dokładne określenie uprawnień i w ten sposób unika się podwójnego przewodnictwa.

Koncepcja Jedenasta. Biuro Służby Światowej składa się z komitetów stałych, kierowników oraz zespołu pracowników.

Koncepcja Dwunasta. Podstawą duchową Służb Światowych Al-Anon są Ogólne Gwarancje Konferencji, Dwunasty Artykuł Karty.

 

OGÓLNE GWARANCJE KONFERENCJI

We wszystkich działaniach Konferencja Służby Światowej będzie przestrzegała ducha Tradycji.

Gwarancja Pierwsza. Dostateczne fundusze do działania, zawierające rozsądną rezerwę, stanowią rozważną zasadę finansową.

Gwarancja Druga. Żaden z uczestników Konferencji nie może być autorytetem dla innych lub okazywać, że jest ważniejszy od nich.

Gwarancja Trzecia. Wszystkie ważne decyzje będą poprzedzane dyskusją i podejmowane przez głosowanie i – jeśli to tylko możliwe – przy znacznej jednomyślności.

Gwarancja Czwarta. Żadne działanie Konferencji nie może mieć charakteru kary wymierzonej komukolwiek i nie może zachęcać do publicznych dyskusji.

Gwarancja Piąta. Chociaż Konferencja służy Al-Anon, nigdy nie może spełniać funkcji rządu i podobnie jak wspólnota Grup Rodzinnych Al-Anon, której Konferencja służy, pozostanie na zawsze demokratyczna w myśleniu i działaniu.

wg To jest Al-Anon wyd. V z 2019 r.

Skip to content