Dziedzictwo Al-Anon


DWANAŚCIE KROKÓW

Krok Pierwszy
Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu – że nasze życie przestało się
poddawać kierowaniu.

Krok Drugi
Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może nam przywrócić zdrowy
rozsądek.

Krok Trzeci
Podjęliśmy decyzję, aby oddać swoją wolę i swoje życie pod opiekę Boga –
 takiego, jak Go rozumieliśmy.

Krok Czwarty
Zrobiliśmy swoją wnikliwą i odważną inwenturę moralną.

Krok Piąty
Wyznaliśmy Bogu, sobie i innemu człowiekowi, jaka dokładnie jest natura
naszych błędów.

Krok Szósty
Byliśmy całkowicie gotowi na to, by Bóg usunął te wszystkie wady charakteru.

Krok Siódmy
Pokornie prosiliśmy Go, aby usunął nasze braki.

Krok Ósmy
Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy, i staliśmy się gotowi
zadośćuczynić im wszystkim.

Krok Dziewiąty
Zadośćuczyniliśmy tym ludziom bezpośrednio, gdy tylko było to możliwe,
z wyjątkiem sytuacji, gdy zraniłoby to ich samych lub kogoś innego.

Krok Dziesiąty
Robiliśmy w dalszym ciągu osobistą inwenturę, niezwłocznie przyznając się do
popełnianych błędów.

Krok Jedenasty
Dążyliśmy przez modlitwę i medytację do poprawy swojego świadomego
kontaktu z Bogiem – takim, jak Go rozumieliśmy – modląc się jedynie o poznanie
Jego woli względem nas i o siłę do jej wypełniania.

Krok Dwunasty
Doświadczywszy duchowego przebudzenia jako rezultatu tych Kroków,
staraliśmy się nieść to przesłanie innym ludziom, a  zasady te stosować we
wszystkich swoich sprawach.

DWANAŚCIE TRADYCJI

Tradycja Pierwsza
Nasze wspólne dobro powinno być stawiane na pierwszym miejscu; postęp
osobisty większości zależy od jedności.

Tradycja Druga
Z uwagi na nasz wspólny cel jest tylko jeden autorytet: kochający Bóg, jaki może
się wyrazić w zbiorowym sumieniu. Nasi liderzy są jedynie zaufanymi sługami:
oni nie rządzą.

Tradycja Trzecia
Krewni alkoholików, zbierający się w celu wzajemnej pomocy, mogą nazywać
siebie Grupą Rodzinną Al-Anon, jeśli jako grupa nie mają innych powiązań.
Jedynym warunkiem członkostwa jest to, że ktoś z ich krewnych lub przyjaciół
ma problem alkoholizmu.

Tradycja Czwarta
Każda grupa powinna być niezależna, z wyjątkiem spraw wpływających na inną
grupę Al-Anon bądź Al-Anon lub AA jako całość.

Tradycja Piąta
Każda Grupa Rodzinna Al-Anon ma tylko jeden cel: pomoc rodzinom
alkoholików. Robimy to sami, praktykując Dwanaście Kroków AA, wspierając
naszych bliskich dotkniętych alkoholizmem i okazując im zrozumienie oraz
życzliwie przyjmując rodziny alkoholików i dając im poczucie bezpieczeństwa.

Tradycja Szósta
Nasze Grupy Rodzinne nie powinny nigdy popierać czy finansować żadnego
zewnętrznego przedsięwzięcia ani użyczać mu swej nazwy, aby problemy
finansowe, majątkowe i prestiżowe nie oddalały nas od naszego podstawowego
celu duchowego. Mimo odrębności powinniśmy zawsze współpracować
z Anonimowymi Alkoholikami.

Tradycja Siódma
Każda grupa powinna być całkowicie samowystarczalna, odmawiając
przyjmowania datków z zewnątrz.

Tradycja Ósma
Praca Dwunastego Kroku w Al-Anon zawsze powinna mieć charakter
niezawodowy, ale nasze służby mogą zatrudniać niezbędnych pracowników.

Tradycja Dziewiąta
Nasze grupy, jako takie, nie powinny nigdy stać się organizacją, ale możemy
tworzyć komitety lub zespoły odpowiedzialne bezpośrednio przed tymi, którym
służą.

Tradycja Dziesiąta
Grupy Rodzinne Al-Anon nie mają opinii o sprawach zewnętrznych, dzięki czemu
nasze imię nigdy nie powinno zostać uwikłane w publiczne polemiki.

Tradycja Jedenasta
Nasze zasady kontaktowania się ze społeczeństwem opierają się na
przyciąganiu, a nie reklamowaniu; powinniśmy zawsze zachowywać osobistą
anonimowość w kontaktach z prasą, radiem, filmem i telewizją. Ze szczególną
uwagą powinniśmy chronić anonimowość wszystkich członków AA.

Tradycja Dwunasta
Anonimowość jest duchową podstawą wszystkich naszych Tradycji, zawsze
przypomina nam, by stawiać zasady przed względami osobistymi.

DWANAŚCIE KONCEPCJI SŁUŻBY

Koncepcja Pierwsza
Największa odpowiedzialność za służby światowe Al-Anon oraz władza nad nimi
należą do grup Al-Anon.

Koncepcja Druga
Grupy Rodzinne Al-Anon powierzyły pełną władzę administracyjną i wykonawczą
swojej Konferencji i jej organom służby.

Koncepcja Trzecia
Skuteczne zarządzanie jest możliwe dzięki prawu do podejmowania decyzji.

Koncepcja Czwarta
Uczestniczenie to klucz do harmonii.

Koncepcja Piąta
Prawo apelacji i prawo do składania petycji chronią mniejszości i gwarantują im,
że zostaną wysłuchane.

Koncepcja Szósta
Konferencja uznaje, że powiernicy ponoszą główną odpowiedzialność za sprawy
administracyjne.

Koncepcja Siódma
Powiernicy mają prawa ustawowe, natomiast uprawnienia Konferencji mają
charakter tradycyjny1. 

Koncepcja Ósma
Całą władzę potrzebną do bieżącego zarządzania centralą Al-Anon Rada
Powierników przekazuje komitetom wykonawczym2.

Koncepcja Dziewiąta
Na wszystkich poziomach służby konieczne jest dobre, osobiste kierowanie. Na
płaszczyźnie służby światowej główne zarządzanie obejmuje Rada Powierników.

Koncepcja Dziesiąta
Odpowiedzialność służby jest zrównoważona przez dokładne określenie jej
uprawnień i przez unikanie podwójnego zarządzania.

Koncepcja Jedenasta
Biuro Służby Światowej składa się z wybranych komitetów, kadry kierowniczej
oraz zespołu pracowników.

Koncepcja Dwunasta
Duchowy fundament światowych służb Al-Anon jest zawarty w Ogólnych
Gwarancjach Konferencji, w Dwunastym Artykule Karty.

OGÓLNE GWARANCJE KONFERENCJI

We wszystkich działaniach Konferencja Służby Światowej Al-Anon powinna
zachowywać ducha Tradycji:

1.  żeby  jej roztropną zasadą finansową było posiadanie wystarczających
funduszy, w tym dostatecznej rezerwy;

2.  żeby  żaden członek Konferencji nie był stawiany ponad innymi w pozycji
niekwestionowanego autorytetu;

3.  żeby  wszystkie decyzje były podejmowane w drodze dyskusji, głosowania
oraz w miarę możliwości —  jednomyślnie;

4.  żeby  żadne działanie Konferencji nigdy nie było dla nikogo karą ani
podżeganiem do publicznych polemik;

5.  żeby  Konferencja, służąc Al-Anon, nigdy nie  odgrywała roli  rządu i  —
podobnie jak wspólnota Grup Rodzinnych Al-Anon — zawsze pozostawała
demokratyczna w myśleniu i działaniu.

1 Powiernicy mają prawa ustawowe (legal rights), wynikające z wykładni amerykańskiego prawa spółek handlowych, co oznacza, że Rada Powierników Al-Anon w USA
odpowiada za swe działanie wobec prawa, natomiast prawa Konferencji wynikają z wypracowanych przez lata tradycyjnych form postępowania wewnątrz Al-Anon.

2 Komitet Wykonawczy istnieje we wspólnocie amerykańskiej i jest też praktyką w wielu wspólnotach narodowych. Szerzej jego skład i praca są opisane w How Al-Anon Works
w rozwinięciu Koncepcji Ósmej. 

Dziedzictwo – plik do pobrania

Skip to content