Kalendarium

 
Kalendarium Wspólnoty Al-Anon w Polsce

1973-1979
Istniała jedna grupa terapeutyczna dla żon alkoholików w Poznaniu. Grupa była prowadzona przez psychologów z przychodni odwykowej. Ta grupa otrzymała pierwszą informację o Al-Anon od Hanki z Kanady, która będąc członkiem Al-Anon w Kanadzie przysłała nam do Poznania wiele broszur oraz trzy książki przetłumaczone na język polski.

1980
Pierwsza grupa Al-Anon w Polsce – „Ariadna” z Poznania zarejestrowała się w WSO (Biuro Służby Światowej) w Nowym Jorku. Rozwój grup Al-Anon następował m.in. dzięki pośrednictwu wspólnoty AA oraz przychodni odwykowych dla alkoholików. Wiele grup Al-Anon powstało w tych miejscowościach, gdzie istniało AA.

1984
Z okazji I Krajowego Zjazdu AA w Poznaniu odbył się pierwszy ogólnopolski mityng grup Al-Anon. Było wtedy 5 grup. W mityngu tym wzięły udział 84 osoby, w tym wielu gości profesjonalistów, z prof. Wierzbickim na czele, oraz przyjaciół. Była Emma z Al-Anon w Monachium, żywo zainteresowana ruchem Al-Anon w Polsce.
Od tego czasu z okazji Zjazdów lub Konferencji AA odbywały się ogólnopolskie spotkania Al-Anon.

1985
Powstała pierwsza grupa Al-Anon w Warszawie.

1986
Z okazji Drugiego Krajowego Zjazdu AA w Zawierciu został wydrukowany pierwszy „Spis Grup Al-Anon w Polsce” – były wtedy 72 grupy. W tym roku powstała pierwsza grupa Alateen w Polsce – Grupa „Ala”, sponsorowana przez grupy Al-Anon w Poznaniu.

1987
Z inicjatywy grupy „Ariadna” została utworzona pierwsza intergrupa Al-Anon. Należało do niej 20 grup z Poznania i okolic, a także z odległych miast, np. Gdańska, Wrocławia i Warszawy. Intergrupa ta została zarejestrowana w Nowym Jorku.

1988
Al-Anon w Polsce, a dokładnie grupa „Ariadna”, otrzymała pozwolenie na drukowanie pierwszej broszury. Była to składanka, zawierająca podstawowe zasady Al-Anon: „Dwanaście Stopni i Dwanaście Tradycji dla Al-Anon”, „Hasła” i „Tylko dziś”. Inne broszury i książki przetłumaczone na język polski były adiustowane w Poznaniu i sukcesywnie otrzymywały pozwolenie na drukowanie, rozpowszechnianie i kolportaż z Biura Służby Światowej w Nowym Jorku.

1990
Wydrukowano pierwszą książkę w nakładzie 3 tys. egz. „Dwanaście Stopni i Dwanaście Tradycji dla Al-Anon”.
10 – lecie wspólnoty, spotkanie w Poznaniu z okazji istnienia 10 lat grupy „Ariadna”.

1991
Z okazji Kongresu AA w Gdańsku na ogólnopolskim mityngu Al-Anon utworzono Tymczasowy Komitet Służb Al-Anon, który reprezentował 4 istniejące Intergrupy, obejmujące regiony kraju wokół dużych miast (Poznania, Gdańska, Warszawy i Wrocławia) – istniały wtedy 144 grupy Al-Anon, 16 grup Alateen i 3 grupy Dorosłych Dzieci.

1993
Tymczasowy Komitet Służb Al-Anon wydaje biuletyn informacyjny o bardzo małej objętości, w którym publikuje materiały dotyczące wspólnoty. Od 1987 r. mieliśmy w biuletynie AA „Zdrój” 2 strony do publikacji tekstów wspólnoty Al-Anon. W 1993 r. sytuacja uległa zmianie.
Powstają intergrupy: Śląsko-Dąbrowska, Galicja, Pomorska (obecnie Region Zachodniopomorski).

1994
Tymczasowy Komitet Służb Al-Anon (polskie GSO) w maju zmienia nazwę na Krajowy Komitet Służb Al-Anon i postanawia przygotować Pierwszą Konferencję Służb Al-Anon. Komitet nie posiada biura jako takiego. Wynajmuje jedynie pomieszczenie na magazyn książek i archiwum. Poszczególni wolontariusze pracują w swoich mieszkaniach, niektóre prace drukarskie zleca się firmom specjalistycznym.
W Komitecie bierze udział 9 przedstawicieli intergrup, które obejmują około 200 grup istniejących na terenie całego kraju, z wyjątkiem rejonów wschodnich. Nowy spis obejmuje 248 grup Al-Anon, 36 Alateen i 5 Dorosłych Dzieci.

Wydano książkę „Dzień po dniu w Al-Anon”, nakład 3 tys. egzemplarzy. Mamy 16 broszur i 4 książki Al-Anon przetłumaczone na język polski – z tego 8 broszur i 4 książki posiadają zezwolenie z Nowego Jorku, tzw. prawa do przedruku (copyright).

W sierpniu 1994 r. pierwszy raz delegat Krajowego komitetu służb Al-Anon uczestniczył w Międzynarodowym Mityngu Służb Krajowych w Brukseli.

1995
W kwietniu w Gostyniu świętowano 15-lecie istnienia Al-Anon w Polsce.
Powstają Intergrupy: Warmińsko-Mazurska, Centralna (obecnie Region Łódzki) i Środkowo-Wschodnia (obecnie Region Lubelski).
W czerwcu istniało 11 intergrup: Poznańska, Warszawska, Gdańska, Dolnośląska, Galicyjska, Pomorska, Śląsko-Dąbrowska, Radomska, Środkowo-Wschodnia (Lublin), Centrum (Łódź), Warmińsko-Mazurska.

1996
Wydano „IV Stopień dla Alateen”
Al-Anon wziął udział w VI Kongresie AA w Warszawie (sierpień), udział wzięło ok. 150 osób z Al-Anon i 30 z Alateen. Tam odbyło się spotkanie Tymczasowego Komitetu Służb Al-Anon i zmieniono nazwę „intergrupa” na „region”, zadecydowano o terminie Pierwszej Konferencji Służb Al-Anon (czerwiec 1997 r.)
W drugim półroczu wybierano w regionach delegatów i ich zastępców na Pierwszą Konferencję Służb Al-Anon.

1997
Udział dwóch osób w Dziewiątym Międzynarodowym Mityngu Krajowych Służb Al-Anon w Virginia Beach (temat przewodni: Rozwój doświadczenia w rozumieniu i miłości drugiego człowieka).
Pierwsza Konferencja Służb Al-Anon w Poznaniu. Udział wzięło 11 Regionów. Wybrano Radę Powierników I kadencji i wyodrębniono 6 Komitetów (finansów, archiwum, struktury i spraw rejestracyjnych, literatury, współpracy ze społeczeństwem, współpracy z AA, Alateen i DD).

Tworzy się Region Suwalski Al-Anon – jego przedstawiciele byli na Pierwszej Konferencji Służb Al-Anon.
W Polsce jest już 12 Regionów (oraz jeden, który nie bierze udziału w spotkaniach służb – Region Centralny z siedzibą w Łodzi).

1998
Rezygnacja z zaplanowanej na czerwiec Drugiej Konferencji Służb (kwiecień) i przełożono ją na czerwiec 1999r.
Powstaje Region Płd. Wielkopolska i Suwałki (obecnie Region Mazursko-Podlaski).

1999
Druga Konferencja Służb Al-Anon w Poznaniu – zmiana Komitetu ds. współpracy z AA, Alateen, DD, na Komitet Alateen.
Udział w 25-leciu AA w Poznaniu (sierpień). Pierwsze spotkanie chętnych do sponsorowania Alateen.
Zostało zarejestrowane. w sądzie w Poznaniu, Biuro Służb Al-Anon, jako Stowarzyszenie Służb Grup Rodzinnych Al-Anon (23 kwietnia 1999r.).
Podjęto decyzję o wydrukowaniu „Koncepcji Służb” – P-26.

2000
Stowarzyszenie zatrudniło księgową – pracownika płatnego.
Trzecia Konferencja Służb Al-Anon w Poznaniu (maj).
Powstanie Komitetów nominacyjnego i konferencyjnego. Do służby wchodzi Rada Powierników drugiej kadencji (wielu powierników wybranych w 1997r. pozostało na drugą kadencję z powodu braku chętnych do służby)
Odbył się w Katowicach Zlot Radości z okazji 20-lecia Al-Anon w Polsce (przełom czerwca i lipca)
Dwie osoby wzięły udział w Międzynarodowym Mityngu Służb Krajowych w Essen (październik)
Dotychczasowy Biuletyn Al-Anon i Alateen zostaje biuletynem „Razem” ukazującym się 6 razy w roku w zwiększonej objętości (grudzień)

2001
Czwarta Konferencja Służb w Poznaniu (czerwiec). Wprowadzono na próbę panele delegatów na Konferencję. Przyjęto Kartę Konferencji.
Wydrukowano pozycje literatury „Praca grup Al-Anon i Alateen”, „Przegląd kierunków działania Al-Anon i Alateen”
Rozpoczęto regularne środowe dyżury w Stowarzyszeniu, powstał adres mailowy Stowarzyszenia
Wydrukowano katalog literatury wydanej po polsku.

2002
Piąta Konferencja Służb Al-Anon (czerwiec) w Gietrzwałdzie (po raz pierwszy poza Poznaniem). Zmiany w Karcie Konferencji dotyczące miejsca odbywania się Konferencji (co drugi rok poza Poznaniem) i wprowadzenia do składu Konferencji reprezentantów regionów.
Wprowadzono na próbę drugi panel delegatów z regionów
Region Południowa Wielkopolska zrezygnował z bycia regionem i przyłączył się do Regionu Wielkopolska Północna.
W kwietniu odbył się Mityng Środkowo-Europejski AA w Warszawie, naszym udziałem było przekazanie do wszystkich uczestniczących krajów listów do rodzin alkoholików i wspólnoty Al-Anon w tych krajach z zaproszeniem do współpracy – bez odzewu.
Delegat z polskiego Al-Anon nie pojechał na Międzynarodowy Mityng Służb Krajowych Al-Anon z powodu trudności finansowych.

2003
Szósta Konferencja Służb Al-Anon w Poznaniu (czerwiec) Głuszynie. Zmiany w Karcie Konferencji – możliwość służby w Radzie Powierników przez kolejne dwie kadencje. Zatwierdzenie kryteriów powstawania okręgów w ramach regionów.
Wybory do Rady Powierników trzeciej kadencji.
Powstają okręgi: Ostrów-Kalisz (poprzednio Region Płd. Wielkopolska), Bydgosko-Toruński i Przemyski (obecnie Podkarpacki)

2004
Siódma Konferencja Służb Al-Anon w Supraślu (czerwiec).
Region Suwalski zmienił nazwę na Mazursko-Podlaski.
Na Konferencji odbyły się warsztaty „Sponsorowanie w służbie” i warsztaty Tradycji Siódmej. Zmiany w Karcie Konferencji dot. określenia kworum na Konferencji oraz paragrafu mówiącego o gwarancjach Al-Anon.
Zmiany w Statucie Stowarzyszenia w związku ze staraniem o uzyskanie statusu instytucji pożytku publicznego.
Udział w 30-leciu AA w Krakowie (sierpień).
Powstanie strony internetowej Al-Anon w Polsce i Komitetu ds. internetu – obecnie ds. informacji publicznej.
Nie było delegata Polski na Międzynarodowym Mityngu Służb Krajowych Al-Anon w Sao Paulo, Brazylia (temat przewodni: „Budowanie przyszłości Al-Anon na duchowych podstawach – Gwarancje”)
Powstała Księga Wdzięczności i rozpoczęło się w całej Polsce wpisywanie się do niej członków wspólnoty.

2005
Z okazji 25-lecia Al-Anon powstała Kronika Al-Anon
Obchody jubileuszu Al-Anon w poszczególnych regionach i na łamach „Razem”.
Wyjazd dwóch osób do Essen na zaproszenie w związku z Konferencją Służb Al-Anon w Niemczech (luty).
Powstaje Okręg Opolski .
Nadanie Stowarzyszeniu Służb Grup Rodzinnych Al-Anon statusu organizacji pożytku publicznego (marzec)
Wydanie „Niezapomnianej przygody, przewodnika dla sponsorów Alateen” i nowego spisu grup. Ósma Konferencja Służb Al-Anon w Stęszewku k. Poznania (czerwiec), temat „Dobrze zorganizowana, ale wspólnota”. Zmiana w karcie konferencji dotycząca zwracania się do Konferencji Służb Światowych w sprawie zmian w Stopniach, Tradycjach, Koncepcjach i Gwarancjach. Ustalono temat Dziewiątej Konferencji – „Al-Anon – nasze wspólne dobro”. Po raz pierwszy spotkały się Komitety służb krajowych w składzie rozszerzonym o delegatów i reprezentantów regionów.
Zlot Radości w Funce z okazji 25-lecia Al-Anon w Polsce (wrzesień). Wizyta dwóch przedstawicielek Biura Służby Światowej z USA – Marshy – pracownika Biura Służby Światowej i Mary Ann – powiernika. Wizyta Emmy i Mathiasa, członków Rady Powierników wspólnoty w Niemczech.
Spotkanie SK w Gliwicach-Region Śląsko-Dąbrowski.
Wspólnota ma stronę internetową: www.al-anon.org.pl

2006
Miesiąc maj, miesiącem literatury Al-Anon/Alateen – propozycje na łamach „Razem” dotyczące wspólnego świętowania.
Dziewiąta Konferencja Służby Krajowej Al-Anon, Sulejówek (23-25 czerwca). Zatwierdzenie broszury „Nasze struktury” .
Regionalne rocznice Al-Anon:
Region Dolnośląski – 20 lecie Al-Anon. Zlot Radości – Grodowiec (30 czerwca – 2 lipca).
Region Zachodniopomorski – 15 lecie Regionu Al-Anon. Zlot Radości, Szczecin (21-23 lipca). Region Gdański – 15 lecie Regionu Al-Anon. Sztum (15 lipca).
Nasz delegat (Jola z Lublina) w Virginia Beach – na Międzynarodowym Mityngu Służb Krajowych (4-5 października).
Spotkania Rady Powierników (poza Konferencją) we Wrocławiu (4-5marca) i w Szczecinie (2-3 września).
Opracowanie jednolitej ulotki informacyjnej o Al-Anon.
Spotkanie Służby Krajowej w Jastarni, Region Gdański (2-3 grudnia) z udziałem w spotkaniu Służby Krajowej przedstawicieli Regionu Łódzkiego – po kilku latach przerwy. Wybory do Rady Powierników czwartej kadencji.

2007
O seminariach, Karcie Konferencji – dyskusja w Warszawie (3 lutego). Dodatkowe spotkanie Rady Powierników.
Spotkanie Rady Powierników w Lublinie (10-11 marca). Opracowanie Koncepcji Drugiej i spotkanie reprezentantów regionu. Zatwierdzenie zasad organizacji regionalnego seminarium służb – RSS.
Dziesiąta Konferencja Al-Anon –Pniewy k/Poznania (15-17 czerwca). Zatwierdzenie Karty Konferencji i opracowanie Koncepcji Trzeciej (reprezentant i delegat Regionu Łódzkiego wzięli udział w Konferencji po kilkuletniej przerwie).
Przedstawiciele Al-Anon z Polski – Jola i Iza w Essen na spotkaniu Rozmowy Europejskie (10-12 sierpnia).
Spotkanie Rady Powierników w Olsztynie (15-16 września) i reprezentantów regionów. Praca według wskazań Koncepcji Czwartej.
Stowarzyszenie ma nową siedzibę.
Ustalono skład Komitetu Nominacyjnego i skład Rady Powierników.
Pierwsze seminaria służb – na zaproszenie Regionów: w Rokitnie Region Zachodniopomorski (7 lipca), w Funce – Okręg Bydgosko-Toruński (29 września).
Spotkanie Rady Powierników i przedstawicieli regionów do pracy w Komitecie ds. literatury w Olsztynie k/Częstochowy (8-9 grudnia).

2008
Pierwsze ogólnokrajowe spotkanie skarbników z regionów w nowej siedzibie Stowarzyszenia (styczeń). Pierwsze warsztaty Komitetu finansowego. Wybór Przewodniczącej Komitetu
Pierwsze warsztaty Komitetu ds. współpracy z instytucjami i profesjonalistami w Warszawie (luty). Wybór przewodniczącej Komitetu.
Spotkanie w Teczynie (Region Galicja). Spotkanie Rady Powierników i pierwsze warsztaty Komitetu ds. informacji publicznej oraz Komitetu ds. archiwum (marzec).
Wybór przewodniczących tych Komitetów.
Pierwsze warsztaty Komitetu ds. Alateen w Warszawie (kwiecień). Wybór przewodniczącej Komitetu.
Seminarium we Wrocławiu (26 kwietnia) na temat: „Dzielenie się doświadczeniem przez pełnienie służby”, które prowadziły Jola z Lublina i Henia z Suwałk na zaproszenie Regionu Dolnośląskiego.
Jedenasta Konferencja w Pucku (6-8 czerwca). Temat: „Wdzięczność wspólnocie przez służbę”. Po raz pierwszy w Konferencji uczestniczyli Przewodniczący Komitetów. Wybrano Powiernika-Skarbnika. Po raz pierwszy zebrał się Komitet taktyczny (w pełnym składzie). Zatwierdzono na okres próbny (3 lata) powstanie Komitetów. Wystawa okolicznościowa z okazji jubileuszu 15-lecia biuletynu Al-Anon w Polsce.
Spotkanie w Katowicach Rady Powierników i Komitetu taktycznego (6-7 września).
Mityng Europejski Al-Anon (1 października) w Helsinkach. Naszą wspólnotę reprezentują: Jola z Lublina, Iza z Warszawy i Ewa z Poznania.
Międzynarodowy Mityng Służb Krajowych Al-Anon (1-4 października) w Helsinkach. Naszą wspólnotę reprezentują: Jola z Lublina i Iza z Warszawy.
Świętowanie jubileuszu 15-lecia Biuletynu Al-Anon w Funce (27-29 września)
Spotkanie we Wrzosowie k/Radomia (6-7 grudnia). Odbyły się warsztaty dla delegatów.

2009
Spotkanie Rady Powierników i Komitetu taktycznego w Falenicy (13-15 marca). Podjęto decyzję, że Rada Powierników będzie liczyć 11 Powierników oraz dwóch Powierników Honorowych).
Regionalne Seminaria Służby (RSS) – Warszawa (17 stycznia), w Radomiu (21 marca), Białym Kościele / Strzelinie w Regionie Dolnośląskim (23-24 maja), Elblągu (18 lipca).
Spotkanie Komitetu ds. Informacji Publicznej, Warszawa (17 kwietnia).
Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Służb Grup Rodzinnych Al-Anon.
Dwunasta Konferencja Służb Al-Anon w Polsce, Pniewy (5-7 czerwca). Temat: ”Miłość i służba podstawą programu duchowego Al-Anon”. Ukonstytuowała się Rada Powierników piątej kadencji. Zatwierdzono Statut Stowarzyszenia i Kartę Konferencji. Powołano komisję do opracowania Karty Konferencji, „Naszych struktur” i Statutu Stowarzyszenia. Powstał Komitet nominacyjny.
Ukazała się książeczka: ”Koncepcje – największy sekret Al-Anon?”
Udział delegata wspólnoty Al-Anon w Polsce – Izy, w trzecim spotkaniu z cyklu Rozmowy Europejskie (European Talk) w Essen (21-23 sierpnia) (spotkanie zostało przekształcone w Europejski Mityng Strefowy).
Spotkanie Komitetu taktycznego, Rady Powierników i reprezentantów regionów, Szczecin (11-13 września). Postanowiono, że w 2010 roku ze względów finansowych odbędą się tylko 3 spotkania służby krajowej (łącznie z Konferencją).

2010
Spotkanie SK w Krypnie k/Białegostoku – Region Mazursko-Podlaski (30-31 stycznia)
Dodatkowe spotkanie Rady Powierników w Poznaniu – praca nad Kartą Konferencji (13 marca).
II ogólnopolskie warsztaty komitetu ds. współpracy z profesjonalistami i instytucjami – Poznań (20 marca).
II ogólnopolskie warsztaty komitetu ds. informacji publicznej – Warszawa (10 kwietnia).
II ogólnopolskie warsztaty komitetu ds. archiwum – Poznań (17 kwietnia).
II ogólnopolskie warsztaty komitetu ds. Alateen – Warszawa (24 kwietnia).
Wyjazd dwóch powierników (Janeczka i Teresa) do Carlsberga na spotkanie grup polskojęzycznych – powołanie tymczasowego regionu skupiającego grupy z Europy zach. (22 – 25 kwietnia).
IX Regionalne Seminarium Służb w Okręgu Podkarpackim – Przemyśl (25 kwietnia).
Spotkanie komitetu finansowego – Poznań (7 maja).
Spotkanie Komisji Rewizyjnej – Poznań (19 maja).
Dodatkowe spotkanie RP w Poznaniu – praca nad Kartą Konferencji i „Naszymi Strukturami” (22 maja).
XIII Konferencja Al-Anon we Wrocławiu (28 – 30 maja).
Okręg Ostrowsko – Kaliski przestał istnieć – włączony do Regionu Wielkopolska
X RSS w Regionie Łódzkim – Łódź (29 sierpnia).
30-lecie Al-Anon w Sielpi k/Końskich z udziałem kilkunastu delegacji zagranicznych, obecnych ok. 800 osób (3 -5 września).
Warsztaty Al-Anon w Tenczynie oraz XI RSS (10 -12 września).
Wyjazd dwóch powierników (Janeczka i Teresa)do Carlsberga na spotkanie grup polskojęzycznych z Europy, powołanie Centrum Grup Polskojęzycznych zamiast tymczasowego regionu (24 – 26 września).
Wyjazd dwóch powierników (Jola i Agnieszka)w celu niesienia posłania do Kijowa z okazji 21 rocznicy powstania grup Al-Anon na Ukrainie (2 -3 października).
Wyjazd Delegata na IAGSM do Virgina Beach (USA) na mityng międzynarodowy (6 – 9 października).
Spotkanie SK we Władysławowie (Region Gdański) (16 – 17 października)
– prace nad powołaniem Komitetu Wykonawczego
– list Okręgu Podkarpacie z wnioskiem o przekształcenie okręgu w region RP aprobowała wniosek
– II spotkanie Komitetu literatury w Poznaniu 12 – 13 listopada

2011
Spotkanie Rady Powierników w Poznaniu – praca nad 2 wydaniem broszury „Nasze struktury”, opisującej organizację Wspólnoty Al-Anon w Polsce (21-22 stycznia)
Udział w Konferencji profesjonalistów pt. „Program partnerstwa transgranicznego” –
Warszawa (23-24 lutego )
III Spotkanie Komitetu ds. Informacji Publicznej w Warszawie (26 lutego )
III Spotkanie Komitetu ds. Alateen w Poznaniu (26 lutego)
XIII Regionalne Seminarium Służby-Zielonki / Krakowa – Region Galicja (13 marca )
III Spotkanie Komitetu ds. Współpracy z Profesjonalistami i Instytucjami w Warszawie (26 marca )
Spotkanie Służby Krajowej w Tarnobrzegu (pierwsze spotkanie w
nowym Regionie Podkarpackim
(19-20 marca )

2012
Regionalne Seminarium Służb, Region Śląsko-Dąbrowski, 3 marca Tychy – Moje doświadczenie w służbie Al-Anon Spotkanie Służby Krajowej w Otwocku 10-11 marca
Regionalne Seminarium Służb:
Region Podkarpacie, 18 marca Przemyśl – Służba dla Alateen jako droga mojego zdrowienia w Al-Anon
Region Mazursko- Podlaski, 25 marca Białystok – Sponsorowanie w służbach i praca według programu
Region Gdański, 21 kwietnia Gdynia – Współpraca. Mityng informacyjny dla profesjonalistów
Region Dolnośląski, 21-22 kwietnia Krzydlina Mała – Jaki wpływ na mój powrót do równowagi ducha i umysłu ma biuletyn Al-Anon „Razem”. Czy uważam, że zawiera on treści, które mogą mi pomóc w tym procesie?
Region Wielkopolska, 26 maja Poznań – Praca Stowarzyszenia Grup Rodzinnych Al-Anon
XV Konferencja Grup Rodzinnych Al-Anon
odbywała się w Lublinie 15 i 16 czerwca, myślą przewodnią był temat: Niech przyszłość Al-Anon zależy ode mnie.
Zatwierdzono zmiany w Karcie Konferencji oraz wniosek dalszego opracowania Karty Konferencji tak, aby dostosować ją do potrzeb wspólnoty w Polsce
Spotkanie Służby Krajowej w Olsztynie, 8-9 września.
Udział Powiernika w 41 Konferencji Służby Anonimowych Alkoholików, która odbyła się w Sielpi, 8-11 listopada.
Udział w Międzynarodowym Mityngu w Kapsztadzie Delegata na IAGSM, 3-7 października.
Wizyta na Ukrainie 7-16 listopada na zaproszenie przewodniczącej Intergrupy Południowo -Wschodniego Regionu Ukrainy.
Spotkanie Służby Krajowej w Katowicach, 1-2 grudnia – Tradycje i ich znaczenie dla zachowania jedności w grupie i wspólnocie.
Spotkania Komitetów Stałych
Komitet ds. Informacji Publicznej w Warszawie 11 lutego opracował prezentację pt. Al-Anon nadzieja dla rodzin alkoholików, dostępną na http://www.youtube.pl
Komitet Finansowy 10 marca, 2 grudnia.
Komitet ds. Alateen w Skawinie, 14-15 kwietnia.
Komitet ds. Literatury, warsztat z koordynatorami regionalnymi 10-11 listopada w Poznaniu.

Wydano:
Trzy spojrzenia na Al-Anon P- 15
Alateen. Nadzieja dla dzieci alkoholików B-3 wg wydania zmienionego w WSO
Sponsorowanie w służbie P-88
Nasze struktury
Dwadzieścia pytań S-17
Plakat dla Alateen

Tutaj można wprowadzić tekst do wyświetlania w obrębie modułu.

Tło

 

 

 

 

Tak

Nie

Tak

Nie

If enabled, gradient will be positioned on top of background-image

 

 

Tak

Nie

Włączenie tej opcji powoduje, że obraz tła pozostaje w miejscu podczas przewijania, dając ciekawy efekt paralaksy.

Zdefiniuj typ paralaksy używanej do stworzenia efektu.

 

 

Aby klip wideo mógł być odtwarzany w dowolnej przeglądarce, należy przesłać go zarówno w formacie .MP4, jak i .WEBM. Prześlij wersję w formacie .MP4 tutaj. Ważna uwaga: Klipy wideo tła nie są odtwarzane na urządzeniach przenośnych. W takich przypadkach są one zastępowane obrazem tła. Z tego względu, aby uzyskać jak najlepszy efekt, należy zdefiniować zarówno obraz tła, jak i klip wideo tła.

 

 

Aby klip wideo wyświetlał się w dowolnej przeglądarce, należy przesłać go zarówno w formacie .MP4, jak i .WEBM. Prześlij wersję w formacie .WEBM tutaj. Ważna uwaga: Klipy wideo tła nie są odtwarzane na urządzeniach przenośnych. W takich przypadkach są one zastępowane obrazem tła. Z tego względu, aby uzyskać jak najlepszy efekt, należy zdefiniować zarówno obraz tła, jak i klip wideo tła.

Aby klip wideo wyświetlał się w odpowiednim rozmiarze, należy wprowadzić jego dokładną szerokość (w pikselach) tutaj.

Aby klip wideo wyświetlał się w odpowiednim rozmiarze, należy wprowadzić jego dokładną wysokość (w pikselach) tutaj.

Tak

Nie

Zezwól na pauzowanie klipu wideo przez inne odtwarzacze przy ich uruchomieniu.

Tak

Nie

Allow video to be paused while it is not in the visible area.

Etykietka robocza

Zmienia etykietkę modułu w kreatorze, aby ułatwić identyfikację.

Tekst

Tutaj można wybrać, czy tekst będzie jasny, czy ciemny. Jeśli tło jest ciemne, tekst powinien być jasny. Jeśli tło jest jasne, tekst powinien być ciemny.

 • Recent

 • Uploaded

 • Domyślnie
 • Georgia
 • Times New Roman
 • Arial
 • Trebuchet
 • Verdana
 • ABeeZee
 • Abel
 • Abhaya Libre
 • Abril Fatface
 • Aclonica
 • Acme
 • Actor
 • Adamina
 • Advent Pro
 • Aguafina Script
 • Akronim
 • Aladin
 • Aldrich
 • Alef
 • Alegreya
 • Alegreya SC
 • Alegreya Sans
 • Alegreya Sans SC
 • Alex Brush
 • Alfa Slab One
 • Alice
 • Alike
 • Alike Angular
 • Allan
 • Allerta
 • Allerta Stencil
 • Allura
 • Almendra
 • Almendra Display
 • Almendra SC
 • Amarante
 • Amaranth
 • Amatic SC
 • Amethysta
 • Amiko
 • Amiri
 • Amita
 • Anaheim
 • Andada
 • Andika
 • Angkor
 • Annie Use Your Telescope
 • Anonymous Pro
 • Antic
 • Antic Didone
 • Antic Slab
 • Anton
 • Arapey
 • Arbutus
 • Arbutus Slab
 • Architects Daughter
 • Archivo
 • Archivo Black
 • Archivo Narrow
 • Aref Ruqaa
 • Arima Madurai
 • Arimo
 • Arizonia
 • Armata
 • Arsenal
 • Artifika
 • Arvo
 • Arya
 • Asap
 • Asap Condensed
 • Asar
 • Asset
 • Assistant
 • Astloch
 • Asul
 • Athiti
 • Atma
 • Atomic Age
 • Aubrey
 • Audiowide
 • Autour One
 • Average
 • Average Sans
 • Averia Gruesa Libre
 • Averia Libre
 • Averia Sans Libre
 • Averia Serif Libre
 • Bad Script
 • Bahiana
 • Baloo
 • Baloo Bhai
 • Baloo Bhaijaan
 • Baloo Bhaina
 • Baloo Chettan
 • Baloo Da
 • Baloo Paaji
 • Baloo Tamma
 • Baloo Tammudu
 • Baloo Thambi
 • Balthazar
 • Bangers
 • Barrio
 • Basic
 • Battambang
 • Baumans
 • Bayon
 • Belgrano
 • Bellefair
 • Belleza
 • BenchNine
 • Bentham
 • Berkshire Swash
 • Bevan
 • Bigelow Rules
 • Bigshot One
 • Bilbo
 • Bilbo Swash Caps
 • BioRhyme
 • BioRhyme Expanded
 • Biryani
 • Bitter
 • Black Ops One
 • Bokor
 • Bonbon
 • Boogaloo
 • Bowlby One
 • Bowlby One SC
 • Brawler
 • Bree Serif
 • Bubblegum Sans
 • Bubbler One
 • Buda
 • Buenard
 • Bungee
 • Bungee Hairline
 • Bungee Inline
 • Bungee Outline
 • Bungee Shade
 • Butcherman
 • Butterfly Kids
 • Cabin
 • Cabin Condensed
 • Cabin Sketch
 • Caesar Dressing
 • Cagliostro
 • Cairo
 • Calligraffitti
 • Cambay
 • Cambo
 • Candal
 • Cantarell
 • Cantata One
 • Cantora One
 • Capriola
 • Cardo
 • Carme
 • Carrois Gothic
 • Carrois Gothic SC
 • Carter One
 • Catamaran
 • Caudex
 • Caveat
 • Caveat Brush
 • Cedarville Cursive
 • Ceviche One
 • Changa
 • Changa One
 • Chango
 • Chathura
 • Chau Philomene One
 • Chela One
 • Chelsea Market
 • Chenla
 • Cherry Cream Soda
 • Cherry Swash
 • Chewy
 • Chicle
 • Chivo
 • Chonburi
 • Cinzel
 • Cinzel Decorative
 • Clicker Script
 • Coda
 • Coda Caption
 • Codystar
 • Coiny
 • Combo
 • Comfortaa
 • Coming Soon
 • Concert One
 • Condiment
 • Content
 • Contrail One
 • Convergence
 • Copse
 • Corben
 • Cormorant
 • Cormorant Garamond
 • Cormorant Infant
 • Cormorant SC
 • Cormorant Unicase
 • Cormorant Upright
 • Courgette
 • Cousine
 • Coustard
 • Covered By Your Grace
 • Crafty Girls
 • Creepster
 • Crete Round
 • Crimson Text
 • Croissant One
 • Crushed
 • Cuprum
 • Cutive
 • Cutive Mono
 • Damion
 • Dancing Script
 • Dangrek
 • David Libre
 • Dawning of a New Day
 • Days One
 • Dekko
 • Delius
 • Delius Swash Caps
 • Delius Unicase
 • Della Respira
 • Denk One
 • Devonshire
 • Dhurjati
 • Didact Gothic
 • Diplomata
 • Diplomata SC
 • Domine
 • Donegal One
 • Doppio One
 • Dorsa
 • Dosis
 • Dr Sugiyama
 • Droid Sans
 • Droid Sans Mono
 • Droid Serif
 • Duru Sans
 • Dynalight
 • EB Garamond
 • Eagle Lake
 • Eater
 • Economica
 • Eczar
 • El Messiri
 • Electrolize
 • Elsie
 • Elsie Swash Caps
 • Emblema One
 • Emilys Candy
 • Encode Sans
 • Encode Sans Condensed
 • Encode Sans Expanded
 • Encode Sans Semi Condensed
 • Encode Sans Semi Expanded
 • Englebert
 • Enriqueta
 • Erica One
 • Esteban
 • Euphoria Script
 • Ewert
 • Exo
 • Exo 2
 • Expletus Sans
 • Fanwood Text
 • Farsan
 • Fascinate
 • Fascinate Inline
 • Faster One
 • Fasthand
 • Fauna One
 • Faustina
 • Federant
 • Federo
 • Felipa
 • Fenix
 • Finger Paint
 • Fira Mono
 • Fira Sans
 • Fira Sans Condensed
 • Fira Sans Extra Condensed
 • Fjalla One
 • Fjord One
 • Flamenco
 • Flavors
 • Fondamento
 • Fontdiner Swanky
 • Forum
 • Francois One
 • Frank Ruhl Libre
 • Freckle Face
 • Fredericka the Great
 • Fredoka One
 • Freehand
 • Fresca
 • Frijole
 • Fruktur
 • Fugaz One
 • GFS Didot
 • GFS Neohellenic
 • Gabriela
 • Gafata
 • Galada
 • Galdeano
 • Galindo
 • Gentium Basic
 • Gentium Book Basic
 • Geo
 • Geostar
 • Geostar Fill
 • Germania One
 • Gidugu
 • Gilda Display
 • Give You Glory
 • Glass Antiqua
 • Glegoo
 • Gloria Hallelujah
 • Goblin One
 • Gochi Hand
 • Gorditas
 • Goudy Bookletter 1911
 • Graduate
 • Grand Hotel
 • Gravitas One
 • Great Vibes
 • Griffy
 • Gruppo
 • Gudea
 • Gurajada
 • Habibi
 • Halant
 • Hammersmith One
 • Hanalei
 • Hanalei Fill
 • Handlee
 • Hanuman
 • Happy Monkey
 • Harmattan
 • Headland One
 • Heebo
 • Henny Penny
 • Herr Von Muellerhoff
 • Hind
 • Hind Guntur
 • Hind Madurai
 • Hind Siliguri
 • Hind Vadodara
 • Holtwood One SC
 • Homemade Apple
 • Homenaje
 • IM Fell DW Pica
 • IM Fell DW Pica SC
 • IM Fell Double Pica
 • IM Fell Double Pica SC
 • IM Fell English
 • IM Fell English SC
 • IM Fell French Canon
 • IM Fell French Canon SC
 • IM Fell Great Primer
 • IM Fell Great Primer SC
 • Iceberg
 • Iceland
 • Imprima
 • Inconsolata
 • Inder
 • Indie Flower
 • Inika
 • Inknut Antiqua
 • Irish Grover
 • Istok Web
 • Italiana
 • Italianno
 • Itim
 • Jacques Francois
 • Jacques Francois Shadow
 • Jaldi
 • Jim Nightshade
 • Jockey One
 • Jolly Lodger
 • Jomhuria
 • Josefin Sans
 • Josefin Slab
 • Joti One
 • Judson
 • Julee
 • Julius Sans One
 • Junge
 • Jura
 • Just Another Hand
 • Just Me Again Down Here
 • Kadwa
 • Kalam
 • Kameron
 • Kanit
 • Kantumruy
 • Karla
 • Karma
 • Katibeh
 • Kaushan Script
 • Kavivanar
 • Kavoon
 • Kdam Thmor
 • Keania One
 • Kelly Slab
 • Kenia
 • Khand
 • Khmer
 • Khula
 • Kite One
 • Knewave
 • Kotta One
 • Koulen
 • Kranky
 • Kreon
 • Kristi
 • Krona One
 • Kumar One
 • Kumar One Outline
 • Kurale
 • La Belle Aurore
 • Laila
 • Lakki Reddy
 • Lalezar
 • Lancelot
 • Lateef
 • Lato
 • League Script
 • Leckerli One
 • Ledger
 • Lekton
 • Lemon
 • Lemonada
 • Libre Barcode 128
 • Libre Barcode 128 Text
 • Libre Barcode 39
 • Libre Barcode 39 Extended
 • Libre Barcode 39 Extended Text
 • Libre Barcode 39 Text
 • Libre Baskerville
 • Libre Franklin
 • Life Savers
 • Lilita One
 • Lily Script One
 • Limelight
 • Linden Hill
 • Lobster
 • Lobster Two
 • Londrina Outline
 • Londrina Shadow
 • Londrina Sketch
 • Londrina Solid
 • Lora
 • Love Ya Like A Sister
 • Loved by the King
 • Lovers Quarrel
 • Luckiest Guy
 • Lusitana
 • Lustria
 • Macondo
 • Macondo Swash Caps
 • Mada
 • Magra
 • Maiden Orange
 • Maitree
 • Mako
 • Mallanna
 • Mandali
 • Manuale
 • Marcellus
 • Marcellus SC
 • Marck Script
 • Margarine
 • Marko One
 • Marmelad
 • Martel
 • Martel Sans
 • Marvel
 • Mate
 • Mate SC
 • Maven Pro
 • McLaren
 • Meddon
 • MedievalSharp
 • Medula One
 • Meera Inimai
 • Megrim
 • Meie Script
 • Merienda
 • Merienda One
 • Merriweather
 • Merriweather Sans
 • Metal
 • Metal Mania
 • Metamorphous
 • Metrophobic
 • Michroma
 • Milonga
 • Miltonian
 • Miltonian Tattoo
 • Miniver
 • Miriam Libre
 • Mirza
 • Miss Fajardose
 • Mitr
 • Modak
 • Modern Antiqua
 • Mogra
 • Molengo
 • Molle
 • Monda
 • Monofett
 • Monoton
 • Monsieur La Doulaise
 • Montaga
 • Montez
 • Montserrat
 • Montserrat Alternates
 • Montserrat Subrayada
 • Moul
 • Moulpali
 • Mountains of Christmas
 • Mouse Memoirs
 • Mr Bedfort
 • Mr Dafoe
 • Mr De Haviland
 • Mrs Saint Delafield
 • Mrs Sheppards
 • Mukta
 • Mukta Mahee
 • Mukta Malar
 • Mukta Vaani
 • Muli
 • Mystery Quest
 • NTR
 • Neucha
 • Neuton
 • New Rocker
 • News Cycle
 • Niconne
 • Nixie One
 • Nobile
 • Nokora
 • Norican
 • Nosifer
 • Nothing You Could Do
 • Noticia Text
 • Noto Sans
 • Noto Serif
 • Nova Cut
 • Nova Flat
 • Nova Mono
 • Nova Oval
 • Nova Round
 • Nova Script
 • Nova Slim
 • Nova Square
 • Numans
 • Nunito
 • Nunito Sans
 • Odor Mean Chey
 • Offside
 • Old Standard TT
 • Oldenburg
 • Oleo Script
 • Oleo Script Swash Caps
 • Open Sans
 • Open Sans Condensed
 • Oranienbaum
 • Orbitron
 • Oregano
 • Orienta
 • Original Surfer
 • Oswald
 • Over the Rainbow
 • Overlock
 • Overlock SC
 • Overpass
 • Overpass Mono
 • Ovo
 • Oxygen
 • Oxygen Mono
 • PT Mono
 • PT Sans
 • PT Sans Caption
 • PT Sans Narrow
 • PT Serif
 • PT Serif Caption
 • Pacifico
 • Padauk
 • Palanquin
 • Palanquin Dark
 • Pangolin
 • Paprika
 • Parisienne
 • Passero One
 • Passion One
 • Pathway Gothic One
 • Patrick Hand
 • Patrick Hand SC
 • Pattaya
 • Patua One
 • Pavanam
 • Paytone One
 • Peddana
 • Peralta
 • Permanent Marker
 • Petit Formal Script
 • Petrona
 • Philosopher
 • Piedra
 • Pinyon Script
 • Pirata One
 • Plaster
 • Play
 • Playball
 • Playfair Display
 • Playfair Display SC
 • Podkova
 • Poiret One
 • Poller One
 • Poly
 • Pompiere
 • Pontano Sans
 • Poppins
 • Port Lligat Sans
 • Port Lligat Slab
 • Pragati Narrow
 • Prata
 • Preahvihear
 • Press Start 2P
 • Pridi
 • Princess Sofia
 • Prociono
 • Prompt
 • Prosto One
 • Proza Libre
 • Puritan
 • Purple Purse
 • Quando
 • Quantico
 • Quattrocento
 • Quattrocento Sans
 • Questrial
 • Quicksand
 • Quintessential
 • Qwigley
 • Racing Sans One
 • Radley
 • Rajdhani
 • Rakkas
 • Raleway
 • Raleway Dots
 • Ramabhadra
 • Ramaraja
 • Rambla
 • Rammetto One
 • Ranchers
 • Rancho
 • Ranga
 • Rasa
 • Rationale
 • Ravi Prakash
 • Redressed
 • Reem Kufi
 • Reenie Beanie
 • Revalia
 • Rhodium Libre
 • Ribeye
 • Ribeye Marrow
 • Righteous
 • Risque
 • Roboto
 • Roboto Condensed
 • Roboto Mono
 • Roboto Slab
 • Rochester
 • Rock Salt
 • Rokkitt
 • Romanesco
 • Ropa Sans
 • Rosario
 • Rosarivo
 • Rouge Script
 • Rozha One
 • Rubik
 • Rubik Mono One
 • Ruda
 • Rufina
 • Ruge Boogie
 • Ruluko
 • Rum Raisin
 • Ruslan Display
 • Russo One
 • Ruthie
 • Rye
 • Sacramento
 • Sahitya
 • Sail
 • Saira
 • Saira Condensed
 • Saira Extra Condensed
 • Saira Semi Condensed
 • Salsa
 • Sanchez
 • Sancreek
 • Sansita
 • Sarala
 • Sarina
 • Sarpanch
 • Satisfy
 • Scada
 • Scheherazade
 • Schoolbell
 • Scope One
 • Seaweed Script
 • Secular One
 • Sedgwick Ave
 • Sedgwick Ave Display
 • Sevillana
 • Seymour One
 • Shadows Into Light
 • Shadows Into Light Two
 • Shanti
 • Shojumaru
 • Short Stack
 • Shrikhand
 • Siemreap
 • Sigmar One
 • Signika
 • Signika Negative
 • Simonetta
 • Sintony
 • Sirin Stencil
 • Six Caps
 • Skranji
 • Slabo 13px
 • Slabo 27px
 • Slackey
 • Smokum
 • Smythe
 • Sniglet
 • Snippet
 • Snowburst One
 • Sofadi One
 • Sofia
 • Sonsie One
 • Sorts Mill Goudy
 • Source Code Pro
 • Source Sans Pro
 • Source Serif Pro
 • Space Mono
 • Special Elite
 • Spectral
 • Spicy Rice
 • Spinnaker
 • Spirax
 • Squada One
 • Sree Krushnadevaraya
 • Sriracha
 • Stalemate
 • Stalinist One
 • Stardos Stencil
 • Stint Ultra Condensed
 • Stint Ultra Expanded
 • Stoke
 • Strait
 • Sue Ellen Francisco
 • Suez One
 • Sumana
 • Sunshiney
 • Supermercado One
 • Sura
 • Suranna
 • Suravaram
 • Suwannaphum
 • Swanky and Moo Moo
 • Syncopate
 • Tangerine
 • Taprom
 • Tauri
 • Taviraj
 • Teko
 • Telex
 • Tenali Ramakrishna
 • Tenor Sans
 • Text Me One
 • The Girl Next Door
 • Tienne
 • Tillana
 • Timmana
 • Tinos
 • Titan One
 • Titillium Web
 • Trade Winds
 • Trirong
 • Trocchi
 • Trochut
 • Trykker
 • Tulpen One
 • Ubuntu
 • Ubuntu Condensed
 • Ubuntu Mono
 • Ultra
 • Uncial Antiqua
 • Underdog
 • Unica One
 • UnifrakturCook
 • UnifrakturMaguntia
 • Unkempt
 • Unlock
 • Unna
 • VT323
 • Vampiro One
 • Varela
 • Varela Round
 • Vast Shadow
 • Vesper Libre
 • Vibur
 • Vidaloka
 • Viga
 • Voces
 • Volkhov
 • Vollkorn
 • Voltaire
 • Waiting for the Sunrise
 • Wallpoet
 • Walter Turncoat
 • Warnes
 • Wellfleet
 • Wendy One
 • Wire One
 • Work Sans
 • Yanone Kaffeesatz
 • Yantramanav
 • Yatra One
 • Yellowtail
 • Yeseva One
 • Yesteryear
 • Yrsa
 • Zeyada
 • Zilla Slab
 • Zilla Slab Highlight

Wybierz niestandardowy kolorWybierz niestandardowy kolor

 

 

aA
aA
aA
aA
aA

 

Pick a text shadow style to enable text shadow for this element. Once enabled, you will be able to customize your text shadow style further. To disable custom text shadow style, choose the None option.

Shadow’s horizontal distance from the text. A negative value places the shadow to the left of the text.

Shadow’s vertical distance from the text. A negative value places the shadow above the text.

The higher the value, the bigger the blur; the shadow becomes wider and lighter.

The color of the shadow.

 

This controls how your text is aligned within the module.

 • Recent

 • Uploaded

 • Domyślnie
 • Georgia
 • Times New Roman
 • Arial
 • Trebuchet
 • Verdana
 • ABeeZee
 • Abel
 • Abhaya Libre
 • Abril Fatface
 • Aclonica
 • Acme
 • Actor
 • Adamina
 • Advent Pro
 • Aguafina Script
 • Akronim
 • Aladin
 • Aldrich
 • Alef
 • Alegreya
 • Alegreya SC
 • Alegreya Sans
 • Alegreya Sans SC
 • Alex Brush
 • Alfa Slab One
 • Alice
 • Alike
 • Alike Angular
 • Allan
 • Allerta
 • Allerta Stencil
 • Allura
 • Almendra
 • Almendra Display
 • Almendra SC
 • Amarante
 • Amaranth
 • Amatic SC
 • Amethysta
 • Amiko
 • Amiri
 • Amita
 • Anaheim
 • Andada
 • Andika
 • Angkor
 • Annie Use Your Telescope
 • Anonymous Pro
 • Antic
 • Antic Didone
 • Antic Slab
 • Anton
 • Arapey
 • Arbutus
 • Arbutus Slab
 • Architects Daughter
 • Archivo
 • Archivo Black
 • Archivo Narrow
 • Aref Ruqaa
 • Arima Madurai
 • Arimo
 • Arizonia
 • Armata
 • Arsenal
 • Artifika
 • Arvo
 • Arya
 • Asap
 • Asap Condensed
 • Asar
 • Asset
 • Assistant
 • Astloch
 • Asul
 • Athiti
 • Atma
 • Atomic Age
 • Aubrey
 • Audiowide
 • Autour One
 • Average
 • Average Sans
 • Averia Gruesa Libre
 • Averia Libre
 • Averia Sans Libre
 • Averia Serif Libre
 • Bad Script
 • Bahiana
 • Baloo
 • Baloo Bhai
 • Baloo Bhaijaan
 • Baloo Bhaina
 • Baloo Chettan
 • Baloo Da
 • Baloo Paaji
 • Baloo Tamma
 • Baloo Tammudu
 • Baloo Thambi
 • Balthazar
 • Bangers
 • Barrio
 • Basic
 • Battambang
 • Baumans
 • Bayon
 • Belgrano
 • Bellefair
 • Belleza
 • BenchNine
 • Bentham
 • Berkshire Swash
 • Bevan
 • Bigelow Rules
 • Bigshot One
 • Bilbo
 • Bilbo Swash Caps
 • BioRhyme
 • BioRhyme Expanded
 • Biryani
 • Bitter
 • Black Ops One
 • Bokor
 • Bonbon
 • Boogaloo
 • Bowlby One
 • Bowlby One SC
 • Brawler
 • Bree Serif
 • Bubblegum Sans
 • Bubbler One
 • Buda
 • Buenard
 • Bungee
 • Bungee Hairline
 • Bungee Inline
 • Bungee Outline
 • Bungee Shade
 • Butcherman
 • Butterfly Kids
 • Cabin
 • Cabin Condensed
 • Cabin Sketch
 • Caesar Dressing
 • Cagliostro
 • Cairo
 • Calligraffitti
 • Cambay
 • Cambo
 • Candal
 • Cantarell
 • Cantata One
 • Cantora One
 • Capriola
 • Cardo
 • Carme
 • Carrois Gothic
 • Carrois Gothic SC
 • Carter One
 • Catamaran
 • Caudex
 • Caveat
 • Caveat Brush
 • Cedarville Cursive
 • Ceviche One
 • Changa
 • Changa One
 • Chango
 • Chathura
 • Chau Philomene One
 • Chela One
 • Chelsea Market
 • Chenla
 • Cherry Cream Soda
 • Cherry Swash
 • Chewy
 • Chicle
 • Chivo
 • Chonburi
 • Cinzel
 • Cinzel Decorative
 • Clicker Script
 • Coda
 • Coda Caption
 • Codystar
 • Coiny
 • Combo
 • Comfortaa
 • Coming Soon
 • Concert One
 • Condiment
 • Content
 • Contrail One
 • Convergence
 • Copse
 • Corben
 • Cormorant
 • Cormorant Garamond
 • Cormorant Infant
 • Cormorant SC
 • Cormorant Unicase
 • Cormorant Upright
 • Courgette
 • Cousine
 • Coustard
 • Covered By Your Grace
 • Crafty Girls
 • Creepster
 • Crete Round
 • Crimson Text
 • Croissant One
 • Crushed
 • Cuprum
 • Cutive
 • Cutive Mono
 • Damion
 • Dancing Script
 • Dangrek
 • David Libre
 • Dawning of a New Day
 • Days One
 • Dekko
 • Delius
 • Delius Swash Caps
 • Delius Unicase
 • Della Respira
 • Denk One
 • Devonshire
 • Dhurjati
 • Didact Gothic
 • Diplomata
 • Diplomata SC
 • Domine
 • Donegal One
 • Doppio One
 • Dorsa
 • Dosis
 • Dr Sugiyama
 • Droid Sans
 • Droid Sans Mono
 • Droid Serif
 • Duru Sans
 • Dynalight
 • EB Garamond
 • Eagle Lake
 • Eater
 • Economica
 • Eczar
 • El Messiri
 • Electrolize
 • Elsie
 • Elsie Swash Caps
 • Emblema One
 • Emilys Candy
 • Encode Sans
 • Encode Sans Condensed
 • Encode Sans Expanded
 • Encode Sans Semi Condensed
 • Encode Sans Semi Expanded
 • Englebert
 • Enriqueta
 • Erica One
 • Esteban
 • Euphoria Script
 • Ewert
 • Exo
 • Exo 2
 • Expletus Sans
 • Fanwood Text
 • Farsan
 • Fascinate
 • Fascinate Inline
 • Faster One
 • Fasthand
 • Fauna One
 • Faustina
 • Federant
 • Federo
 • Felipa
 • Fenix
 • Finger Paint
 • Fira Mono
 • Fira Sans
 • Fira Sans Condensed
 • Fira Sans Extra Condensed
 • Fjalla One
 • Fjord One
 • Flamenco
 • Flavors
 • Fondamento
 • Fontdiner Swanky
 • Forum
 • Francois One
 • Frank Ruhl Libre
 • Freckle Face
 • Fredericka the Great
 • Fredoka One
 • Freehand
 • Fresca
 • Frijole
 • Fruktur
 • Fugaz One
 • GFS Didot
 • GFS Neohellenic
 • Gabriela
 • Gafata
 • Galada
 • Galdeano
 • Galindo
 • Gentium Basic
 • Gentium Book Basic
 • Geo
 • Geostar
 • Geostar Fill
 • Germania One
 • Gidugu
 • Gilda Display
 • Give You Glory
 • Glass Antiqua
 • Glegoo
 • Gloria Hallelujah
 • Goblin One
 • Gochi Hand
 • Gorditas
 • Goudy Bookletter 1911
 • Graduate
 • Grand Hotel
 • Gravitas One
 • Great Vibes
 • Griffy
 • Gruppo
 • Gudea
 • Gurajada
 • Habibi
 • Halant
 • Hammersmith One
 • Hanalei
 • Hanalei Fill
 • Handlee
 • Hanuman
 • Happy Monkey
 • Harmattan
 • Headland One
 • Heebo
 • Henny Penny
 • Herr Von Muellerhoff
 • Hind
 • Hind Guntur
 • Hind Madurai
 • Hind Siliguri
 • Hind Vadodara
 • Holtwood One SC
 • Homemade Apple
 • Homenaje
 • IM Fell DW Pica
 • IM Fell DW Pica SC
 • IM Fell Double Pica
 • IM Fell Double Pica SC
 • IM Fell English
 • IM Fell English SC
 • IM Fell French Canon
 • IM Fell French Canon SC
 • IM Fell Great Primer
 • IM Fell Great Primer SC
 • Iceberg
 • Iceland
 • Imprima
 • Inconsolata
 • Inder
 • Indie Flower
 • Inika
 • Inknut Antiqua
 • Irish Grover
 • Istok Web
 • Italiana
 • Italianno
 • Itim
 • Jacques Francois
 • Jacques Francois Shadow
 • Jaldi
 • Jim Nightshade
 • Jockey One
 • Jolly Lodger
 • Jomhuria
 • Josefin Sans
 • Josefin Slab
 • Joti One
 • Judson
 • Julee
 • Julius Sans One
 • Junge
 • Jura
 • Just Another Hand
 • Just Me Again Down Here
 • Kadwa
 • Kalam
 • Kameron
 • Kanit
 • Kantumruy
 • Karla
 • Karma
 • Katibeh
 • Kaushan Script
 • Kavivanar
 • Kavoon
 • Kdam Thmor
 • Keania One
 • Kelly Slab
 • Kenia
 • Khand
 • Khmer
 • Khula
 • Kite One
 • Knewave
 • Kotta One
 • Koulen
 • Kranky
 • Kreon
 • Kristi
 • Krona One
 • Kumar One
 • Kumar One Outline
 • Kurale
 • La Belle Aurore
 • Laila
 • Lakki Reddy
 • Lalezar
 • Lancelot
 • Lateef
 • Lato
 • League Script
 • Leckerli One
 • Ledger
 • Lekton
 • Lemon
 • Lemonada
 • Libre Barcode 128
 • Libre Barcode 128 Text
 • Libre Barcode 39
 • Libre Barcode 39 Extended
 • Libre Barcode 39 Extended Text
 • Libre Barcode 39 Text
 • Libre Baskerville
 • Libre Franklin
 • Life Savers
 • Lilita One
 • Lily Script One
 • Limelight
 • Linden Hill
 • Lobster
 • Lobster Two
 • Londrina Outline
 • Londrina Shadow
 • Londrina Sketch
 • Londrina Solid
 • Lora
 • Love Ya Like A Sister
 • Loved by the King
 • Lovers Quarrel
 • Luckiest Guy
 • Lusitana
 • Lustria
 • Macondo
 • Macondo Swash Caps
 • Mada
 • Magra
 • Maiden Orange
 • Maitree
 • Mako
 • Mallanna
 • Mandali
 • Manuale
 • Marcellus
 • Marcellus SC
 • Marck Script
 • Margarine
 • Marko One
 • Marmelad
 • Martel
 • Martel Sans
 • Marvel
 • Mate
 • Mate SC
 • Maven Pro
 • McLaren
 • Meddon
 • MedievalSharp
 • Medula One
 • Meera Inimai
 • Megrim
 • Meie Script
 • Merienda
 • Merienda One
 • Merriweather
 • Merriweather Sans
 • Metal
 • Metal Mania
 • Metamorphous
 • Metrophobic
 • Michroma
 • Milonga
 • Miltonian
 • Miltonian Tattoo
 • Miniver
 • Miriam Libre
 • Mirza
 • Miss Fajardose
 • Mitr
 • Modak
 • Modern Antiqua
 • Mogra
 • Molengo
 • Molle
 • Monda
 • Monofett
 • Monoton
 • Monsieur La Doulaise
 • Montaga
 • Montez
 • Montserrat
 • Montserrat Alternates
 • Montserrat Subrayada
 • Moul
 • Moulpali
 • Mountains of Christmas
 • Mouse Memoirs
 • Mr Bedfort
 • Mr Dafoe
 • Mr De Haviland
 • Mrs Saint Delafield
 • Mrs Sheppards
 • Mukta
 • Mukta Mahee
 • Mukta Malar
 • Mukta Vaani
 • Muli
 • Mystery Quest
 • NTR
 • Neucha
 • Neuton
 • New Rocker
 • News Cycle
 • Niconne
 • Nixie One
 • Nobile
 • Nokora
 • Norican
 • Nosifer
 • Nothing You Could Do
 • Noticia Text
 • Noto Sans
 • Noto Serif
 • Nova Cut
 • Nova Flat
 • Nova Mono
 • Nova Oval
 • Nova Round
 • Nova Script
 • Nova Slim
 • Nova Square
 • Numans
 • Nunito
 • Nunito Sans
 • Odor Mean Chey
 • Offside
 • Old Standard TT
 • Oldenburg
 • Oleo Script
 • Oleo Script Swash Caps
 • Open Sans
 • Open Sans Condensed
 • Oranienbaum
 • Orbitron
 • Oregano
 • Orienta
 • Original Surfer
 • Oswald
 • Over the Rainbow
 • Overlock
 • Overlock SC
 • Overpass
 • Overpass Mono
 • Ovo
 • Oxygen
 • Oxygen Mono
 • PT Mono
 • PT Sans
 • PT Sans Caption
 • PT Sans Narrow
 • PT Serif
 • PT Serif Caption
 • Pacifico
 • Padauk
 • Palanquin
 • Palanquin Dark
 • Pangolin
 • Paprika
 • Parisienne
 • Passero One
 • Passion One
 • Pathway Gothic One
 • Patrick Hand
 • Patrick Hand SC
 • Pattaya
 • Patua One
 • Pavanam
 • Paytone One
 • Peddana
 • Peralta
 • Permanent Marker
 • Petit Formal Script
 • Petrona
 • Philosopher
 • Piedra
 • Pinyon Script
 • Pirata One
 • Plaster
 • Play
 • Playball
 • Playfair Display
 • Playfair Display SC
 • Podkova
 • Poiret One
 • Poller One
 • Poly
 • Pompiere
 • Pontano Sans
 • Poppins
 • Port Lligat Sans
 • Port Lligat Slab
 • Pragati Narrow
 • Prata
 • Preahvihear
 • Press Start 2P
 • Pridi
 • Princess Sofia
 • Prociono
 • Prompt
 • Prosto One
 • Proza Libre
 • Puritan
 • Purple Purse
 • Quando
 • Quantico
 • Quattrocento
 • Quattrocento Sans
 • Questrial
 • Quicksand
 • Quintessential
 • Qwigley
 • Racing Sans One
 • Radley
 • Rajdhani
 • Rakkas
 • Raleway
 • Raleway Dots
 • Ramabhadra
 • Ramaraja
 • Rambla
 • Rammetto One
 • Ranchers
 • Rancho
 • Ranga
 • Rasa
 • Rationale
 • Ravi Prakash
 • Redressed
 • Reem Kufi
 • Reenie Beanie
 • Revalia
 • Rhodium Libre
 • Ribeye
 • Ribeye Marrow
 • Righteous
 • Risque
 • Roboto
 • Roboto Condensed
 • Roboto Mono
 • Roboto Slab
 • Rochester
 • Rock Salt
 • Rokkitt
 • Romanesco
 • Ropa Sans
 • Rosario
 • Rosarivo
 • Rouge Script
 • Rozha One
 • Rubik
 • Rubik Mono One
 • Ruda
 • Rufina
 • Ruge Boogie
 • Ruluko
 • Rum Raisin
 • Ruslan Display
 • Russo One
 • Ruthie
 • Rye
 • Sacramento
 • Sahitya
 • Sail
 • Saira
 • Saira Condensed
 • Saira Extra Condensed
 • Saira Semi Condensed
 • Salsa
 • Sanchez
 • Sancreek
 • Sansita
 • Sarala
 • Sarina
 • Sarpanch
 • Satisfy
 • Scada
 • Scheherazade
 • Schoolbell
 • Scope One
 • Seaweed Script
 • Secular One
 • Sedgwick Ave
 • Sedgwick Ave Display
 • Sevillana
 • Seymour One
 • Shadows Into Light
 • Shadows Into Light Two
 • Shanti
 • Shojumaru
 • Short Stack
 • Shrikhand
 • Siemreap
 • Sigmar One
 • Signika
 • Signika Negative
 • Simonetta
 • Sintony
 • Sirin Stencil
 • Six Caps
 • Skranji
 • Slabo 13px
 • Slabo 27px
 • Slackey
 • Smokum
 • Smythe
 • Sniglet
 • Snippet
 • Snowburst One
 • Sofadi One
 • Sofia
 • Sonsie One
 • Sorts Mill Goudy
 • Source Code Pro
 • Source Sans Pro
 • Source Serif Pro
 • Space Mono
 • Special Elite
 • Spectral
 • Spicy Rice
 • Spinnaker
 • Spirax
 • Squada One
 • Sree Krushnadevaraya
 • Sriracha
 • Stalemate
 • Stalinist One
 • Stardos Stencil
 • Stint Ultra Condensed
 • Stint Ultra Expanded
 • Stoke
 • Strait
 • Sue Ellen Francisco
 • Suez One
 • Sumana
 • Sunshiney
 • Supermercado One
 • Sura
 • Suranna
 • Suravaram
 • Suwannaphum
 • Swanky and Moo Moo
 • Syncopate
 • Tangerine
 • Taprom
 • Tauri
 • Taviraj
 • Teko
 • Telex
 • Tenali Ramakrishna
 • Tenor Sans
 • Text Me One
 • The Girl Next Door
 • Tienne
 • Tillana
 • Timmana
 • Tinos
 • Titan One
 • Titillium Web
 • Trade Winds
 • Trirong
 • Trocchi
 • Trochut
 • Trykker
 • Tulpen One
 • Ubuntu
 • Ubuntu Condensed
 • Ubuntu Mono
 • Ultra
 • Uncial Antiqua
 • Underdog
 • Unica One
 • UnifrakturCook
 • UnifrakturMaguntia
 • Unkempt
 • Unlock
 • Unna
 • VT323
 • Vampiro One
 • Varela
 • Varela Round
 • Vast Shadow
 • Vesper Libre
 • Vibur
 • Vidaloka
 • Viga
 • Voces
 • Volkhov
 • Vollkorn
 • Voltaire
 • Waiting for the Sunrise
 • Wallpoet
 • Walter Turncoat
 • Warnes
 • Wellfleet
 • Wendy One
 • Wire One
 • Work Sans
 • Yanone Kaffeesatz
 • Yantramanav
 • Yatra One
 • Yellowtail
 • Yeseva One
 • Yesteryear
 • Yrsa
 • Zeyada
 • Zilla Slab
 • Zilla Slab Highlight

Wybierz niestandardowy kolor 

Wybierz niestandardowy kolor

 

 

aA
aA
aA
aA
aA

 

Pick a text shadow style to enable text shadow for this element. Once enabled, you will be able to customize your text shadow style further. To disable custom text shadow style, choose the None option.

Shadow’s horizontal distance from the text. A negative value places the shadow to the left of the text.

Shadow’s vertical distance from the text. A negative value places the shadow above the text.

The higher the value, the bigger the blur; the shadow becomes wider and lighter.

The color of the shadow.

 • Recent

 • Uploaded

 • Domyślnie
 • Georgia
 • Times New Roman
 • Arial
 • Trebuchet
 • Verdana
 • ABeeZee
 • Abel
 • Abhaya Libre
 • Abril Fatface
 • Aclonica
 • Acme
 • Actor
 • Adamina
 • Advent Pro
 • Aguafina Script
 • Akronim
 • Aladin
 • Aldrich
 • Alef
 • Alegreya
 • Alegreya SC
 • Alegreya Sans
 • Alegreya Sans SC
 • Alex Brush
 • Alfa Slab One
 • Alice
 • Alike
 • Alike Angular
 • Allan
 • Allerta
 • Allerta Stencil
 • Allura
 • Almendra
 • Almendra Display
 • Almendra SC
 • Amarante
 • Amaranth
 • Amatic SC
 • Amethysta
 • Amiko
 • Amiri
 • Amita
 • Anaheim
 • Andada
 • Andika
 • Angkor
 • Annie Use Your Telescope
 • Anonymous Pro
 • Antic
 • Antic Didone
 • Antic Slab
 • Anton
 • Arapey
 • Arbutus
 • Arbutus Slab
 • Architects Daughter
 • Archivo
 • Archivo Black
 • Archivo Narrow
 • Aref Ruqaa
 • Arima Madurai
 • Arimo
 • Arizonia
 • Armata
 • Arsenal
 • Artifika
 • Arvo
 • Arya
 • Asap
 • Asap Condensed
 • Asar
 • Asset
 • Assistant
 • Astloch
 • Asul
 • Athiti
 • Atma
 • Atomic Age
 • Aubrey
 • Audiowide
 • Autour One
 • Average
 • Average Sans
 • Averia Gruesa Libre
 • Averia Libre
 • Averia Sans Libre
 • Averia Serif Libre
 • Bad Script
 • Bahiana
 • Baloo
 • Baloo Bhai
 • Baloo Bhaijaan
 • Baloo Bhaina
 • Baloo Chettan
 • Baloo Da
 • Baloo Paaji
 • Baloo Tamma
 • Baloo Tammudu
 • Baloo Thambi
 • Balthazar
 • Bangers
 • Barrio
 • Basic
 • Battambang
 • Baumans
 • Bayon
 • Belgrano
 • Bellefair
 • Belleza
 • BenchNine
 • Bentham
 • Berkshire Swash
 • Bevan
 • Bigelow Rules
 • Bigshot One
 • Bilbo
 • Bilbo Swash Caps
 • BioRhyme
 • BioRhyme Expanded
 • Biryani
 • Bitter
 • Black Ops One
 • Bokor
 • Bonbon
 • Boogaloo
 • Bowlby One
 • Bowlby One SC
 • Brawler
 • Bree Serif
 • Bubblegum Sans
 • Bubbler One
 • Buda
 • Buenard
 • Bungee
 • Bungee Hairline
 • Bungee Inline
 • Bungee Outline
 • Bungee Shade
 • Butcherman
 • Butterfly Kids
 • Cabin
 • Cabin Condensed
 • Cabin Sketch
 • Caesar Dressing
 • Cagliostro
 • Cairo
 • Calligraffitti
 • Cambay
 • Cambo
 • Candal
 • Cantarell
 • Cantata One
 • Cantora One
 • Capriola
 • Cardo
 • Carme
 • Carrois Gothic
 • Carrois Gothic SC
 • Carter One
 • Catamaran
 • Caudex
 • Caveat
 • Caveat Brush
 • Cedarville Cursive
 • Ceviche One
 • Changa
 • Changa One
 • Chango
 • Chathura
 • Chau Philomene One
 • Chela One
 • Chelsea Market
 • Chenla
 • Cherry Cream Soda
 • Cherry Swash
 • Chewy
 • Chicle
 • Chivo
 • Chonburi
 • Cinzel
 • Cinzel Decorative
 • Clicker Script
 • Coda
 • Coda Caption
 • Codystar
 • Coiny
 • Combo
 • Comfortaa
 • Coming Soon
 • Concert One
 • Condiment
 • Content
 • Contrail One
 • Convergence
 • Copse
 • Corben
 • Cormorant
 • Cormorant Garamond
 • Cormorant Infant
 • Cormorant SC
 • Cormorant Unicase
 • Cormorant Upright
 • Courgette
 • Cousine
 • Coustard
 • Covered By Your Grace
 • Crafty Girls
 • Creepster
 • Crete Round
 • Crimson Text
 • Croissant One
 • Crushed
 • Cuprum
 • Cutive
 • Cutive Mono
 • Damion
 • Dancing Script
 • Dangrek
 • David Libre
 • Dawning of a New Day
 • Days One
 • Dekko
 • Delius
 • Delius Swash Caps
 • Delius Unicase
 • Della Respira
 • Denk One
 • Devonshire
 • Dhurjati
 • Didact Gothic
 • Diplomata
 • Diplomata SC
 • Domine
 • Donegal One
 • Doppio One
 • Dorsa
 • Dosis
 • Dr Sugiyama
 • Droid Sans
 • Droid Sans Mono
 • Droid Serif
 • Duru Sans
 • Dynalight
 • EB Garamond
 • Eagle Lake
 • Eater
 • Economica
 • Eczar
 • El Messiri
 • Electrolize
 • Elsie
 • Elsie Swash Caps
 • Emblema One
 • Emilys Candy
 • Encode Sans
 • Encode Sans Condensed
 • Encode Sans Expanded
 • Encode Sans Semi Condensed
 • Encode Sans Semi Expanded
 • Englebert
 • Enriqueta
 • Erica One
 • Esteban
 • Euphoria Script
 • Ewert
 • Exo
 • Exo 2
 • Expletus Sans
 • Fanwood Text
 • Farsan
 • Fascinate
 • Fascinate Inline
 • Faster One
 • Fasthand
 • Fauna One
 • Faustina
 • Federant
 • Federo
 • Felipa
 • Fenix
 • Finger Paint
 • Fira Mono
 • Fira Sans
 • Fira Sans Condensed
 • Fira Sans Extra Condensed
 • Fjalla One
 • Fjord One
 • Flamenco
 • Flavors
 • Fondamento
 • Fontdiner Swanky
 • Forum
 • Francois One
 • Frank Ruhl Libre
 • Freckle Face
 • Fredericka the Great
 • Fredoka One
 • Freehand
 • Fresca
 • Frijole
 • Fruktur
 • Fugaz One
 • GFS Didot
 • GFS Neohellenic
 • Gabriela
 • Gafata
 • Galada
 • Galdeano
 • Galindo
 • Gentium Basic
 • Gentium Book Basic
 • Geo
 • Geostar
 • Geostar Fill
 • Germania One
 • Gidugu
 • Gilda Display
 • Give You Glory
 • Glass Antiqua
 • Glegoo
 • Gloria Hallelujah
 • Goblin One
 • Gochi Hand
 • Gorditas
 • Goudy Bookletter 1911
 • Graduate
 • Grand Hotel
 • Gravitas One
 • Great Vibes
 • Griffy
 • Gruppo
 • Gudea
 • Gurajada
 • Habibi
 • Halant
 • Hammersmith One
 • Hanalei
 • Hanalei Fill
 • Handlee
 • Hanuman
 • Happy Monkey
 • Harmattan
 • Headland One
 • Heebo
 • Henny Penny
 • Herr Von Muellerhoff
 • Hind
 • Hind Guntur
 • Hind Madurai
 • Hind Siliguri
 • Hind Vadodara
 • Holtwood One SC
 • Homemade Apple
 • Homenaje
 • IM Fell DW Pica
 • IM Fell DW Pica SC
 • IM Fell Double Pica
 • IM Fell Double Pica SC
 • IM Fell English
 • IM Fell English SC
 • IM Fell French Canon
 • IM Fell French Canon SC
 • IM Fell Great Primer
 • IM Fell Great Primer SC
 • Iceberg
 • Iceland
 • Imprima
 • Inconsolata
 • Inder
 • Indie Flower
 • Inika
 • Inknut Antiqua
 • Irish Grover
 • Istok Web
 • Italiana
 • Italianno
 • Itim
 • Jacques Francois
 • Jacques Francois Shadow
 • Jaldi
 • Jim Nightshade
 • Jockey One
 • Jolly Lodger
 • Jomhuria
 • Josefin Sans
 • Josefin Slab
 • Joti One
 • Judson
 • Julee
 • Julius Sans One
 • Junge
 • Jura
 • Just Another Hand
 • Just Me Again Down Here
 • Kadwa
 • Kalam
 • Kameron
 • Kanit
 • Kantumruy
 • Karla
 • Karma
 • Katibeh
 • Kaushan Script
 • Kavivanar
 • Kavoon
 • Kdam Thmor
 • Keania One
 • Kelly Slab
 • Kenia
 • Khand
 • Khmer
 • Khula
 • Kite One
 • Knewave
 • Kotta One
 • Koulen
 • Kranky
 • Kreon
 • Kristi
 • Krona One
 • Kumar One
 • Kumar One Outline
 • Kurale
 • La Belle Aurore
 • Laila
 • Lakki Reddy
 • Lalezar
 • Lancelot
 • Lateef
 • Lato
 • League Script
 • Leckerli One
 • Ledger
 • Lekton
 • Lemon
 • Lemonada
 • Libre Barcode 128
 • Libre Barcode 128 Text
 • Libre Barcode 39
 • Libre Barcode 39 Extended
 • Libre Barcode 39 Extended Text
 • Libre Barcode 39 Text
 • Libre Baskerville
 • Libre Franklin
 • Life Savers
 • Lilita One
 • Lily Script One
 • Limelight
 • Linden Hill
 • Lobster
 • Lobster Two
 • Londrina Outline
 • Londrina Shadow
 • Londrina Sketch
 • Londrina Solid
 • Lora
 • Love Ya Like A Sister
 • Loved by the King
 • Lovers Quarrel
 • Luckiest Guy
 • Lusitana
 • Lustria
 • Macondo
 • Macondo Swash Caps
 • Mada
 • Magra
 • Maiden Orange
 • Maitree
 • Mako
 • Mallanna
 • Mandali
 • Manuale
 • Marcellus
 • Marcellus SC
 • Marck Script
 • Margarine
 • Marko One
 • Marmelad
 • Martel
 • Martel Sans
 • Marvel
 • Mate
 • Mate SC
 • Maven Pro
 • McLaren
 • Meddon
 • MedievalSharp
 • Medula One
 • Meera Inimai
 • Megrim
 • Meie Script
 • Merienda
 • Merienda One
 • Merriweather
 • Merriweather Sans
 • Metal
 • Metal Mania
 • Metamorphous
 • Metrophobic
 • Michroma
 • Milonga
 • Miltonian
 • Miltonian Tattoo
 • Miniver
 • Miriam Libre
 • Mirza
 • Miss Fajardose
 • Mitr
 • Modak
 • Modern Antiqua
 • Mogra
 • Molengo
 • Molle
 • Monda
 • Monofett
 • Monoton
 • Monsieur La Doulaise
 • Montaga
 • Montez
 • Montserrat
 • Montserrat Alternates
 • Montserrat Subrayada
 • Moul
 • Moulpali
 • Mountains of Christmas
 • Mouse Memoirs
 • Mr Bedfort
 • Mr Dafoe
 • Mr De Haviland
 • Mrs Saint Delafield
 • Mrs Sheppards
 • Mukta
 • Mukta Mahee
 • Mukta Malar
 • Mukta Vaani
 • Muli
 • Mystery Quest
 • NTR
 • Neucha
 • Neuton
 • New Rocker
 • News Cycle
 • Niconne
 • Nixie One
 • Nobile
 • Nokora
 • Norican
 • Nosifer
 • Nothing You Could Do
 • Noticia Text
 • Noto Sans
 • Noto Serif
 • Nova Cut
 • Nova Flat
 • Nova Mono
 • Nova Oval
 • Nova Round
 • Nova Script
 • Nova Slim
 • Nova Square
 • Numans
 • Nunito
 • Nunito Sans
 • Odor Mean Chey
 • Offside
 • Old Standard TT
 • Oldenburg
 • Oleo Script
 • Oleo Script Swash Caps
 • Open Sans
 • Open Sans Condensed
 • Oranienbaum
 • Orbitron
 • Oregano
 • Orienta
 • Original Surfer
 • Oswald
 • Over the Rainbow
 • Overlock
 • Overlock SC
 • Overpass
 • Overpass Mono
 • Ovo
 • Oxygen
 • Oxygen Mono
 • PT Mono
 • PT Sans
 • PT Sans Caption
 • PT Sans Narrow
 • PT Serif
 • PT Serif Caption
 • Pacifico
 • Padauk
 • Palanquin
 • Palanquin Dark
 • Pangolin
 • Paprika
 • Parisienne
 • Passero One
 • Passion One
 • Pathway Gothic One
 • Patrick Hand
 • Patrick Hand SC
 • Pattaya
 • Patua One
 • Pavanam
 • Paytone One
 • Peddana
 • Peralta
 • Permanent Marker
 • Petit Formal Script
 • Petrona
 • Philosopher
 • Piedra
 • Pinyon Script
 • Pirata One
 • Plaster
 • Play
 • Playball
 • Playfair Display
 • Playfair Display SC
 • Podkova
 • Poiret One
 • Poller One
 • Poly
 • Pompiere
 • Pontano Sans
 • Poppins
 • Port Lligat Sans
 • Port Lligat Slab
 • Pragati Narrow
 • Prata
 • Preahvihear
 • Press Start 2P
 • Pridi
 • Princess Sofia
 • Prociono
 • Prompt
 • Prosto One
 • Proza Libre
 • Puritan
 • Purple Purse
 • Quando
 • Quantico
 • Quattrocento
 • Quattrocento Sans
 • Questrial
 • Quicksand
 • Quintessential
 • Qwigley
 • Racing Sans One
 • Radley
 • Rajdhani
 • Rakkas
 • Raleway
 • Raleway Dots
 • Ramabhadra
 • Ramaraja
 • Rambla
 • Rammetto One
 • Ranchers
 • Rancho
 • Ranga
 • Rasa
 • Rationale
 • Ravi Prakash
 • Redressed
 • Reem Kufi
 • Reenie Beanie
 • Revalia
 • Rhodium Libre
 • Ribeye
 • Ribeye Marrow
 • Righteous
 • Risque
 • Roboto
 • Roboto Condensed
 • Roboto Mono
 • Roboto Slab
 • Rochester
 • Rock Salt
 • Rokkitt
 • Romanesco
 • Ropa Sans
 • Rosario
 • Rosarivo
 • Rouge Script
 • Rozha One
 • Rubik
 • Rubik Mono One
 • Ruda
 • Rufina
 • Ruge Boogie
 • Ruluko
 • Rum Raisin
 • Ruslan Display
 • Russo One
 • Ruthie
 • Rye
 • Sacramento
 • Sahitya
 • Sail
 • Saira
 • Saira Condensed
 • Saira Extra Condensed
 • Saira Semi Condensed
 • Salsa
 • Sanchez
 • Sancreek
 • Sansita
 • Sarala
 • Sarina
 • Sarpanch
 • Satisfy
 • Scada
 • Scheherazade
 • Schoolbell
 • Scope One
 • Seaweed Script
 • Secular One
 • Sedgwick Ave
 • Sedgwick Ave Display
 • Sevillana
 • Seymour One
 • Shadows Into Light
 • Shadows Into Light Two
 • Shanti
 • Shojumaru
 • Short Stack
 • Shrikhand
 • Siemreap
 • Sigmar One
 • Signika
 • Signika Negative
 • Simonetta
 • Sintony
 • Sirin Stencil
 • Six Caps
 • Skranji
 • Slabo 13px
 • Slabo 27px
 • Slackey
 • Smokum
 • Smythe
 • Sniglet
 • Snippet
 • Snowburst One
 • Sofadi One
 • Sofia
 • Sonsie One
 • Sorts Mill Goudy
 • Source Code Pro
 • Source Sans Pro
 • Source Serif Pro
 • Space Mono
 • Special Elite
 • Spectral
 • Spicy Rice
 • Spinnaker
 • Spirax
 • Squada One
 • Sree Krushnadevaraya
 • Sriracha
 • Stalemate
 • Stalinist One
 • Stardos Stencil
 • Stint Ultra Condensed
 • Stint Ultra Expanded
 • Stoke
 • Strait
 • Sue Ellen Francisco
 • Suez One
 • Sumana
 • Sunshiney
 • Supermercado One
 • Sura
 • Suranna
 • Suravaram
 • Suwannaphum
 • Swanky and Moo Moo
 • Syncopate
 • Tangerine
 • Taprom
 • Tauri
 • Taviraj
 • Teko
 • Telex
 • Tenali Ramakrishna
 • Tenor Sans
 • Text Me One
 • The Girl Next Door
 • Tienne
 • Tillana
 • Timmana
 • Tinos
 • Titan One
 • Titillium Web
 • Trade Winds
 • Trirong
 • Trocchi
 • Trochut
 • Trykker
 • Tulpen One
 • Ubuntu
 • Ubuntu Condensed
 • Ubuntu Mono
 • Ultra
 • Uncial Antiqua
 • Underdog
 • Unica One
 • UnifrakturCook
 • UnifrakturMaguntia
 • Unkempt
 • Unlock
 • Unna
 • VT323
 • Vampiro One
 • Varela
 • Varela Round
 • Vast Shadow
 • Vesper Libre
 • Vibur
 • Vidaloka
 • Viga
 • Voces
 • Volkhov
 • Vollkorn
 • Voltaire
 • Waiting for the Sunrise
 • Wallpoet
 • Walter Turncoat
 • Warnes
 • Wellfleet
 • Wendy One
 • Wire One
 • Work Sans
 • Yanone Kaffeesatz
 • Yantramanav
 • Yatra One
 • Yellowtail
 • Yeseva One
 • Yesteryear
 • Yrsa
 • Zeyada
 • Zilla Slab
 • Zilla Slab Highlight

Wybierz niestandardowy kolor 

Wybierz niestandardowy kolor

 

 

aA
aA
aA
aA
aA

 

Pick a text shadow style to enable text shadow for this element. Once enabled, you will be able to customize your text shadow style further. To disable custom text shadow style, choose the None option.

Shadow’s horizontal distance from the text. A negative value places the shadow to the left of the text.

Shadow’s vertical distance from the text. A negative value places the shadow above the text.

The higher the value, the bigger the blur; the shadow becomes wider and lighter.

The color of the shadow.

 • Recent

 • Uploaded

 • Domyślnie
 • Georgia
 • Times New Roman
 • Arial
 • Trebuchet
 • Verdana
 • ABeeZee
 • Abel
 • Abhaya Libre
 • Abril Fatface
 • Aclonica
 • Acme
 • Actor
 • Adamina
 • Advent Pro
 • Aguafina Script
 • Akronim
 • Aladin
 • Aldrich
 • Alef
 • Alegreya
 • Alegreya SC
 • Alegreya Sans
 • Alegreya Sans SC
 • Alex Brush
 • Alfa Slab One
 • Alice
 • Alike
 • Alike Angular
 • Allan
 • Allerta
 • Allerta Stencil
 • Allura
 • Almendra
 • Almendra Display
 • Almendra SC
 • Amarante
 • Amaranth
 • Amatic SC
 • Amethysta
 • Amiko
 • Amiri
 • Amita
 • Anaheim
 • Andada
 • Andika
 • Angkor
 • Annie Use Your Telescope
 • Anonymous Pro
 • Antic
 • Antic Didone
 • Antic Slab
 • Anton
 • Arapey
 • Arbutus
 • Arbutus Slab
 • Architects Daughter
 • Archivo
 • Archivo Black
 • Archivo Narrow
 • Aref Ruqaa
 • Arima Madurai
 • Arimo
 • Arizonia
 • Armata
 • Arsenal
 • Artifika
 • Arvo
 • Arya
 • Asap
 • Asap Condensed
 • Asar
 • Asset
 • Assistant
 • Astloch
 • Asul
 • Athiti
 • Atma
 • Atomic Age
 • Aubrey
 • Audiowide
 • Autour One
 • Average
 • Average Sans
 • Averia Gruesa Libre
 • Averia Libre
 • Averia Sans Libre
 • Averia Serif Libre
 • Bad Script
 • Bahiana
 • Baloo
 • Baloo Bhai
 • Baloo Bhaijaan
 • Baloo Bhaina
 • Baloo Chettan
 • Baloo Da
 • Baloo Paaji
 • Baloo Tamma
 • Baloo Tammudu
 • Baloo Thambi
 • Balthazar
 • Bangers
 • Barrio
 • Basic
 • Battambang
 • Baumans
 • Bayon
 • Belgrano
 • Bellefair
 • Belleza
 • BenchNine
 • Bentham
 • Berkshire Swash
 • Bevan
 • Bigelow Rules
 • Bigshot One
 • Bilbo
 • Bilbo Swash Caps
 • BioRhyme
 • BioRhyme Expanded
 • Biryani
 • Bitter
 • Black Ops One
 • Bokor
 • Bonbon
 • Boogaloo
 • Bowlby One
 • Bowlby One SC
 • Brawler
 • Bree Serif
 • Bubblegum Sans
 • Bubbler One
 • Buda
 • Buenard
 • Bungee
 • Bungee Hairline
 • Bungee Inline
 • Bungee Outline
 • Bungee Shade
 • Butcherman
 • Butterfly Kids
 • Cabin
 • Cabin Condensed
 • Cabin Sketch
 • Caesar Dressing
 • Cagliostro
 • Cairo
 • Calligraffitti
 • Cambay
 • Cambo
 • Candal
 • Cantarell
 • Cantata One
 • Cantora One
 • Capriola
 • Cardo
 • Carme
 • Carrois Gothic
 • Carrois Gothic SC
 • Carter One
 • Catamaran
 • Caudex
 • Caveat
 • Caveat Brush
 • Cedarville Cursive
 • Ceviche One
 • Changa
 • Changa One
 • Chango
 • Chathura
 • Chau Philomene One
 • Chela One
 • Chelsea Market
 • Chenla
 • Cherry Cream Soda
 • Cherry Swash
 • Chewy
 • Chicle
 • Chivo
 • Chonburi
 • Cinzel
 • Cinzel Decorative
 • Clicker Script
 • Coda
 • Coda Caption
 • Codystar
 • Coiny
 • Combo
 • Comfortaa
 • Coming Soon
 • Concert One
 • Condiment
 • Content
 • Contrail One
 • Convergence
 • Copse
 • Corben
 • Cormorant
 • Cormorant Garamond
 • Cormorant Infant
 • Cormorant SC
 • Cormorant Unicase
 • Cormorant Upright
 • Courgette
 • Cousine
 • Coustard
 • Covered By Your Grace
 • Crafty Girls
 • Creepster
 • Crete Round
 • Crimson Text
 • Croissant One
 • Crushed
 • Cuprum
 • Cutive
 • Cutive Mono
 • Damion
 • Dancing Script
 • Dangrek
 • David Libre
 • Dawning of a New Day
 • Days One
 • Dekko
 • Delius
 • Delius Swash Caps
 • Delius Unicase
 • Della Respira
 • Denk One
 • Devonshire
 • Dhurjati
 • Didact Gothic
 • Diplomata
 • Diplomata SC
 • Domine
 • Donegal One
 • Doppio One
 • Dorsa
 • Dosis
 • Dr Sugiyama
 • Droid Sans
 • Droid Sans Mono
 • Droid Serif
 • Duru Sans
 • Dynalight
 • EB Garamond
 • Eagle Lake
 • Eater
 • Economica
 • Eczar
 • El Messiri
 • Electrolize
 • Elsie
 • Elsie Swash Caps
 • Emblema One
 • Emilys Candy
 • Encode Sans
 • Encode Sans Condensed
 • Encode Sans Expanded
 • Encode Sans Semi Condensed
 • Encode Sans Semi Expanded
 • Englebert
 • Enriqueta
 • Erica One
 • Esteban
 • Euphoria Script
 • Ewert
 • Exo
 • Exo 2
 • Expletus Sans
 • Fanwood Text
 • Farsan
 • Fascinate
 • Fascinate Inline
 • Faster One
 • Fasthand
 • Fauna One
 • Faustina
 • Federant
 • Federo
 • Felipa
 • Fenix
 • Finger Paint
 • Fira Mono
 • Fira Sans
 • Fira Sans Condensed
 • Fira Sans Extra Condensed
 • Fjalla One
 • Fjord One
 • Flamenco
 • Flavors
 • Fondamento
 • Fontdiner Swanky
 • Forum
 • Francois One
 • Frank Ruhl Libre
 • Freckle Face
 • Fredericka the Great
 • Fredoka One
 • Freehand
 • Fresca
 • Frijole
 • Fruktur
 • Fugaz One
 • GFS Didot
 • GFS Neohellenic
 • Gabriela
 • Gafata
 • Galada
 • Galdeano
 • Galindo
 • Gentium Basic
 • Gentium Book Basic
 • Geo
 • Geostar
 • Geostar Fill
 • Germania One
 • Gidugu
 • Gilda Display
 • Give You Glory
 • Glass Antiqua
 • Glegoo
 • Gloria Hallelujah
 • Goblin One
 • Gochi Hand
 • Gorditas
 • Goudy Bookletter 1911
 • Graduate
 • Grand Hotel
 • Gravitas One
 • Great Vibes
 • Griffy
 • Gruppo
 • Gudea
 • Gurajada
 • Habibi
 • Halant
 • Hammersmith One
 • Hanalei
 • Hanalei Fill
 • Handlee
 • Hanuman
 • Happy Monkey
 • Harmattan
 • Headland One
 • Heebo
 • Henny Penny
 • Herr Von Muellerhoff
 • Hind
 • Hind Guntur
 • Hind Madurai
 • Hind Siliguri
 • Hind Vadodara
 • Holtwood One SC
 • Homemade Apple
 • Homenaje
 • IM Fell DW Pica
 • IM Fell DW Pica SC
 • IM Fell Double Pica
 • IM Fell Double Pica SC
 • IM Fell English
 • IM Fell English SC
 • IM Fell French Canon
 • IM Fell French Canon SC
 • IM Fell Great Primer
 • IM Fell Great Primer SC
 • Iceberg
 • Iceland
 • Imprima
 • Inconsolata
 • Inder
 • Indie Flower
 • Inika
 • Inknut Antiqua
 • Irish Grover
 • Istok Web
 • Italiana
 • Italianno
 • Itim
 • Jacques Francois
 • Jacques Francois Shadow
 • Jaldi
 • Jim Nightshade
 • Jockey One
 • Jolly Lodger
 • Jomhuria
 • Josefin Sans
 • Josefin Slab
 • Joti One
 • Judson
 • Julee
 • Julius Sans One
 • Junge
 • Jura
 • Just Another Hand
 • Just Me Again Down Here
 • Kadwa
 • Kalam
 • Kameron
 • Kanit
 • Kantumruy
 • Karla
 • Karma
 • Katibeh
 • Kaushan Script
 • Kavivanar
 • Kavoon
 • Kdam Thmor
 • Keania One
 • Kelly Slab
 • Kenia
 • Khand
 • Khmer
 • Khula
 • Kite One
 • Knewave
 • Kotta One
 • Koulen
 • Kranky
 • Kreon
 • Kristi
 • Krona One
 • Kumar One
 • Kumar One Outline
 • Kurale
 • La Belle Aurore
 • Laila
 • Lakki Reddy
 • Lalezar
 • Lancelot
 • Lateef
 • Lato
 • League Script
 • Leckerli One
 • Ledger
 • Lekton
 • Lemon
 • Lemonada
 • Libre Barcode 128
 • Libre Barcode 128 Text
 • Libre Barcode 39
 • Libre Barcode 39 Extended
 • Libre Barcode 39 Extended Text
 • Libre Barcode 39 Text
 • Libre Baskerville
 • Libre Franklin
 • Life Savers
 • Lilita One
 • Lily Script One
 • Limelight
 • Linden Hill
 • Lobster
 • Lobster Two
 • Londrina Outline
 • Londrina Shadow
 • Londrina Sketch
 • Londrina Solid
 • Lora
 • Love Ya Like A Sister
 • Loved by the King
 • Lovers Quarrel
 • Luckiest Guy
 • Lusitana
 • Lustria
 • Macondo
 • Macondo Swash Caps
 • Mada
 • Magra
 • Maiden Orange
 • Maitree
 • Mako
 • Mallanna
 • Mandali
 • Manuale
 • Marcellus
 • Marcellus SC
 • Marck Script
 • Margarine
 • Marko One
 • Marmelad
 • Martel
 • Martel Sans
 • Marvel
 • Mate
 • Mate SC
 • Maven Pro
 • McLaren
 • Meddon
 • MedievalSharp
 • Medula One
 • Meera Inimai
 • Megrim
 • Meie Script
 • Merienda
 • Merienda One
 • Merriweather
 • Merriweather Sans
 • Metal
 • Metal Mania
 • Metamorphous
 • Metrophobic
 • Michroma
 • Milonga
 • Miltonian
 • Miltonian Tattoo
 • Miniver
 • Miriam Libre
 • Mirza
 • Miss Fajardose
 • Mitr
 • Modak
 • Modern Antiqua
 • Mogra
 • Molengo
 • Molle
 • Monda
 • Monofett
 • Monoton
 • Monsieur La Doulaise
 • Montaga
 • Montez
 • Montserrat
 • Montserrat Alternates
 • Montserrat Subrayada
 • Moul
 • Moulpali
 • Mountains of Christmas
 • Mouse Memoirs
 • Mr Bedfort
 • Mr Dafoe
 • Mr De Haviland
 • Mrs Saint Delafield
 • Mrs Sheppards
 • Mukta
 • Mukta Mahee
 • Mukta Malar
 • Mukta Vaani
 • Muli
 • Mystery Quest
 • NTR
 • Neucha
 • Neuton
 • New Rocker
 • News Cycle
 • Niconne
 • Nixie One
 • Nobile
 • Nokora
 • Norican
 • Nosifer
 • Nothing You Could Do
 • Noticia Text
 • Noto Sans
 • Noto Serif
 • Nova Cut
 • Nova Flat
 • Nova Mono
 • Nova Oval
 • Nova Round
 • Nova Script
 • Nova Slim
 • Nova Square
 • Numans
 • Nunito
 • Nunito Sans
 • Odor Mean Chey
 • Offside
 • Old Standard TT
 • Oldenburg
 • Oleo Script
 • Oleo Script Swash Caps
 • Open Sans
 • Open Sans Condensed
 • Oranienbaum
 • Orbitron
 • Oregano
 • Orienta
 • Original Surfer
 • Oswald
 • Over the Rainbow
 • Overlock
 • Overlock SC
 • Overpass
 • Overpass Mono
 • Ovo
 • Oxygen
 • Oxygen Mono
 • PT Mono
 • PT Sans
 • PT Sans Caption
 • PT Sans Narrow
 • PT Serif
 • PT Serif Caption
 • Pacifico
 • Padauk
 • Palanquin
 • Palanquin Dark
 • Pangolin
 • Paprika
 • Parisienne
 • Passero One
 • Passion One
 • Pathway Gothic One
 • Patrick Hand
 • Patrick Hand SC
 • Pattaya
 • Patua One
 • Pavanam
 • Paytone One
 • Peddana
 • Peralta
 • Permanent Marker
 • Petit Formal Script
 • Petrona
 • Philosopher
 • Piedra
 • Pinyon Script
 • Pirata One
 • Plaster
 • Play
 • Playball
 • Playfair Display
 • Playfair Display SC
 • Podkova
 • Poiret One
 • Poller One
 • Poly
 • Pompiere
 • Pontano Sans
 • Poppins
 • Port Lligat Sans
 • Port Lligat Slab
 • Pragati Narrow
 • Prata
 • Preahvihear
 • Press Start 2P
 • Pridi
 • Princess Sofia
 • Prociono
 • Prompt
 • Prosto One
 • Proza Libre
 • Puritan
 • Purple Purse
 • Quando
 • Quantico
 • Quattrocento
 • Quattrocento Sans
 • Questrial
 • Quicksand
 • Quintessential
 • Qwigley
 • Racing Sans One
 • Radley
 • Rajdhani
 • Rakkas
 • Raleway
 • Raleway Dots
 • Ramabhadra
 • Ramaraja
 • Rambla
 • Rammetto One
 • Ranchers
 • Rancho
 • Ranga
 • Rasa
 • Rationale
 • Ravi Prakash
 • Redressed
 • Reem Kufi
 • Reenie Beanie
 • Revalia
 • Rhodium Libre
 • Ribeye
 • Ribeye Marrow
 • Righteous
 • Risque
 • Roboto
 • Roboto Condensed
 • Roboto Mono
 • Roboto Slab
 • Rochester
 • Rock Salt
 • Rokkitt
 • Romanesco
 • Ropa Sans
 • Rosario
 • Rosarivo
 • Rouge Script
 • Rozha One
 • Rubik
 • Rubik Mono One
 • Ruda
 • Rufina
 • Ruge Boogie
 • Ruluko
 • Rum Raisin
 • Ruslan Display
 • Russo One
 • Ruthie
 • Rye
 • Sacramento
 • Sahitya
 • Sail
 • Saira
 • Saira Condensed
 • Saira Extra Condensed
 • Saira Semi Condensed
 • Salsa
 • Sanchez
 • Sancreek
 • Sansita
 • Sarala
 • Sarina
 • Sarpanch
 • Satisfy
 • Scada
 • Scheherazade
 • Schoolbell
 • Scope One
 • Seaweed Script
 • Secular One
 • Sedgwick Ave
 • Sedgwick Ave Display
 • Sevillana
 • Seymour One
 • Shadows Into Light
 • Shadows Into Light Two
 • Shanti
 • Shojumaru
 • Short Stack
 • Shrikhand
 • Siemreap
 • Sigmar One
 • Signika
 • Signika Negative
 • Simonetta
 • Sintony
 • Sirin Stencil
 • Six Caps
 • Skranji
 • Slabo 13px
 • Slabo 27px
 • Slackey
 • Smokum
 • Smythe
 • Sniglet
 • Snippet
 • Snowburst One
 • Sofadi One
 • Sofia
 • Sonsie One
 • Sorts Mill Goudy
 • Source Code Pro
 • Source Sans Pro
 • Source Serif Pro
 • Space Mono
 • Special Elite
 • Spectral
 • Spicy Rice
 • Spinnaker
 • Spirax
 • Squada One
 • Sree Krushnadevaraya
 • Sriracha
 • Stalemate
 • Stalinist One
 • Stardos Stencil
 • Stint Ultra Condensed
 • Stint Ultra Expanded
 • Stoke
 • Strait
 • Sue Ellen Francisco
 • Suez One
 • Sumana
 • Sunshiney
 • Supermercado One
 • Sura
 • Suranna
 • Suravaram
 • Suwannaphum
 • Swanky and Moo Moo
 • Syncopate
 • Tangerine
 • Taprom
 • Tauri
 • Taviraj
 • Teko
 • Telex
 • Tenali Ramakrishna
 • Tenor Sans
 • Text Me One
 • The Girl Next Door
 • Tienne
 • Tillana
 • Timmana
 • Tinos
 • Titan One
 • Titillium Web
 • Trade Winds
 • Trirong
 • Trocchi
 • Trochut
 • Trykker
 • Tulpen One
 • Ubuntu
 • Ubuntu Condensed
 • Ubuntu Mono
 • Ultra
 • Uncial Antiqua
 • Underdog
 • Unica One
 • UnifrakturCook
 • UnifrakturMaguntia
 • Unkempt
 • Unlock
 • Unna
 • VT323
 • Vampiro One
 • Varela
 • Varela Round
 • Vast Shadow
 • Vesper Libre
 • Vibur
 • Vidaloka
 • Viga
 • Voces
 • Volkhov
 • Vollkorn
 • Voltaire
 • Waiting for the Sunrise
 • Wallpoet
 • Walter Turncoat
 • Warnes
 • Wellfleet
 • Wendy One
 • Wire One
 • Work Sans
 • Yanone Kaffeesatz
 • Yantramanav
 • Yatra One
 • Yellowtail
 • Yeseva One
 • Yesteryear
 • Yrsa
 • Zeyada
 • Zilla Slab
 • Zilla Slab Highlight

Wybierz niestandardowy kolor 

Wybierz niestandardowy kolor

 

 

aA
aA
aA
aA
aA

 

Pick a text shadow style to enable text shadow for this element. Once enabled, you will be able to customize your text shadow style further. To disable custom text shadow style, choose the None option.

Shadow’s horizontal distance from the text. A negative value places the shadow to the left of the text.

Shadow’s vertical distance from the text. A negative value places the shadow above the text.

The higher the value, the bigger the blur; the shadow becomes wider and lighter.

The color of the shadow.

 • Recent

 • Uploaded

 • Domyślnie
 • Georgia
 • Times New Roman
 • Arial
 • Trebuchet
 • Verdana
 • ABeeZee
 • Abel
 • Abhaya Libre
 • Abril Fatface
 • Aclonica
 • Acme
 • Actor
 • Adamina
 • Advent Pro
 • Aguafina Script
 • Akronim
 • Aladin
 • Aldrich
 • Alef
 • Alegreya
 • Alegreya SC
 • Alegreya Sans
 • Alegreya Sans SC
 • Alex Brush
 • Alfa Slab One
 • Alice
 • Alike
 • Alike Angular
 • Allan
 • Allerta
 • Allerta Stencil
 • Allura
 • Almendra
 • Almendra Display
 • Almendra SC
 • Amarante
 • Amaranth
 • Amatic SC
 • Amethysta
 • Amiko
 • Amiri
 • Amita
 • Anaheim
 • Andada
 • Andika
 • Angkor
 • Annie Use Your Telescope
 • Anonymous Pro
 • Antic
 • Antic Didone
 • Antic Slab
 • Anton
 • Arapey
 • Arbutus
 • Arbutus Slab
 • Architects Daughter
 • Archivo
 • Archivo Black
 • Archivo Narrow
 • Aref Ruqaa
 • Arima Madurai
 • Arimo
 • Arizonia
 • Armata
 • Arsenal
 • Artifika
 • Arvo
 • Arya
 • Asap
 • Asap Condensed
 • Asar
 • Asset
 • Assistant
 • Astloch
 • Asul
 • Athiti
 • Atma
 • Atomic Age
 • Aubrey
 • Audiowide
 • Autour One
 • Average
 • Average Sans
 • Averia Gruesa Libre
 • Averia Libre
 • Averia Sans Libre
 • Averia Serif Libre
 • Bad Script
 • Bahiana
 • Baloo
 • Baloo Bhai
 • Baloo Bhaijaan
 • Baloo Bhaina
 • Baloo Chettan
 • Baloo Da
 • Baloo Paaji
 • Baloo Tamma
 • Baloo Tammudu
 • Baloo Thambi
 • Balthazar
 • Bangers
 • Barrio
 • Basic
 • Battambang
 • Baumans
 • Bayon
 • Belgrano
 • Bellefair
 • Belleza
 • BenchNine
 • Bentham
 • Berkshire Swash
 • Bevan
 • Bigelow Rules
 • Bigshot One
 • Bilbo
 • Bilbo Swash Caps
 • BioRhyme
 • BioRhyme Expanded
 • Biryani
 • Bitter
 • Black Ops One
 • Bokor
 • Bonbon
 • Boogaloo
 • Bowlby One
 • Bowlby One SC
 • Brawler
 • Bree Serif
 • Bubblegum Sans
 • Bubbler One
 • Buda
 • Buenard
 • Bungee
 • Bungee Hairline
 • Bungee Inline
 • Bungee Outline
 • Bungee Shade
 • Butcherman
 • Butterfly Kids
 • Cabin
 • Cabin Condensed
 • Cabin Sketch
 • Caesar Dressing
 • Cagliostro
 • Cairo
 • Calligraffitti
 • Cambay
 • Cambo
 • Candal
 • Cantarell
 • Cantata One
 • Cantora One
 • Capriola
 • Cardo
 • Carme
 • Carrois Gothic
 • Carrois Gothic SC
 • Carter One
 • Catamaran
 • Caudex
 • Caveat
 • Caveat Brush
 • Cedarville Cursive
 • Ceviche One
 • Changa
 • Changa One
 • Chango
 • Chathura
 • Chau Philomene One
 • Chela One
 • Chelsea Market
 • Chenla
 • Cherry Cream Soda
 • Cherry Swash
 • Chewy
 • Chicle
 • Chivo
 • Chonburi
 • Cinzel
 • Cinzel Decorative
 • Clicker Script
 • Coda
 • Coda Caption
 • Codystar
 • Coiny
 • Combo
 • Comfortaa
 • Coming Soon
 • Concert One
 • Condiment
 • Content
 • Contrail One
 • Convergence
 • Copse
 • Corben
 • Cormorant
 • Cormorant Garamond
 • Cormorant Infant
 • Cormorant SC
 • Cormorant Unicase
 • Cormorant Upright
 • Courgette
 • Cousine
 • Coustard
 • Covered By Your Grace
 • Crafty Girls
 • Creepster
 • Crete Round
 • Crimson Text
 • Croissant One
 • Crushed
 • Cuprum
 • Cutive
 • Cutive Mono
 • Damion
 • Dancing Script
 • Dangrek
 • David Libre
 • Dawning of a New Day
 • Days One
 • Dekko
 • Delius
 • Delius Swash Caps
 • Delius Unicase
 • Della Respira
 • Denk One
 • Devonshire
 • Dhurjati
 • Didact Gothic
 • Diplomata
 • Diplomata SC
 • Domine
 • Donegal One
 • Doppio One
 • Dorsa
 • Dosis
 • Dr Sugiyama
 • Droid Sans
 • Droid Sans Mono
 • Droid Serif
 • Duru Sans
 • Dynalight
 • EB Garamond
 • Eagle Lake
 • Eater
 • Economica
 • Eczar
 • El Messiri
 • Electrolize
 • Elsie
 • Elsie Swash Caps
 • Emblema One
 • Emilys Candy
 • Encode Sans
 • Encode Sans Condensed
 • Encode Sans Expanded
 • Encode Sans Semi Condensed
 • Encode Sans Semi Expanded
 • Englebert
 • Enriqueta
 • Erica One
 • Esteban
 • Euphoria Script
 • Ewert
 • Exo
 • Exo 2
 • Expletus Sans
 • Fanwood Text
 • Farsan
 • Fascinate
 • Fascinate Inline
 • Faster One
 • Fasthand
 • Fauna One
 • Faustina
 • Federant
 • Federo
 • Felipa
 • Fenix
 • Finger Paint
 • Fira Mono
 • Fira Sans
 • Fira Sans Condensed
 • Fira Sans Extra Condensed
 • Fjalla One
 • Fjord One
 • Flamenco
 • Flavors
 • Fondamento
 • Fontdiner Swanky
 • Forum
 • Francois One
 • Frank Ruhl Libre
 • Freckle Face
 • Fredericka the Great
 • Fredoka One
 • Freehand
 • Fresca
 • Frijole
 • Fruktur
 • Fugaz One
 • GFS Didot
 • GFS Neohellenic
 • Gabriela
 • Gafata
 • Galada
 • Galdeano
 • Galindo
 • Gentium Basic
 • Gentium Book Basic
 • Geo
 • Geostar
 • Geostar Fill
 • Germania One
 • Gidugu
 • Gilda Display
 • Give You Glory
 • Glass Antiqua
 • Glegoo
 • Gloria Hallelujah
 • Goblin One
 • Gochi Hand
 • Gorditas
 • Goudy Bookletter 1911
 • Graduate
 • Grand Hotel
 • Gravitas One
 • Great Vibes
 • Griffy
 • Gruppo
 • Gudea
 • Gurajada
 • Habibi
 • Halant
 • Hammersmith One
 • Hanalei
 • Hanalei Fill
 • Handlee
 • Hanuman
 • Happy Monkey
 • Harmattan
 • Headland One
 • Heebo
 • Henny Penny
 • Herr Von Muellerhoff
 • Hind
 • Hind Guntur
 • Hind Madurai
 • Hind Siliguri
 • Hind Vadodara
 • Holtwood One SC
 • Homemade Apple
 • Homenaje
 • IM Fell DW Pica
 • IM Fell DW Pica SC
 • IM Fell Double Pica
 • IM Fell Double Pica SC
 • IM Fell English
 • IM Fell English SC
 • IM Fell French Canon
 • IM Fell French Canon SC
 • IM Fell Great Primer
 • IM Fell Great Primer SC
 • Iceberg
 • Iceland
 • Imprima
 • Inconsolata
 • Inder
 • Indie Flower
 • Inika
 • Inknut Antiqua
 • Irish Grover
 • Istok Web
 • Italiana
 • Italianno
 • Itim
 • Jacques Francois
 • Jacques Francois Shadow
 • Jaldi
 • Jim Nightshade
 • Jockey One
 • Jolly Lodger
 • Jomhuria
 • Josefin Sans
 • Josefin Slab
 • Joti One
 • Judson
 • Julee
 • Julius Sans One
 • Junge
 • Jura
 • Just Another Hand
 • Just Me Again Down Here
 • Kadwa
 • Kalam
 • Kameron
 • Kanit
 • Kantumruy
 • Karla
 • Karma
 • Katibeh
 • Kaushan Script
 • Kavivanar
 • Kavoon
 • Kdam Thmor
 • Keania One
 • Kelly Slab
 • Kenia
 • Khand
 • Khmer
 • Khula
 • Kite One
 • Knewave
 • Kotta One
 • Koulen
 • Kranky
 • Kreon
 • Kristi
 • Krona One
 • Kumar One
 • Kumar One Outline
 • Kurale
 • La Belle Aurore
 • Laila
 • Lakki Reddy
 • Lalezar
 • Lancelot
 • Lateef
 • Lato
 • League Script
 • Leckerli One
 • Ledger
 • Lekton
 • Lemon
 • Lemonada
 • Libre Barcode 128
 • Libre Barcode 128 Text
 • Libre Barcode 39
 • Libre Barcode 39 Extended
 • Libre Barcode 39 Extended Text
 • Libre Barcode 39 Text
 • Libre Baskerville
 • Libre Franklin
 • Life Savers
 • Lilita One
 • Lily Script One
 • Limelight
 • Linden Hill
 • Lobster
 • Lobster Two
 • Londrina Outline
 • Londrina Shadow
 • Londrina Sketch
 • Londrina Solid
 • Lora
 • Love Ya Like A Sister
 • Loved by the King
 • Lovers Quarrel
 • Luckiest Guy
 • Lusitana
 • Lustria
 • Macondo
 • Macondo Swash Caps
 • Mada
 • Magra
 • Maiden Orange
 • Maitree
 • Mako
 • Mallanna
 • Mandali
 • Manuale
 • Marcellus
 • Marcellus SC
 • Marck Script
 • Margarine
 • Marko One
 • Marmelad
 • Martel
 • Martel Sans
 • Marvel
 • Mate
 • Mate SC
 • Maven Pro
 • McLaren
 • Meddon
 • MedievalSharp
 • Medula One
 • Meera Inimai
 • Megrim
 • Meie Script
 • Merienda
 • Merienda One
 • Merriweather
 • Merriweather Sans
 • Metal
 • Metal Mania
 • Metamorphous
 • Metrophobic
 • Michroma
 • Milonga
 • Miltonian
 • Miltonian Tattoo
 • Miniver
 • Miriam Libre
 • Mirza
 • Miss Fajardose
 • Mitr
 • Modak
 • Modern Antiqua
 • Mogra
 • Molengo
 • Molle
 • Monda
 • Monofett
 • Monoton
 • Monsieur La Doulaise
 • Montaga
 • Montez
 • Montserrat
 • Montserrat Alternates
 • Montserrat Subrayada
 • Moul
 • Moulpali
 • Mountains of Christmas
 • Mouse Memoirs
 • Mr Bedfort
 • Mr Dafoe
 • Mr De Haviland
 • Mrs Saint Delafield
 • Mrs Sheppards
 • Mukta
 • Mukta Mahee
 • Mukta Malar
 • Mukta Vaani
 • Muli
 • Mystery Quest
 • NTR
 • Neucha
 • Neuton
 • New Rocker
 • News Cycle
 • Niconne
 • Nixie One
 • Nobile
 • Nokora
 • Norican
 • Nosifer
 • Nothing You Could Do
 • Noticia Text
 • Noto Sans
 • Noto Serif
 • Nova Cut
 • Nova Flat
 • Nova Mono
 • Nova Oval
 • Nova Round
 • Nova Script
 • Nova Slim
 • Nova Square
 • Numans
 • Nunito
 • Nunito Sans
 • Odor Mean Chey
 • Offside
 • Old Standard TT
 • Oldenburg
 • Oleo Script
 • Oleo Script Swash Caps
 • Open Sans
 • Open Sans Condensed
 • Oranienbaum
 • Orbitron
 • Oregano
 • Orienta
 • Original Surfer
 • Oswald
 • Over the Rainbow
 • Overlock
 • Overlock SC
 • Overpass
 • Overpass Mono
 • Ovo
 • Oxygen
 • Oxygen Mono
 • PT Mono
 • PT Sans
 • PT Sans Caption
 • PT Sans Narrow
 • PT Serif
 • PT Serif Caption
 • Pacifico
 • Padauk
 • Palanquin
 • Palanquin Dark
 • Pangolin
 • Paprika
 • Parisienne
 • Passero One
 • Passion One
 • Pathway Gothic One
 • Patrick Hand
 • Patrick Hand SC
 • Pattaya
 • Patua One
 • Pavanam
 • Paytone One
 • Peddana
 • Peralta
 • Permanent Marker
 • Petit Formal Script
 • Petrona
 • Philosopher
 • Piedra
 • Pinyon Script
 • Pirata One
 • Plaster
 • Play
 • Playball
 • Playfair Display
 • Playfair Display SC
 • Podkova
 • Poiret One
 • Poller One
 • Poly
 • Pompiere
 • Pontano Sans
 • Poppins
 • Port Lligat Sans
 • Port Lligat Slab
 • Pragati Narrow
 • Prata
 • Preahvihear
 • Press Start 2P
 • Pridi
 • Princess Sofia
 • Prociono
 • Prompt
 • Prosto One
 • Proza Libre
 • Puritan
 • Purple Purse
 • Quando
 • Quantico
 • Quattrocento
 • Quattrocento Sans
 • Questrial
 • Quicksand
 • Quintessential
 • Qwigley
 • Racing Sans One
 • Radley
 • Rajdhani
 • Rakkas
 • Raleway
 • Raleway Dots
 • Ramabhadra
 • Ramaraja
 • Rambla
 • Rammetto One
 • Ranchers
 • Rancho
 • Ranga
 • Rasa
 • Rationale
 • Ravi Prakash
 • Redressed
 • Reem Kufi
 • Reenie Beanie
 • Revalia
 • Rhodium Libre
 • Ribeye
 • Ribeye Marrow
 • Righteous
 • Risque
 • Roboto
 • Roboto Condensed
 • Roboto Mono
 • Roboto Slab
 • Rochester
 • Rock Salt
 • Rokkitt
 • Romanesco
 • Ropa Sans
 • Rosario
 • Rosarivo
 • Rouge Script
 • Rozha One
 • Rubik
 • Rubik Mono One
 • Ruda
 • Rufina
 • Ruge Boogie
 • Ruluko
 • Rum Raisin
 • Ruslan Display
 • Russo One
 • Ruthie
 • Rye
 • Sacramento
 • Sahitya
 • Sail
 • Saira
 • Saira Condensed
 • Saira Extra Condensed
 • Saira Semi Condensed
 • Salsa
 • Sanchez
 • Sancreek
 • Sansita
 • Sarala
 • Sarina
 • Sarpanch
 • Satisfy
 • Scada
 • Scheherazade
 • Schoolbell
 • Scope One
 • Seaweed Script
 • Secular One
 • Sedgwick Ave
 • Sedgwick Ave Display
 • Sevillana
 • Seymour One
 • Shadows Into Light
 • Shadows Into Light Two
 • Shanti
 • Shojumaru
 • Short Stack
 • Shrikhand
 • Siemreap
 • Sigmar One
 • Signika
 • Signika Negative
 • Simonetta
 • Sintony
 • Sirin Stencil
 • Six Caps
 • Skranji
 • Slabo 13px
 • Slabo 27px
 • Slackey
 • Smokum
 • Smythe
 • Sniglet
 • Snippet
 • Snowburst One
 • Sofadi One
 • Sofia
 • Sonsie One
 • Sorts Mill Goudy
 • Source Code Pro
 • Source Sans Pro
 • Source Serif Pro
 • Space Mono
 • Special Elite
 • Spectral
 • Spicy Rice
 • Spinnaker
 • Spirax
 • Squada One
 • Sree Krushnadevaraya
 • Sriracha
 • Stalemate
 • Stalinist One
 • Stardos Stencil
 • Stint Ultra Condensed
 • Stint Ultra Expanded
 • Stoke
 • Strait
 • Sue Ellen Francisco
 • Suez One
 • Sumana
 • Sunshiney
 • Supermercado One
 • Sura
 • Suranna
 • Suravaram
 • Suwannaphum
 • Swanky and Moo Moo
 • Syncopate
 • Tangerine
 • Taprom
 • Tauri
 • Taviraj
 • Teko
 • Telex
 • Tenali Ramakrishna
 • Tenor Sans
 • Text Me One
 • The Girl Next Door
 • Tienne
 • Tillana
 • Timmana
 • Tinos
 • Titan One
 • Titillium Web
 • Trade Winds
 • Trirong
 • Trocchi
 • Trochut
 • Trykker
 • Tulpen One
 • Ubuntu
 • Ubuntu Condensed
 • Ubuntu Mono
 • Ultra
 • Uncial Antiqua
 • Underdog
 • Unica One
 • UnifrakturCook
 • UnifrakturMaguntia
 • Unkempt
 • Unlock
 • Unna
 • VT323
 • Vampiro One
 • Varela
 • Varela Round
 • Vast Shadow
 • Vesper Libre
 • Vibur
 • Vidaloka
 • Viga
 • Voces
 • Volkhov
 • Vollkorn
 • Voltaire
 • Waiting for the Sunrise
 • Wallpoet
 • Walter Turncoat
 • Warnes
 • Wellfleet
 • Wendy One
 • Wire One
 • Work Sans
 • Yanone Kaffeesatz
 • Yantramanav
 • Yatra One
 • Yellowtail
 • Yeseva One
 • Yesteryear
 • Yrsa
 • Zeyada
 • Zilla Slab
 • Zilla Slab Highlight

Wybierz niestandardowy kolor 

Wybierz niestandardowy kolor

 

 

aA
aA
aA
aA
aA

 

Pick a text shadow style to enable text shadow for this element. Once enabled, you will be able to customize your text shadow style further. To disable custom text shadow style, choose the None option.

Shadow’s horizontal distance from the text. A negative value places the shadow to the left of the text.

Shadow’s vertical distance from the text. A negative value places the shadow above the text.

The higher the value, the bigger the blur; the shadow becomes wider and lighter.

The color of the shadow.

Wybierz niestandardowy kolor

Heading Text

 • Recent

 • Uploaded

 • Domyślnie
 • Georgia
 • Times New Roman
 • Arial
 • Trebuchet
 • Verdana
 • ABeeZee
 • Abel
 • Abhaya Libre
 • Abril Fatface
 • Aclonica
 • Acme
 • Actor
 • Adamina
 • Advent Pro
 • Aguafina Script
 • Akronim
 • Aladin
 • Aldrich
 • Alef
 • Alegreya
 • Alegreya SC
 • Alegreya Sans
 • Alegreya Sans SC
 • Alex Brush
 • Alfa Slab One
 • Alice
 • Alike
 • Alike Angular
 • Allan
 • Allerta
 • Allerta Stencil
 • Allura
 • Almendra
 • Almendra Display
 • Almendra SC
 • Amarante
 • Amaranth
 • Amatic SC
 • Amethysta
 • Amiko
 • Amiri
 • Amita
 • Anaheim
 • Andada
 • Andika
 • Angkor
 • Annie Use Your Telescope
 • Anonymous Pro
 • Antic
 • Antic Didone
 • Antic Slab
 • Anton
 • Arapey
 • Arbutus
 • Arbutus Slab
 • Architects Daughter
 • Archivo
 • Archivo Black
 • Archivo Narrow
 • Aref Ruqaa
 • Arima Madurai
 • Arimo
 • Arizonia
 • Armata
 • Arsenal
 • Artifika
 • Arvo
 • Arya
 • Asap
 • Asap Condensed
 • Asar
 • Asset
 • Assistant
 • Astloch
 • Asul
 • Athiti
 • Atma
 • Atomic Age
 • Aubrey
 • Audiowide
 • Autour One
 • Average
 • Average Sans
 • Averia Gruesa Libre
 • Averia Libre
 • Averia Sans Libre
 • Averia Serif Libre
 • Bad Script
 • Bahiana
 • Baloo
 • Baloo Bhai
 • Baloo Bhaijaan
 • Baloo Bhaina
 • Baloo Chettan
 • Baloo Da
 • Baloo Paaji
 • Baloo Tamma
 • Baloo Tammudu
 • Baloo Thambi
 • Balthazar
 • Bangers
 • Barrio
 • Basic
 • Battambang
 • Baumans
 • Bayon
 • Belgrano
 • Bellefair
 • Belleza
 • BenchNine
 • Bentham
 • Berkshire Swash
 • Bevan
 • Bigelow Rules
 • Bigshot One
 • Bilbo
 • Bilbo Swash Caps
 • BioRhyme
 • BioRhyme Expanded
 • Biryani
 • Bitter
 • Black Ops One
 • Bokor
 • Bonbon
 • Boogaloo
 • Bowlby One
 • Bowlby One SC
 • Brawler
 • Bree Serif
 • Bubblegum Sans
 • Bubbler One
 • Buda
 • Buenard
 • Bungee
 • Bungee Hairline
 • Bungee Inline
 • Bungee Outline
 • Bungee Shade
 • Butcherman
 • Butterfly Kids
 • Cabin
 • Cabin Condensed
 • Cabin Sketch
 • Caesar Dressing
 • Cagliostro
 • Cairo
 • Calligraffitti
 • Cambay
 • Cambo
 • Candal
 • Cantarell
 • Cantata One
 • Cantora One
 • Capriola
 • Cardo
 • Carme
 • Carrois Gothic
 • Carrois Gothic SC
 • Carter One
 • Catamaran
 • Caudex
 • Caveat
 • Caveat Brush
 • Cedarville Cursive
 • Ceviche One
 • Changa
 • Changa One
 • Chango
 • Chathura
 • Chau Philomene One
 • Chela One
 • Chelsea Market
 • Chenla
 • Cherry Cream Soda
 • Cherry Swash
 • Chewy
 • Chicle
 • Chivo
 • Chonburi
 • Cinzel
 • Cinzel Decorative
 • Clicker Script
 • Coda
 • Coda Caption
 • Codystar
 • Coiny
 • Combo
 • Comfortaa
 • Coming Soon
 • Concert One
 • Condiment
 • Content
 • Contrail One
 • Convergence
 • Copse
 • Corben
 • Cormorant
 • Cormorant Garamond
 • Cormorant Infant
 • Cormorant SC
 • Cormorant Unicase
 • Cormorant Upright
 • Courgette
 • Cousine
 • Coustard
 • Covered By Your Grace
 • Crafty Girls
 • Creepster
 • Crete Round
 • Crimson Text
 • Croissant One
 • Crushed
 • Cuprum
 • Cutive
 • Cutive Mono
 • Damion
 • Dancing Script
 • Dangrek
 • David Libre
 • Dawning of a New Day
 • Days One
 • Dekko
 • Delius
 • Delius Swash Caps
 • Delius Unicase
 • Della Respira
 • Denk One
 • Devonshire
 • Dhurjati
 • Didact Gothic
 • Diplomata
 • Diplomata SC
 • Domine
 • Donegal One
 • Doppio One
 • Dorsa
 • Dosis
 • Dr Sugiyama
 • Droid Sans
 • Droid Sans Mono
 • Droid Serif
 • Duru Sans
 • Dynalight
 • EB Garamond
 • Eagle Lake
 • Eater
 • Economica
 • Eczar
 • El Messiri
 • Electrolize
 • Elsie
 • Elsie Swash Caps
 • Emblema One
 • Emilys Candy
 • Encode Sans
 • Encode Sans Condensed
 • Encode Sans Expanded
 • Encode Sans Semi Condensed
 • Encode Sans Semi Expanded
 • Englebert
 • Enriqueta
 • Erica One
 • Esteban
 • Euphoria Script
 • Ewert
 • Exo
 • Exo 2
 • Expletus Sans
 • Fanwood Text
 • Farsan
 • Fascinate
 • Fascinate Inline
 • Faster One
 • Fasthand
 • Fauna One
 • Faustina
 • Federant
 • Federo
 • Felipa
 • Fenix
 • Finger Paint
 • Fira Mono
 • Fira Sans
 • Fira Sans Condensed
 • Fira Sans Extra Condensed
 • Fjalla One
 • Fjord One
 • Flamenco
 • Flavors
 • Fondamento
 • Fontdiner Swanky
 • Forum
 • Francois One
 • Frank Ruhl Libre
 • Freckle Face
 • Fredericka the Great
 • Fredoka One
 • Freehand
 • Fresca
 • Frijole
 • Fruktur
 • Fugaz One
 • GFS Didot
 • GFS Neohellenic
 • Gabriela
 • Gafata
 • Galada
 • Galdeano
 • Galindo
 • Gentium Basic
 • Gentium Book Basic
 • Geo
 • Geostar
 • Geostar Fill
 • Germania One
 • Gidugu
 • Gilda Display
 • Give You Glory
 • Glass Antiqua
 • Glegoo
 • Gloria Hallelujah
 • Goblin One
 • Gochi Hand
 • Gorditas
 • Goudy Bookletter 1911
 • Graduate
 • Grand Hotel
 • Gravitas One
 • Great Vibes
 • Griffy
 • Gruppo
 • Gudea
 • Gurajada
 • Habibi
 • Halant
 • Hammersmith One
 • Hanalei
 • Hanalei Fill
 • Handlee
 • Hanuman
 • Happy Monkey
 • Harmattan
 • Headland One
 • Heebo
 • Henny Penny
 • Herr Von Muellerhoff
 • Hind
 • Hind Guntur
 • Hind Madurai
 • Hind Siliguri
 • Hind Vadodara
 • Holtwood One SC
 • Homemade Apple
 • Homenaje
 • IM Fell DW Pica
 • IM Fell DW Pica SC
 • IM Fell Double Pica
 • IM Fell Double Pica SC
 • IM Fell English
 • IM Fell English SC
 • IM Fell French Canon
 • IM Fell French Canon SC
 • IM Fell Great Primer
 • IM Fell Great Primer SC
 • Iceberg
 • Iceland
 • Imprima
 • Inconsolata
 • Inder
 • Indie Flower
 • Inika
 • Inknut Antiqua
 • Irish Grover
 • Istok Web
 • Italiana
 • Italianno
 • Itim
 • Jacques Francois
 • Jacques Francois Shadow
 • Jaldi
 • Jim Nightshade
 • Jockey One
 • Jolly Lodger
 • Jomhuria
 • Josefin Sans
 • Josefin Slab
 • Joti One
 • Judson
 • Julee
 • Julius Sans One
 • Junge
 • Jura
 • Just Another Hand
 • Just Me Again Down Here
 • Kadwa
 • Kalam
 • Kameron
 • Kanit
 • Kantumruy
 • Karla
 • Karma
 • Katibeh
 • Kaushan Script
 • Kavivanar
 • Kavoon
 • Kdam Thmor
 • Keania One
 • Kelly Slab
 • Kenia
 • Khand
 • Khmer
 • Khula
 • Kite One
 • Knewave
 • Kotta One
 • Koulen
 • Kranky
 • Kreon
 • Kristi
 • Krona One
 • Kumar One
 • Kumar One Outline
 • Kurale
 • La Belle Aurore
 • Laila
 • Lakki Reddy
 • Lalezar
 • Lancelot
 • Lateef
 • Lato
 • League Script
 • Leckerli One
 • Ledger
 • Lekton
 • Lemon
 • Lemonada
 • Libre Barcode 128
 • Libre Barcode 128 Text
 • Libre Barcode 39
 • Libre Barcode 39 Extended
 • Libre Barcode 39 Extended Text
 • Libre Barcode 39 Text
 • Libre Baskerville
 • Libre Franklin
 • Life Savers
 • Lilita One
 • Lily Script One
 • Limelight
 • Linden Hill
 • Lobster
 • Lobster Two
 • Londrina Outline
 • Londrina Shadow
 • Londrina Sketch
 • Londrina Solid
 • Lora
 • Love Ya Like A Sister
 • Loved by the King
 • Lovers Quarrel
 • Luckiest Guy
 • Lusitana
 • Lustria
 • Macondo
 • Macondo Swash Caps
 • Mada
 • Magra
 • Maiden Orange
 • Maitree
 • Mako
 • Mallanna
 • Mandali
 • Manuale
 • Marcellus
 • Marcellus SC
 • Marck Script
 • Margarine
 • Marko One
 • Marmelad
 • Martel
 • Martel Sans
 • Marvel
 • Mate
 • Mate SC
 • Maven Pro
 • McLaren
 • Meddon
 • MedievalSharp
 • Medula One
 • Meera Inimai
 • Megrim
 • Meie Script
 • Merienda
 • Merienda One
 • Merriweather
 • Merriweather Sans
 • Metal
 • Metal Mania
 • Metamorphous
 • Metrophobic
 • Michroma
 • Milonga
 • Miltonian
 • Miltonian Tattoo
 • Miniver
 • Miriam Libre
 • Mirza
 • Miss Fajardose
 • Mitr
 • Modak
 • Modern Antiqua
 • Mogra
 • Molengo
 • Molle
 • Monda
 • Monofett
 • Monoton
 • Monsieur La Doulaise
 • Montaga
 • Montez
 • Montserrat
 • Montserrat Alternates
 • Montserrat Subrayada
 • Moul
 • Moulpali
 • Mountains of Christmas
 • Mouse Memoirs
 • Mr Bedfort
 • Mr Dafoe
 • Mr De Haviland
 • Mrs Saint Delafield
 • Mrs Sheppards
 • Mukta
 • Mukta Mahee
 • Mukta Malar
 • Mukta Vaani
 • Muli
 • Mystery Quest
 • NTR
 • Neucha
 • Neuton
 • New Rocker
 • News Cycle
 • Niconne
 • Nixie One
 • Nobile
 • Nokora
 • Norican
 • Nosifer
 • Nothing You Could Do
 • Noticia Text
 • Noto Sans
 • Noto Serif
 • Nova Cut
 • Nova Flat
 • Nova Mono
 • Nova Oval
 • Nova Round
 • Nova Script
 • Nova Slim
 • Nova Square
 • Numans
 • Nunito
 • Nunito Sans
 • Odor Mean Chey
 • Offside
 • Old Standard TT
 • Oldenburg
 • Oleo Script
 • Oleo Script Swash Caps
 • Open Sans
 • Open Sans Condensed
 • Oranienbaum
 • Orbitron
 • Oregano
 • Orienta
 • Original Surfer
 • Oswald
 • Over the Rainbow
 • Overlock
 • Overlock SC
 • Overpass
 • Overpass Mono
 • Ovo
 • Oxygen
 • Oxygen Mono
 • PT Mono
 • PT Sans
 • PT Sans Caption
 • PT Sans Narrow
 • PT Serif
 • PT Serif Caption
 • Pacifico
 • Padauk
 • Palanquin
 • Palanquin Dark
 • Pangolin
 • Paprika
 • Parisienne
 • Passero One
 • Passion One
 • Pathway Gothic One
 • Patrick Hand
 • Patrick Hand SC
 • Pattaya
 • Patua One
 • Pavanam
 • Paytone One
 • Peddana
 • Peralta
 • Permanent Marker
 • Petit Formal Script
 • Petrona
 • Philosopher
 • Piedra
 • Pinyon Script
 • Pirata One
 • Plaster
 • Play
 • Playball
 • Playfair Display
 • Playfair Display SC
 • Podkova
 • Poiret One
 • Poller One
 • Poly
 • Pompiere
 • Pontano Sans
 • Poppins
 • Port Lligat Sans
 • Port Lligat Slab
 • Pragati Narrow
 • Prata
 • Preahvihear
 • Press Start 2P
 • Pridi
 • Princess Sofia
 • Prociono
 • Prompt
 • Prosto One
 • Proza Libre
 • Puritan
 • Purple Purse
 • Quando
 • Quantico
 • Quattrocento
 • Quattrocento Sans
 • Questrial
 • Quicksand
 • Quintessential
 • Qwigley
 • Racing Sans One
 • Radley
 • Rajdhani
 • Rakkas
 • Raleway
 • Raleway Dots
 • Ramabhadra
 • Ramaraja
 • Rambla
 • Rammetto One
 • Ranchers
 • Rancho
 • Ranga
 • Rasa
 • Rationale
 • Ravi Prakash
 • Redressed
 • Reem Kufi
 • Reenie Beanie
 • Revalia
 • Rhodium Libre
 • Ribeye
 • Ribeye Marrow
 • Righteous
 • Risque
 • Roboto
 • Roboto Condensed
 • Roboto Mono
 • Roboto Slab
 • Rochester
 • Rock Salt
 • Rokkitt
 • Romanesco
 • Ropa Sans
 • Rosario
 • Rosarivo
 • Rouge Script
 • Rozha One
 • Rubik
 • Rubik Mono One
 • Ruda
 • Rufina
 • Ruge Boogie
 • Ruluko
 • Rum Raisin
 • Ruslan Display
 • Russo One
 • Ruthie
 • Rye
 • Sacramento
 • Sahitya
 • Sail
 • Saira
 • Saira Condensed
 • Saira Extra Condensed
 • Saira Semi Condensed
 • Salsa
 • Sanchez
 • Sancreek
 • Sansita
 • Sarala
 • Sarina
 • Sarpanch
 • Satisfy
 • Scada
 • Scheherazade
 • Schoolbell
 • Scope One
 • Seaweed Script
 • Secular One
 • Sedgwick Ave
 • Sedgwick Ave Display
 • Sevillana
 • Seymour One
 • Shadows Into Light
 • Shadows Into Light Two
 • Shanti
 • Shojumaru
 • Short Stack
 • Shrikhand
 • Siemreap
 • Sigmar One
 • Signika
 • Signika Negative
 • Simonetta
 • Sintony
 • Sirin Stencil
 • Six Caps
 • Skranji
 • Slabo 13px
 • Slabo 27px
 • Slackey
 • Smokum
 • Smythe
 • Sniglet
 • Snippet
 • Snowburst One
 • Sofadi One
 • Sofia
 • Sonsie One
 • Sorts Mill Goudy
 • Source Code Pro
 • Source Sans Pro
 • Source Serif Pro
 • Space Mono
 • Special Elite
 • Spectral
 • Spicy Rice
 • Spinnaker
 • Spirax
 • Squada One
 • Sree Krushnadevaraya
 • Sriracha
 • Stalemate
 • Stalinist One
 • Stardos Stencil
 • Stint Ultra Condensed
 • Stint Ultra Expanded
 • Stoke
 • Strait
 • Sue Ellen Francisco
 • Suez One
 • Sumana
 • Sunshiney
 • Supermercado One
 • Sura
 • Suranna
 • Suravaram
 • Suwannaphum
 • Swanky and Moo Moo
 • Syncopate
 • Tangerine
 • Taprom
 • Tauri
 • Taviraj
 • Teko
 • Telex
 • Tenali Ramakrishna
 • Tenor Sans
 • Text Me One
 • The Girl Next Door
 • Tienne
 • Tillana
 • Timmana
 • Tinos
 • Titan One
 • Titillium Web
 • Trade Winds
 • Trirong
 • Trocchi
 • Trochut
 • Trykker
 • Tulpen One
 • Ubuntu
 • Ubuntu Condensed
 • Ubuntu Mono
 • Ultra
 • Uncial Antiqua
 • Underdog
 • Unica One
 • UnifrakturCook
 • UnifrakturMaguntia
 • Unkempt
 • Unlock
 • Unna
 • VT323
 • Vampiro One
 • Varela
 • Varela Round
 • Vast Shadow
 • Vesper Libre
 • Vibur
 • Vidaloka
 • Viga
 • Voces
 • Volkhov
 • Vollkorn
 • Voltaire
 • Waiting for the Sunrise
 • Wallpoet
 • Walter Turncoat
 • Warnes
 • Wellfleet
 • Wendy One
 • Wire One
 • Work Sans
 • Yanone Kaffeesatz
 • Yantramanav
 • Yatra One
 • Yellowtail
 • Yeseva One
 • Yesteryear
 • Yrsa
 • Zeyada
 • Zilla Slab
 • Zilla Slab Highlight

Wybierz niestandardowy kolor 

Wybierz niestandardowy kolor

 

 

aA
aA
aA
aA
aA

 

Pick a text shadow style to enable text shadow for this element. Once enabled, you will be able to customize your text shadow style further. To disable custom text shadow style, choose the None option.

Shadow’s horizontal distance from the text. A negative value places the shadow to the left of the text.

Shadow’s vertical distance from the text. A negative value places the shadow above the text.

The higher the value, the bigger the blur; the shadow becomes wider and lighter.

The color of the shadow.

 • Recent

 • Uploaded

 • Domyślnie
 • Georgia
 • Times New Roman
 • Arial
 • Trebuchet
 • Verdana
 • ABeeZee
 • Abel
 • Abhaya Libre
 • Abril Fatface
 • Aclonica
 • Acme
 • Actor
 • Adamina
 • Advent Pro
 • Aguafina Script
 • Akronim
 • Aladin
 • Aldrich
 • Alef
 • Alegreya
 • Alegreya SC
 • Alegreya Sans
 • Alegreya Sans SC
 • Alex Brush
 • Alfa Slab One
 • Alice
 • Alike
 • Alike Angular
 • Allan
 • Allerta
 • Allerta Stencil
 • Allura
 • Almendra
 • Almendra Display
 • Almendra SC
 • Amarante
 • Amaranth
 • Amatic SC
 • Amethysta
 • Amiko
 • Amiri
 • Amita
 • Anaheim
 • Andada
 • Andika
 • Angkor
 • Annie Use Your Telescope
 • Anonymous Pro
 • Antic
 • Antic Didone
 • Antic Slab
 • Anton
 • Arapey
 • Arbutus
 • Arbutus Slab
 • Architects Daughter
 • Archivo
 • Archivo Black
 • Archivo Narrow
 • Aref Ruqaa
 • Arima Madurai
 • Arimo
 • Arizonia
 • Armata
 • Arsenal
 • Artifika
 • Arvo
 • Arya
 • Asap
 • Asap Condensed
 • Asar
 • Asset
 • Assistant
 • Astloch
 • Asul
 • Athiti
 • Atma
 • Atomic Age
 • Aubrey
 • Audiowide
 • Autour One
 • Average
 • Average Sans
 • Averia Gruesa Libre
 • Averia Libre
 • Averia Sans Libre
 • Averia Serif Libre
 • Bad Script
 • Bahiana
 • Baloo
 • Baloo Bhai
 • Baloo Bhaijaan
 • Baloo Bhaina
 • Baloo Chettan
 • Baloo Da
 • Baloo Paaji
 • Baloo Tamma
 • Baloo Tammudu
 • Baloo Thambi
 • Balthazar
 • Bangers
 • Barrio
 • Basic
 • Battambang
 • Baumans
 • Bayon
 • Belgrano
 • Bellefair
 • Belleza
 • BenchNine
 • Bentham
 • Berkshire Swash
 • Bevan
 • Bigelow Rules
 • Bigshot One
 • Bilbo
 • Bilbo Swash Caps
 • BioRhyme
 • BioRhyme Expanded
 • Biryani
 • Bitter
 • Black Ops One
 • Bokor
 • Bonbon
 • Boogaloo
 • Bowlby One
 • Bowlby One SC
 • Brawler
 • Bree Serif
 • Bubblegum Sans
 • Bubbler One
 • Buda
 • Buenard
 • Bungee
 • Bungee Hairline
 • Bungee Inline
 • Bungee Outline
 • Bungee Shade
 • Butcherman
 • Butterfly Kids
 • Cabin
 • Cabin Condensed
 • Cabin Sketch
 • Caesar Dressing
 • Cagliostro
 • Cairo
 • Calligraffitti
 • Cambay
 • Cambo
 • Candal
 • Cantarell
 • Cantata One
 • Cantora One
 • Capriola
 • Cardo
 • Carme
 • Carrois Gothic
 • Carrois Gothic SC
 • Carter One
 • Catamaran
 • Caudex
 • Caveat
 • Caveat Brush
 • Cedarville Cursive
 • Ceviche One
 • Changa
 • Changa One
 • Chango
 • Chathura
 • Chau Philomene One
 • Chela One
 • Chelsea Market
 • Chenla
 • Cherry Cream Soda
 • Cherry Swash
 • Chewy
 • Chicle
 • Chivo
 • Chonburi
 • Cinzel
 • Cinzel Decorative
 • Clicker Script
 • Coda
 • Coda Caption
 • Codystar
 • Coiny
 • Combo
 • Comfortaa
 • Coming Soon
 • Concert One
 • Condiment
 • Content
 • Contrail One
 • Convergence
 • Copse
 • Corben
 • Cormorant
 • Cormorant Garamond
 • Cormorant Infant
 • Cormorant SC
 • Cormorant Unicase
 • Cormorant Upright
 • Courgette
 • Cousine
 • Coustard
 • Covered By Your Grace
 • Crafty Girls
 • Creepster
 • Crete Round
 • Crimson Text
 • Croissant One
 • Crushed
 • Cuprum
 • Cutive
 • Cutive Mono
 • Damion
 • Dancing Script
 • Dangrek
 • David Libre
 • Dawning of a New Day
 • Days One
 • Dekko
 • Delius
 • Delius Swash Caps
 • Delius Unicase
 • Della Respira
 • Denk One
 • Devonshire
 • Dhurjati
 • Didact Gothic
 • Diplomata
 • Diplomata SC
 • Domine
 • Donegal One
 • Doppio One
 • Dorsa
 • Dosis
 • Dr Sugiyama
 • Droid Sans
 • Droid Sans Mono
 • Droid Serif
 • Duru Sans
 • Dynalight
 • EB Garamond
 • Eagle Lake
 • Eater
 • Economica
 • Eczar
 • El Messiri
 • Electrolize
 • Elsie
 • Elsie Swash Caps
 • Emblema One
 • Emilys Candy
 • Encode Sans
 • Encode Sans Condensed
 • Encode Sans Expanded
 • Encode Sans Semi Condensed
 • Encode Sans Semi Expanded
 • Englebert
 • Enriqueta
 • Erica One
 • Esteban
 • Euphoria Script
 • Ewert
 • Exo
 • Exo 2
 • Expletus Sans
 • Fanwood Text
 • Farsan
 • Fascinate
 • Fascinate Inline
 • Faster One
 • Fasthand
 • Fauna One
 • Faustina
 • Federant
 • Federo
 • Felipa
 • Fenix
 • Finger Paint
 • Fira Mono
 • Fira Sans
 • Fira Sans Condensed
 • Fira Sans Extra Condensed
 • Fjalla One
 • Fjord One
 • Flamenco
 • Flavors
 • Fondamento
 • Fontdiner Swanky
 • Forum
 • Francois One
 • Frank Ruhl Libre
 • Freckle Face
 • Fredericka the Great
 • Fredoka One
 • Freehand
 • Fresca
 • Frijole
 • Fruktur
 • Fugaz One
 • GFS Didot
 • GFS Neohellenic
 • Gabriela
 • Gafata
 • Galada
 • Galdeano
 • Galindo
 • Gentium Basic
 • Gentium Book Basic
 • Geo
 • Geostar
 • Geostar Fill
 • Germania One
 • Gidugu
 • Gilda Display
 • Give You Glory
 • Glass Antiqua
 • Glegoo
 • Gloria Hallelujah
 • Goblin One
 • Gochi Hand
 • Gorditas
 • Goudy Bookletter 1911
 • Graduate
 • Grand Hotel
 • Gravitas One
 • Great Vibes
 • Griffy
 • Gruppo
 • Gudea
 • Gurajada
 • Habibi
 • Halant
 • Hammersmith One
 • Hanalei
 • Hanalei Fill
 • Handlee
 • Hanuman
 • Happy Monkey
 • Harmattan
 • Headland One
 • Heebo
 • Henny Penny
 • Herr Von Muellerhoff
 • Hind
 • Hind Guntur
 • Hind Madurai
 • Hind Siliguri
 • Hind Vadodara
 • Holtwood One SC
 • Homemade Apple
 • Homenaje
 • IM Fell DW Pica
 • IM Fell DW Pica SC
 • IM Fell Double Pica
 • IM Fell Double Pica SC
 • IM Fell English
 • IM Fell English SC
 • IM Fell French Canon
 • IM Fell French Canon SC
 • IM Fell Great Primer
 • IM Fell Great Primer SC
 • Iceberg
 • Iceland
 • Imprima
 • Inconsolata
 • Inder
 • Indie Flower
 • Inika
 • Inknut Antiqua
 • Irish Grover
 • Istok Web
 • Italiana
 • Italianno
 • Itim
 • Jacques Francois
 • Jacques Francois Shadow
 • Jaldi
 • Jim Nightshade
 • Jockey One
 • Jolly Lodger
 • Jomhuria
 • Josefin Sans
 • Josefin Slab
 • Joti One
 • Judson
 • Julee
 • Julius Sans One
 • Junge
 • Jura
 • Just Another Hand
 • Just Me Again Down Here
 • Kadwa
 • Kalam
 • Kameron
 • Kanit
 • Kantumruy
 • Karla
 • Karma
 • Katibeh
 • Kaushan Script
 • Kavivanar
 • Kavoon
 • Kdam Thmor
 • Keania One
 • Kelly Slab
 • Kenia
 • Khand
 • Khmer
 • Khula
 • Kite One
 • Knewave
 • Kotta One
 • Koulen
 • Kranky
 • Kreon
 • Kristi
 • Krona One
 • Kumar One
 • Kumar One Outline
 • Kurale
 • La Belle Aurore
 • Laila
 • Lakki Reddy
 • Lalezar
 • Lancelot
 • Lateef
 • Lato
 • League Script
 • Leckerli One
 • Ledger
 • Lekton
 • Lemon
 • Lemonada
 • Libre Barcode 128
 • Libre Barcode 128 Text
 • Libre Barcode 39
 • Libre Barcode 39 Extended
 • Libre Barcode 39 Extended Text
 • Libre Barcode 39 Text
 • Libre Baskerville
 • Libre Franklin
 • Life Savers
 • Lilita One
 • Lily Script One
 • Limelight
 • Linden Hill
 • Lobster
 • Lobster Two
 • Londrina Outline
 • Londrina Shadow
 • Londrina Sketch
 • Londrina Solid
 • Lora
 • Love Ya Like A Sister
 • Loved by the King
 • Lovers Quarrel
 • Luckiest Guy
 • Lusitana
 • Lustria
 • Macondo
 • Macondo Swash Caps
 • Mada
 • Magra
 • Maiden Orange
 • Maitree
 • Mako
 • Mallanna
 • Mandali
 • Manuale
 • Marcellus
 • Marcellus SC
 • Marck Script
 • Margarine
 • Marko One
 • Marmelad
 • Martel
 • Martel Sans
 • Marvel
 • Mate
 • Mate SC
 • Maven Pro
 • McLaren
 • Meddon
 • MedievalSharp
 • Medula One
 • Meera Inimai
 • Megrim
 • Meie Script
 • Merienda
 • Merienda One
 • Merriweather
 • Merriweather Sans
 • Metal
 • Metal Mania
 • Metamorphous
 • Metrophobic
 • Michroma
 • Milonga
 • Miltonian
 • Miltonian Tattoo
 • Miniver
 • Miriam Libre
 • Mirza
 • Miss Fajardose
 • Mitr
 • Modak
 • Modern Antiqua
 • Mogra
 • Molengo
 • Molle
 • Monda
 • Monofett
 • Monoton
 • Monsieur La Doulaise
 • Montaga
 • Montez
 • Montserrat
 • Montserrat Alternates
 • Montserrat Subrayada
 • Moul
 • Moulpali
 • Mountains of Christmas
 • Mouse Memoirs
 • Mr Bedfort
 • Mr Dafoe
 • Mr De Haviland
 • Mrs Saint Delafield
 • Mrs Sheppards
 • Mukta
 • Mukta Mahee
 • Mukta Malar
 • Mukta Vaani
 • Muli
 • Mystery Quest
 • NTR
 • Neucha
 • Neuton
 • New Rocker
 • News Cycle
 • Niconne
 • Nixie One
 • Nobile
 • Nokora
 • Norican
 • Nosifer
 • Nothing You Could Do
 • Noticia Text
 • Noto Sans
 • Noto Serif
 • Nova Cut
 • Nova Flat
 • Nova Mono
 • Nova Oval
 • Nova Round
 • Nova Script
 • Nova Slim
 • Nova Square
 • Numans
 • Nunito
 • Nunito Sans
 • Odor Mean Chey
 • Offside
 • Old Standard TT
 • Oldenburg
 • Oleo Script
 • Oleo Script Swash Caps
 • Open Sans
 • Open Sans Condensed
 • Oranienbaum
 • Orbitron
 • Oregano
 • Orienta
 • Original Surfer
 • Oswald
 • Over the Rainbow
 • Overlock
 • Overlock SC
 • Overpass
 • Overpass Mono
 • Ovo
 • Oxygen
 • Oxygen Mono
 • PT Mono
 • PT Sans
 • PT Sans Caption
 • PT Sans Narrow
 • PT Serif
 • PT Serif Caption
 • Pacifico
 • Padauk
 • Palanquin
 • Palanquin Dark
 • Pangolin
 • Paprika
 • Parisienne
 • Passero One
 • Passion One
 • Pathway Gothic One
 • Patrick Hand
 • Patrick Hand SC
 • Pattaya
 • Patua One
 • Pavanam
 • Paytone One
 • Peddana
 • Peralta
 • Permanent Marker
 • Petit Formal Script
 • Petrona
 • Philosopher
 • Piedra
 • Pinyon Script
 • Pirata One
 • Plaster
 • Play
 • Playball
 • Playfair Display
 • Playfair Display SC
 • Podkova
 • Poiret One
 • Poller One
 • Poly
 • Pompiere
 • Pontano Sans
 • Poppins
 • Port Lligat Sans
 • Port Lligat Slab
 • Pragati Narrow
 • Prata
 • Preahvihear
 • Press Start 2P
 • Pridi
 • Princess Sofia
 • Prociono
 • Prompt
 • Prosto One
 • Proza Libre
 • Puritan
 • Purple Purse
 • Quando
 • Quantico
 • Quattrocento
 • Quattrocento Sans
 • Questrial
 • Quicksand
 • Quintessential
 • Qwigley
 • Racing Sans One
 • Radley
 • Rajdhani
 • Rakkas
 • Raleway
 • Raleway Dots
 • Ramabhadra
 • Ramaraja
 • Rambla
 • Rammetto One
 • Ranchers
 • Rancho
 • Ranga
 • Rasa
 • Rationale
 • Ravi Prakash
 • Redressed
 • Reem Kufi
 • Reenie Beanie
 • Revalia
 • Rhodium Libre
 • Ribeye
 • Ribeye Marrow
 • Righteous
 • Risque
 • Roboto
 • Roboto Condensed
 • Roboto Mono
 • Roboto Slab
 • Rochester
 • Rock Salt
 • Rokkitt
 • Romanesco
 • Ropa Sans
 • Rosario
 • Rosarivo
 • Rouge Script
 • Rozha One
 • Rubik
 • Rubik Mono One
 • Ruda
 • Rufina
 • Ruge Boogie
 • Ruluko
 • Rum Raisin
 • Ruslan Display
 • Russo One
 • Ruthie
 • Rye
 • Sacramento
 • Sahitya
 • Sail
 • Saira
 • Saira Condensed
 • Saira Extra Condensed
 • Saira Semi Condensed
 • Salsa
 • Sanchez
 • Sancreek
 • Sansita
 • Sarala
 • Sarina
 • Sarpanch
 • Satisfy
 • Scada
 • Scheherazade
 • Schoolbell
 • Scope One
 • Seaweed Script
 • Secular One
 • Sedgwick Ave
 • Sedgwick Ave Display
 • Sevillana
 • Seymour One
 • Shadows Into Light
 • Shadows Into Light Two
 • Shanti
 • Shojumaru
 • Short Stack
 • Shrikhand
 • Siemreap
 • Sigmar One
 • Signika
 • Signika Negative
 • Simonetta
 • Sintony
 • Sirin Stencil
 • Six Caps
 • Skranji
 • Slabo 13px
 • Slabo 27px
 • Slackey
 • Smokum
 • Smythe
 • Sniglet
 • Snippet
 • Snowburst One
 • Sofadi One
 • Sofia
 • Sonsie One
 • Sorts Mill Goudy
 • Source Code Pro
 • Source Sans Pro
 • Source Serif Pro
 • Space Mono
 • Special Elite
 • Spectral
 • Spicy Rice
 • Spinnaker
 • Spirax
 • Squada One
 • Sree Krushnadevaraya
 • Sriracha
 • Stalemate
 • Stalinist One
 • Stardos Stencil
 • Stint Ultra Condensed
 • Stint Ultra Expanded
 • Stoke
 • Strait
 • Sue Ellen Francisco
 • Suez One
 • Sumana
 • Sunshiney
 • Supermercado One
 • Sura
 • Suranna
 • Suravaram
 • Suwannaphum
 • Swanky and Moo Moo
 • Syncopate
 • Tangerine
 • Taprom
 • Tauri
 • Taviraj
 • Teko
 • Telex
 • Tenali Ramakrishna
 • Tenor Sans
 • Text Me One
 • The Girl Next Door
 • Tienne
 • Tillana
 • Timmana
 • Tinos
 • Titan One
 • Titillium Web
 • Trade Winds
 • Trirong
 • Trocchi
 • Trochut
 • Trykker
 • Tulpen One
 • Ubuntu
 • Ubuntu Condensed
 • Ubuntu Mono
 • Ultra
 • Uncial Antiqua
 • Underdog
 • Unica One
 • UnifrakturCook
 • UnifrakturMaguntia
 • Unkempt
 • Unlock
 • Unna
 • VT323
 • Vampiro One
 • Varela
 • Varela Round
 • Vast Shadow
 • Vesper Libre
 • Vibur
 • Vidaloka
 • Viga
 • Voces
 • Volkhov
 • Vollkorn
 • Voltaire
 • Waiting for the Sunrise
 • Wallpoet
 • Walter Turncoat
 • Warnes
 • Wellfleet
 • Wendy One
 • Wire One
 • Work Sans
 • Yanone Kaffeesatz
 • Yantramanav
 • Yatra One
 • Yellowtail
 • Yeseva One
 • Yesteryear
 • Yrsa
 • Zeyada
 • Zilla Slab
 • Zilla Slab Highlight

Wybierz niestandardowy kolor 

Wybierz niestandardowy kolor

 

 

aA
aA
aA
aA
aA

 

Pick a text shadow style to enable text shadow for this element. Once enabled, you will be able to customize your text shadow style further. To disable custom text shadow style, choose the None option.

Shadow’s horizontal distance from the text. A negative value places the shadow to the left of the text.

Shadow’s vertical distance from the text. A negative value places the shadow above the text.

The higher the value, the bigger the blur; the shadow becomes wider and lighter.

The color of the shadow.

 • Recent

 • Uploaded

 • Domyślnie
 • Georgia
 • Times New Roman
 • Arial
 • Trebuchet
 • Verdana
 • ABeeZee
 • Abel
 • Abhaya Libre
 • Abril Fatface
 • Aclonica
 • Acme
 • Actor
 • Adamina
 • Advent Pro
 • Aguafina Script
 • Akronim
 • Aladin
 • Aldrich
 • Alef
 • Alegreya
 • Alegreya SC
 • Alegreya Sans
 • Alegreya Sans SC
 • Alex Brush
 • Alfa Slab One
 • Alice
 • Alike
 • Alike Angular
 • Allan
 • Allerta
 • Allerta Stencil
 • Allura
 • Almendra
 • Almendra Display
 • Almendra SC
 • Amarante
 • Amaranth
 • Amatic SC
 • Amethysta
 • Amiko
 • Amiri
 • Amita
 • Anaheim
 • Andada
 • Andika
 • Angkor
 • Annie Use Your Telescope
 • Anonymous Pro
 • Antic
 • Antic Didone
 • Antic Slab
 • Anton
 • Arapey
 • Arbutus
 • Arbutus Slab
 • Architects Daughter
 • Archivo
 • Archivo Black
 • Archivo Narrow
 • Aref Ruqaa
 • Arima Madurai
 • Arimo
 • Arizonia
 • Armata
 • Arsenal
 • Artifika
 • Arvo
 • Arya
 • Asap
 • Asap Condensed
 • Asar
 • Asset
 • Assistant
 • Astloch
 • Asul
 • Athiti
 • Atma
 • Atomic Age
 • Aubrey
 • Audiowide
 • Autour One
 • Average
 • Average Sans
 • Averia Gruesa Libre
 • Averia Libre
 • Averia Sans Libre
 • Averia Serif Libre
 • Bad Script
 • Bahiana
 • Baloo
 • Baloo Bhai
 • Baloo Bhaijaan
 • Baloo Bhaina
 • Baloo Chettan
 • Baloo Da
 • Baloo Paaji
 • Baloo Tamma
 • Baloo Tammudu
 • Baloo Thambi
 • Balthazar
 • Bangers
 • Barrio
 • Basic
 • Battambang
 • Baumans
 • Bayon
 • Belgrano
 • Bellefair
 • Belleza
 • BenchNine
 • Bentham
 • Berkshire Swash
 • Bevan
 • Bigelow Rules
 • Bigshot One
 • Bilbo
 • Bilbo Swash Caps
 • BioRhyme
 • BioRhyme Expanded
 • Biryani
 • Bitter
 • Black Ops One
 • Bokor
 • Bonbon
 • Boogaloo
 • Bowlby One
 • Bowlby One SC
 • Brawler
 • Bree Serif
 • Bubblegum Sans
 • Bubbler One
 • Buda
 • Buenard
 • Bungee
 • Bungee Hairline
 • Bungee Inline
 • Bungee Outline
 • Bungee Shade
 • Butcherman
 • Butterfly Kids
 • Cabin
 • Cabin Condensed
 • Cabin Sketch
 • Caesar Dressing
 • Cagliostro
 • Cairo
 • Calligraffitti
 • Cambay
 • Cambo
 • Candal
 • Cantarell
 • Cantata One
 • Cantora One
 • Capriola
 • Cardo
 • Carme
 • Carrois Gothic
 • Carrois Gothic SC
 • Carter One
 • Catamaran
 • Caudex
 • Caveat
 • Caveat Brush
 • Cedarville Cursive
 • Ceviche One
 • Changa
 • Changa One
 • Chango
 • Chathura
 • Chau Philomene One
 • Chela One
 • Chelsea Market
 • Chenla
 • Cherry Cream Soda
 • Cherry Swash
 • Chewy
 • Chicle
 • Chivo
 • Chonburi
 • Cinzel
 • Cinzel Decorative
 • Clicker Script
 • Coda
 • Coda Caption
 • Codystar
 • Coiny
 • Combo
 • Comfortaa
 • Coming Soon
 • Concert One
 • Condiment
 • Content
 • Contrail One
 • Convergence
 • Copse
 • Corben
 • Cormorant
 • Cormorant Garamond
 • Cormorant Infant
 • Cormorant SC
 • Cormorant Unicase
 • Cormorant Upright
 • Courgette
 • Cousine
 • Coustard
 • Covered By Your Grace
 • Crafty Girls
 • Creepster
 • Crete Round
 • Crimson Text
 • Croissant One
 • Crushed
 • Cuprum
 • Cutive
 • Cutive Mono
 • Damion
 • Dancing Script
 • Dangrek
 • David Libre
 • Dawning of a New Day
 • Days One
 • Dekko
 • Delius
 • Delius Swash Caps
 • Delius Unicase
 • Della Respira
 • Denk One
 • Devonshire
 • Dhurjati
 • Didact Gothic
 • Diplomata
 • Diplomata SC
 • Domine
 • Donegal One
 • Doppio One
 • Dorsa
 • Dosis
 • Dr Sugiyama
 • Droid Sans
 • Droid Sans Mono
 • Droid Serif
 • Duru Sans
 • Dynalight
 • EB Garamond
 • Eagle Lake
 • Eater
 • Economica
 • Eczar
 • El Messiri
 • Electrolize
 • Elsie
 • Elsie Swash Caps
 • Emblema One
 • Emilys Candy
 • Encode Sans
 • Encode Sans Condensed
 • Encode Sans Expanded
 • Encode Sans Semi Condensed
 • Encode Sans Semi Expanded
 • Englebert
 • Enriqueta
 • Erica One
 • Esteban
 • Euphoria Script
 • Ewert
 • Exo
 • Exo 2
 • Expletus Sans
 • Fanwood Text
 • Farsan
 • Fascinate
 • Fascinate Inline
 • Faster One
 • Fasthand
 • Fauna One
 • Faustina
 • Federant
 • Federo
 • Felipa
 • Fenix
 • Finger Paint
 • Fira Mono
 • Fira Sans
 • Fira Sans Condensed
 • Fira Sans Extra Condensed
 • Fjalla One
 • Fjord One
 • Flamenco
 • Flavors
 • Fondamento
 • Fontdiner Swanky
 • Forum
 • Francois One
 • Frank Ruhl Libre
 • Freckle Face
 • Fredericka the Great
 • Fredoka One
 • Freehand
 • Fresca
 • Frijole
 • Fruktur
 • Fugaz One
 • GFS Didot
 • GFS Neohellenic
 • Gabriela
 • Gafata
 • Galada
 • Galdeano
 • Galindo
 • Gentium Basic
 • Gentium Book Basic
 • Geo
 • Geostar
 • Geostar Fill
 • Germania One
 • Gidugu
 • Gilda Display
 • Give You Glory
 • Glass Antiqua
 • Glegoo
 • Gloria Hallelujah
 • Goblin One
 • Gochi Hand
 • Gorditas
 • Goudy Bookletter 1911
 • Graduate
 • Grand Hotel
 • Gravitas One
 • Great Vibes
 • Griffy
 • Gruppo
 • Gudea
 • Gurajada
 • Habibi
 • Halant
 • Hammersmith One
 • Hanalei
 • Hanalei Fill
 • Handlee
 • Hanuman
 • Happy Monkey
 • Harmattan
 • Headland One
 • Heebo
 • Henny Penny
 • Herr Von Muellerhoff
 • Hind
 • Hind Guntur
 • Hind Madurai
 • Hind Siliguri
 • Hind Vadodara
 • Holtwood One SC
 • Homemade Apple
 • Homenaje
 • IM Fell DW Pica
 • IM Fell DW Pica SC
 • IM Fell Double Pica
 • IM Fell Double Pica SC
 • IM Fell English
 • IM Fell English SC
 • IM Fell French Canon
 • IM Fell French Canon SC
 • IM Fell Great Primer
 • IM Fell Great Primer SC
 • Iceberg
 • Iceland
 • Imprima
 • Inconsolata
 • Inder
 • Indie Flower
 • Inika
 • Inknut Antiqua
 • Irish Grover
 • Istok Web
 • Italiana
 • Italianno
 • Itim
 • Jacques Francois
 • Jacques Francois Shadow
 • Jaldi
 • Jim Nightshade
 • Jockey One
 • Jolly Lodger
 • Jomhuria
 • Josefin Sans
 • Josefin Slab
 • Joti One
 • Judson
 • Julee
 • Julius Sans One
 • Junge
 • Jura
 • Just Another Hand
 • Just Me Again Down Here
 • Kadwa
 • Kalam
 • Kameron
 • Kanit
 • Kantumruy
 • Karla
 • Karma
 • Katibeh
 • Kaushan Script
 • Kavivanar
 • Kavoon
 • Kdam Thmor
 • Keania One
 • Kelly Slab
 • Kenia
 • Khand
 • Khmer
 • Khula
 • Kite One
 • Knewave
 • Kotta One
 • Koulen
 • Kranky
 • Kreon
 • Kristi
 • Krona One
 • Kumar One
 • Kumar One Outline
 • Kurale
 • La Belle Aurore
 • Laila
 • Lakki Reddy
 • Lalezar
 • Lancelot
 • Lateef
 • Lato
 • League Script
 • Leckerli One
 • Ledger
 • Lekton
 • Lemon
 • Lemonada
 • Libre Barcode 128
 • Libre Barcode 128 Text
 • Libre Barcode 39
 • Libre Barcode 39 Extended
 • Libre Barcode 39 Extended Text
 • Libre Barcode 39 Text
 • Libre Baskerville
 • Libre Franklin
 • Life Savers
 • Lilita One
 • Lily Script One
 • Limelight
 • Linden Hill
 • Lobster
 • Lobster Two
 • Londrina Outline
 • Londrina Shadow
 • Londrina Sketch
 • Londrina Solid
 • Lora
 • Love Ya Like A Sister
 • Loved by the King
 • Lovers Quarrel
 • Luckiest Guy
 • Lusitana
 • Lustria
 • Macondo
 • Macondo Swash Caps
 • Mada
 • Magra
 • Maiden Orange
 • Maitree
 • Mako
 • Mallanna
 • Mandali
 • Manuale
 • Marcellus
 • Marcellus SC
 • Marck Script
 • Margarine
 • Marko One
 • Marmelad
 • Martel
 • Martel Sans
 • Marvel
 • Mate
 • Mate SC
 • Maven Pro
 • McLaren
 • Meddon
 • MedievalSharp
 • Medula One
 • Meera Inimai
 • Megrim
 • Meie Script
 • Merienda
 • Merienda One
 • Merriweather
 • Merriweather Sans
 • Metal
 • Metal Mania
 • Metamorphous
 • Metrophobic
 • Michroma
 • Milonga
 • Miltonian
 • Miltonian Tattoo
 • Miniver
 • Miriam Libre
 • Mirza
 • Miss Fajardose
 • Mitr
 • Modak
 • Modern Antiqua
 • Mogra
 • Molengo
 • Molle
 • Monda
 • Monofett
 • Monoton
 • Monsieur La Doulaise
 • Montaga
 • Montez
 • Montserrat
 • Montserrat Alternates
 • Montserrat Subrayada
 • Moul
 • Moulpali
 • Mountains of Christmas
 • Mouse Memoirs
 • Mr Bedfort
 • Mr Dafoe
 • Mr De Haviland
 • Mrs Saint Delafield
 • Mrs Sheppards
 • Mukta
 • Mukta Mahee
 • Mukta Malar
 • Mukta Vaani
 • Muli
 • Mystery Quest
 • NTR
 • Neucha
 • Neuton
 • New Rocker
 • News Cycle
 • Niconne
 • Nixie One
 • Nobile
 • Nokora
 • Norican
 • Nosifer
 • Nothing You Could Do
 • Noticia Text
 • Noto Sans
 • Noto Serif
 • Nova Cut
 • Nova Flat
 • Nova Mono
 • Nova Oval
 • Nova Round
 • Nova Script
 • Nova Slim
 • Nova Square
 • Numans
 • Nunito
 • Nunito Sans
 • Odor Mean Chey
 • Offside
 • Old Standard TT
 • Oldenburg
 • Oleo Script
 • Oleo Script Swash Caps
 • Open Sans
 • Open Sans Condensed
 • Oranienbaum
 • Orbitron
 • Oregano
 • Orienta
 • Original Surfer
 • Oswald
 • Over the Rainbow
 • Overlock
 • Overlock SC
 • Overpass
 • Overpass Mono
 • Ovo
 • Oxygen
 • Oxygen Mono
 • PT Mono
 • PT Sans
 • PT Sans Caption
 • PT Sans Narrow
 • PT Serif
 • PT Serif Caption
 • Pacifico
 • Padauk
 • Palanquin
 • Palanquin Dark
 • Pangolin
 • Paprika
 • Parisienne
 • Passero One
 • Passion One
 • Pathway Gothic One
 • Patrick Hand
 • Patrick Hand SC
 • Pattaya
 • Patua One
 • Pavanam
 • Paytone One
 • Peddana
 • Peralta
 • Permanent Marker
 • Petit Formal Script
 • Petrona
 • Philosopher
 • Piedra
 • Pinyon Script
 • Pirata One
 • Plaster
 • Play
 • Playball
 • Playfair Display
 • Playfair Display SC
 • Podkova
 • Poiret One
 • Poller One
 • Poly
 • Pompiere
 • Pontano Sans
 • Poppins
 • Port Lligat Sans
 • Port Lligat Slab
 • Pragati Narrow
 • Prata
 • Preahvihear
 • Press Start 2P
 • Pridi
 • Princess Sofia
 • Prociono
 • Prompt
 • Prosto One
 • Proza Libre
 • Puritan
 • Purple Purse
 • Quando
 • Quantico
 • Quattrocento
 • Quattrocento Sans
 • Questrial
 • Quicksand
 • Quintessential
 • Qwigley
 • Racing Sans One
 • Radley
 • Rajdhani
 • Rakkas
 • Raleway
 • Raleway Dots
 • Ramabhadra
 • Ramaraja
 • Rambla
 • Rammetto One
 • Ranchers
 • Rancho
 • Ranga
 • Rasa
 • Rationale
 • Ravi Prakash
 • Redressed
 • Reem Kufi
 • Reenie Beanie
 • Revalia
 • Rhodium Libre
 • Ribeye
 • Ribeye Marrow
 • Righteous
 • Risque
 • Roboto
 • Roboto Condensed
 • Roboto Mono
 • Roboto Slab
 • Rochester
 • Rock Salt
 • Rokkitt
 • Romanesco
 • Ropa Sans
 • Rosario
 • Rosarivo
 • Rouge Script
 • Rozha One
 • Rubik
 • Rubik Mono One
 • Ruda
 • Rufina
 • Ruge Boogie
 • Ruluko
 • Rum Raisin
 • Ruslan Display
 • Russo One
 • Ruthie
 • Rye
 • Sacramento
 • Sahitya
 • Sail
 • Saira
 • Saira Condensed
 • Saira Extra Condensed
 • Saira Semi Condensed
 • Salsa
 • Sanchez
 • Sancreek
 • Sansita
 • Sarala
 • Sarina
 • Sarpanch
 • Satisfy
 • Scada
 • Scheherazade
 • Schoolbell
 • Scope One
 • Seaweed Script
 • Secular One
 • Sedgwick Ave
 • Sedgwick Ave Display
 • Sevillana
 • Seymour One
 • Shadows Into Light
 • Shadows Into Light Two
 • Shanti
 • Shojumaru
 • Short Stack
 • Shrikhand
 • Siemreap
 • Sigmar One
 • Signika
 • Signika Negative
 • Simonetta
 • Sintony
 • Sirin Stencil
 • Six Caps
 • Skranji
 • Slabo 13px
 • Slabo 27px
 • Slackey
 • Smokum
 • Smythe
 • Sniglet
 • Snippet
 • Snowburst One
 • Sofadi One
 • Sofia
 • Sonsie One
 • Sorts Mill Goudy
 • Source Code Pro
 • Source Sans Pro
 • Source Serif Pro
 • Space Mono
 • Special Elite
 • Spectral
 • Spicy Rice
 • Spinnaker
 • Spirax
 • Squada One
 • Sree Krushnadevaraya
 • Sriracha
 • Stalemate
 • Stalinist One
 • Stardos Stencil
 • Stint Ultra Condensed
 • Stint Ultra Expanded
 • Stoke
 • Strait
 • Sue Ellen Francisco
 • Suez One
 • Sumana
 • Sunshiney
 • Supermercado One
 • Sura
 • Suranna
 • Suravaram
 • Suwannaphum
 • Swanky and Moo Moo
 • Syncopate
 • Tangerine
 • Taprom
 • Tauri
 • Taviraj
 • Teko
 • Telex
 • Tenali Ramakrishna
 • Tenor Sans
 • Text Me One
 • The Girl Next Door
 • Tienne
 • Tillana
 • Timmana
 • Tinos
 • Titan One
 • Titillium Web
 • Trade Winds
 • Trirong
 • Trocchi
 • Trochut
 • Trykker
 • Tulpen One
 • Ubuntu
 • Ubuntu Condensed
 • Ubuntu Mono
 • Ultra
 • Uncial Antiqua
 • Underdog
 • Unica One
 • UnifrakturCook
 • UnifrakturMaguntia
 • Unkempt
 • Unlock
 • Unna
 • VT323
 • Vampiro One
 • Varela
 • Varela Round
 • Vast Shadow
 • Vesper Libre
 • Vibur
 • Vidaloka
 • Viga
 • Voces
 • Volkhov
 • Vollkorn
 • Voltaire
 • Waiting for the Sunrise
 • Wallpoet
 • Walter Turncoat
 • Warnes
 • Wellfleet
 • Wendy One
 • Wire One
 • Work Sans
 • Yanone Kaffeesatz
 • Yantramanav
 • Yatra One
 • Yellowtail
 • Yeseva One
 • Yesteryear
 • Yrsa
 • Zeyada
 • Zilla Slab
 • Zilla Slab Highlight

Wybierz niestandardowy kolor 

Wybierz niestandardowy kolor

 

 

aA
aA
aA
aA
aA

 

Pick a text shadow style to enable text shadow for this element. Once enabled, you will be able to customize your text shadow style further. To disable custom text shadow style, choose the None option.

Shadow’s horizontal distance from the text. A negative value places the shadow to the left of the text.

Shadow’s vertical distance from the text. A negative value places the shadow above the text.

The higher the value, the bigger the blur; the shadow becomes wider and lighter.

The color of the shadow.

 • Recent

 • Uploaded

 • Domyślnie
 • Georgia
 • Times New Roman
 • Arial
 • Trebuchet
 • Verdana
 • ABeeZee
 • Abel
 • Abhaya Libre
 • Abril Fatface
 • Aclonica
 • Acme
 • Actor
 • Adamina
 • Advent Pro
 • Aguafina Script
 • Akronim
 • Aladin
 • Aldrich
 • Alef
 • Alegreya
 • Alegreya SC
 • Alegreya Sans
 • Alegreya Sans SC
 • Alex Brush
 • Alfa Slab One
 • Alice
 • Alike
 • Alike Angular
 • Allan
 • Allerta
 • Allerta Stencil
 • Allura
 • Almendra
 • Almendra Display
 • Almendra SC
 • Amarante
 • Amaranth
 • Amatic SC
 • Amethysta
 • Amiko
 • Amiri
 • Amita
 • Anaheim
 • Andada
 • Andika
 • Angkor
 • Annie Use Your Telescope
 • Anonymous Pro
 • Antic
 • Antic Didone
 • Antic Slab
 • Anton
 • Arapey
 • Arbutus
 • Arbutus Slab
 • Architects Daughter
 • Archivo
 • Archivo Black
 • Archivo Narrow
 • Aref Ruqaa
 • Arima Madurai
 • Arimo
 • Arizonia
 • Armata
 • Arsenal
 • Artifika
 • Arvo
 • Arya
 • Asap
 • Asap Condensed
 • Asar
 • Asset
 • Assistant
 • Astloch
 • Asul
 • Athiti
 • Atma
 • Atomic Age
 • Aubrey
 • Audiowide
 • Autour One
 • Average
 • Average Sans
 • Averia Gruesa Libre
 • Averia Libre
 • Averia Sans Libre
 • Averia Serif Libre
 • Bad Script
 • Bahiana
 • Baloo
 • Baloo Bhai
 • Baloo Bhaijaan
 • Baloo Bhaina
 • Baloo Chettan
 • Baloo Da
 • Baloo Paaji
 • Baloo Tamma
 • Baloo Tammudu
 • Baloo Thambi
 • Balthazar
 • Bangers
 • Barrio
 • Basic
 • Battambang
 • Baumans
 • Bayon
 • Belgrano
 • Bellefair
 • Belleza
 • BenchNine
 • Bentham
 • Berkshire Swash
 • Bevan
 • Bigelow Rules
 • Bigshot One
 • Bilbo
 • Bilbo Swash Caps
 • BioRhyme
 • BioRhyme Expanded
 • Biryani
 • Bitter
 • Black Ops One
 • Bokor
 • Bonbon
 • Boogaloo
 • Bowlby One
 • Bowlby One SC
 • Brawler
 • Bree Serif
 • Bubblegum Sans
 • Bubbler One
 • Buda
 • Buenard
 • Bungee
 • Bungee Hairline
 • Bungee Inline
 • Bungee Outline
 • Bungee Shade
 • Butcherman
 • Butterfly Kids
 • Cabin
 • Cabin Condensed
 • Cabin Sketch
 • Caesar Dressing
 • Cagliostro
 • Cairo
 • Calligraffitti
 • Cambay
 • Cambo
 • Candal
 • Cantarell
 • Cantata One
 • Cantora One
 • Capriola
 • Cardo
 • Carme
 • Carrois Gothic
 • Carrois Gothic SC
 • Carter One
 • Catamaran
 • Caudex
 • Caveat
 • Caveat Brush
 • Cedarville Cursive
 • Ceviche One
 • Changa
 • Changa One
 • Chango
 • Chathura
 • Chau Philomene One
 • Chela One
 • Chelsea Market
 • Chenla
 • Cherry Cream Soda
 • Cherry Swash
 • Chewy
 • Chicle
 • Chivo
 • Chonburi
 • Cinzel
 • Cinzel Decorative
 • Clicker Script
 • Coda
 • Coda Caption
 • Codystar
 • Coiny
 • Combo
 • Comfortaa
 • Coming Soon
 • Concert One
 • Condiment
 • Content
 • Contrail One
 • Convergence
 • Copse
 • Corben
 • Cormorant
 • Cormorant Garamond
 • Cormorant Infant
 • Cormorant SC
 • Cormorant Unicase
 • Cormorant Upright
 • Courgette
 • Cousine
 • Coustard
 • Covered By Your Grace
 • Crafty Girls
 • Creepster
 • Crete Round
 • Crimson Text
 • Croissant One
 • Crushed
 • Cuprum
 • Cutive
 • Cutive Mono
 • Damion
 • Dancing Script
 • Dangrek
 • David Libre
 • Dawning of a New Day
 • Days One
 • Dekko
 • Delius
 • Delius Swash Caps
 • Delius Unicase
 • Della Respira
 • Denk One
 • Devonshire
 • Dhurjati
 • Didact Gothic
 • Diplomata
 • Diplomata SC
 • Domine
 • Donegal One
 • Doppio One
 • Dorsa
 • Dosis
 • Dr Sugiyama
 • Droid Sans
 • Droid Sans Mono
 • Droid Serif
 • Duru Sans
 • Dynalight
 • EB Garamond
 • Eagle Lake
 • Eater
 • Economica
 • Eczar
 • El Messiri
 • Electrolize
 • Elsie
 • Elsie Swash Caps
 • Emblema One
 • Emilys Candy
 • Encode Sans
 • Encode Sans Condensed
 • Encode Sans Expanded
 • Encode Sans Semi Condensed
 • Encode Sans Semi Expanded
 • Englebert
 • Enriqueta
 • Erica One
 • Esteban
 • Euphoria Script
 • Ewert
 • Exo
 • Exo 2
 • Expletus Sans
 • Fanwood Text
 • Farsan
 • Fascinate
 • Fascinate Inline
 • Faster One
 • Fasthand
 • Fauna One
 • Faustina
 • Federant
 • Federo
 • Felipa
 • Fenix
 • Finger Paint
 • Fira Mono
 • Fira Sans
 • Fira Sans Condensed
 • Fira Sans Extra Condensed
 • Fjalla One
 • Fjord One
 • Flamenco
 • Flavors
 • Fondamento
 • Fontdiner Swanky
 • Forum
 • Francois One
 • Frank Ruhl Libre
 • Freckle Face
 • Fredericka the Great
 • Fredoka One
 • Freehand
 • Fresca
 • Frijole
 • Fruktur
 • Fugaz One
 • GFS Didot
 • GFS Neohellenic
 • Gabriela
 • Gafata
 • Galada
 • Galdeano
 • Galindo
 • Gentium Basic
 • Gentium Book Basic
 • Geo
 • Geostar
 • Geostar Fill
 • Germania One
 • Gidugu
 • Gilda Display
 • Give You Glory
 • Glass Antiqua
 • Glegoo
 • Gloria Hallelujah
 • Goblin One
 • Gochi Hand
 • Gorditas
 • Goudy Bookletter 1911
 • Graduate
 • Grand Hotel
 • Gravitas One
 • Great Vibes
 • Griffy
 • Gruppo
 • Gudea
 • Gurajada
 • Habibi
 • Halant
 • Hammersmith One
 • Hanalei
 • Hanalei Fill
 • Handlee
 • Hanuman
 • Happy Monkey
 • Harmattan
 • Headland One
 • Heebo
 • Henny Penny
 • Herr Von Muellerhoff
 • Hind
 • Hind Guntur
 • Hind Madurai
 • Hind Siliguri
 • Hind Vadodara
 • Holtwood One SC
 • Homemade Apple
 • Homenaje
 • IM Fell DW Pica
 • IM Fell DW Pica SC
 • IM Fell Double Pica
 • IM Fell Double Pica SC
 • IM Fell English
 • IM Fell English SC
 • IM Fell French Canon
 • IM Fell French Canon SC
 • IM Fell Great Primer
 • IM Fell Great Primer SC
 • Iceberg
 • Iceland
 • Imprima
 • Inconsolata
 • Inder
 • Indie Flower
 • Inika
 • Inknut Antiqua
 • Irish Grover
 • Istok Web
 • Italiana
 • Italianno
 • Itim
 • Jacques Francois
 • Jacques Francois Shadow
 • Jaldi
 • Jim Nightshade
 • Jockey One
 • Jolly Lodger
 • Jomhuria
 • Josefin Sans
 • Josefin Slab
 • Joti One
 • Judson
 • Julee
 • Julius Sans One
 • Junge
 • Jura
 • Just Another Hand
 • Just Me Again Down Here
 • Kadwa
 • Kalam
 • Kameron
 • Kanit
 • Kantumruy
 • Karla
 • Karma
 • Katibeh
 • Kaushan Script
 • Kavivanar
 • Kavoon
 • Kdam Thmor
 • Keania One
 • Kelly Slab
 • Kenia
 • Khand
 • Khmer
 • Khula
 • Kite One
 • Knewave
 • Kotta One
 • Koulen
 • Kranky
 • Kreon
 • Kristi
 • Krona One
 • Kumar One
 • Kumar One Outline
 • Kurale
 • La Belle Aurore
 • Laila
 • Lakki Reddy
 • Lalezar
 • Lancelot
 • Lateef
 • Lato
 • League Script
 • Leckerli One
 • Ledger
 • Lekton
 • Lemon
 • Lemonada
 • Libre Barcode 128
 • Libre Barcode 128 Text
 • Libre Barcode 39
 • Libre Barcode 39 Extended
 • Libre Barcode 39 Extended Text
 • Libre Barcode 39 Text
 • Libre Baskerville
 • Libre Franklin
 • Life Savers
 • Lilita One
 • Lily Script One
 • Limelight
 • Linden Hill
 • Lobster
 • Lobster Two
 • Londrina Outline
 • Londrina Shadow
 • Londrina Sketch
 • Londrina Solid
 • Lora
 • Love Ya Like A Sister
 • Loved by the King
 • Lovers Quarrel
 • Luckiest Guy
 • Lusitana
 • Lustria
 • Macondo
 • Macondo Swash Caps
 • Mada
 • Magra
 • Maiden Orange
 • Maitree
 • Mako
 • Mallanna
 • Mandali
 • Manuale
 • Marcellus
 • Marcellus SC
 • Marck Script
 • Margarine
 • Marko One
 • Marmelad
 • Martel
 • Martel Sans
 • Marvel
 • Mate
 • Mate SC
 • Maven Pro
 • McLaren
 • Meddon
 • MedievalSharp
 • Medula One
 • Meera Inimai
 • Megrim
 • Meie Script
 • Merienda
 • Merienda One
 • Merriweather
 • Merriweather Sans
 • Metal
 • Metal Mania
 • Metamorphous
 • Metrophobic
 • Michroma
 • Milonga
 • Miltonian
 • Miltonian Tattoo
 • Miniver
 • Miriam Libre
 • Mirza
 • Miss Fajardose
 • Mitr
 • Modak
 • Modern Antiqua
 • Mogra
 • Molengo
 • Molle
 • Monda
 • Monofett
 • Monoton
 • Monsieur La Doulaise
 • Montaga
 • Montez
 • Montserrat
 • Montserrat Alternates
 • Montserrat Subrayada
 • Moul
 • Moulpali
 • Mountains of Christmas
 • Mouse Memoirs
 • Mr Bedfort
 • Mr Dafoe
 • Mr De Haviland
 • Mrs Saint Delafield
 • Mrs Sheppards
 • Mukta
 • Mukta Mahee
 • Mukta Malar
 • Mukta Vaani
 • Muli
 • Mystery Quest
 • NTR
 • Neucha
 • Neuton
 • New Rocker
 • News Cycle
 • Niconne
 • Nixie One
 • Nobile
 • Nokora
 • Norican
 • Nosifer
 • Nothing You Could Do
 • Noticia Text
 • Noto Sans
 • Noto Serif
 • Nova Cut
 • Nova Flat
 • Nova Mono
 • Nova Oval
 • Nova Round
 • Nova Script
 • Nova Slim
 • Nova Square
 • Numans
 • Nunito
 • Nunito Sans
 • Odor Mean Chey
 • Offside
 • Old Standard TT
 • Oldenburg
 • Oleo Script
 • Oleo Script Swash Caps
 • Open Sans
 • Open Sans Condensed
 • Oranienbaum
 • Orbitron
 • Oregano
 • Orienta
 • Original Surfer
 • Oswald
 • Over the Rainbow
 • Overlock
 • Overlock SC
 • Overpass
 • Overpass Mono
 • Ovo
 • Oxygen
 • Oxygen Mono
 • PT Mono
 • PT Sans
 • PT Sans Caption
 • PT Sans Narrow
 • PT Serif
 • PT Serif Caption
 • Pacifico
 • Padauk
 • Palanquin
 • Palanquin Dark
 • Pangolin
 • Paprika
 • Parisienne
 • Passero One
 • Passion One
 • Pathway Gothic One
 • Patrick Hand
 • Patrick Hand SC
 • Pattaya
 • Patua One
 • Pavanam
 • Paytone One
 • Peddana
 • Peralta
 • Permanent Marker
 • Petit Formal Script
 • Petrona
 • Philosopher
 • Piedra
 • Pinyon Script
 • Pirata One
 • Plaster
 • Play
 • Playball
 • Playfair Display
 • Playfair Display SC
 • Podkova
 • Poiret One
 • Poller One
 • Poly
 • Pompiere
 • Pontano Sans
 • Poppins
 • Port Lligat Sans
 • Port Lligat Slab
 • Pragati Narrow
 • Prata
 • Preahvihear
 • Press Start 2P
 • Pridi
 • Princess Sofia
 • Prociono
 • Prompt
 • Prosto One
 • Proza Libre
 • Puritan
 • Purple Purse
 • Quando
 • Quantico
 • Quattrocento
 • Quattrocento Sans
 • Questrial
 • Quicksand
 • Quintessential
 • Qwigley
 • Racing Sans One
 • Radley
 • Rajdhani
 • Rakkas
 • Raleway
 • Raleway Dots
 • Ramabhadra
 • Ramaraja
 • Rambla
 • Rammetto One
 • Ranchers
 • Rancho
 • Ranga
 • Rasa
 • Rationale
 • Ravi Prakash
 • Redressed
 • Reem Kufi
 • Reenie Beanie
 • Revalia
 • Rhodium Libre
 • Ribeye
 • Ribeye Marrow
 • Righteous
 • Risque
 • Roboto
 • Roboto Condensed
 • Roboto Mono
 • Roboto Slab
 • Rochester
 • Rock Salt
 • Rokkitt
 • Romanesco
 • Ropa Sans
 • Rosario
 • Rosarivo
 • Rouge Script
 • Rozha One
 • Rubik
 • Rubik Mono One
 • Ruda
 • Rufina
 • Ruge Boogie
 • Ruluko
 • Rum Raisin
 • Ruslan Display
 • Russo One
 • Ruthie
 • Rye
 • Sacramento
 • Sahitya
 • Sail
 • Saira
 • Saira Condensed
 • Saira Extra Condensed
 • Saira Semi Condensed
 • Salsa
 • Sanchez
 • Sancreek
 • Sansita
 • Sarala
 • Sarina
 • Sarpanch
 • Satisfy
 • Scada
 • Scheherazade
 • Schoolbell
 • Scope One
 • Seaweed Script
 • Secular One
 • Sedgwick Ave
 • Sedgwick Ave Display
 • Sevillana
 • Seymour One
 • Shadows Into Light
 • Shadows Into Light Two
 • Shanti
 • Shojumaru
 • Short Stack
 • Shrikhand
 • Siemreap
 • Sigmar One
 • Signika
 • Signika Negative
 • Simonetta
 • Sintony
 • Sirin Stencil
 • Six Caps
 • Skranji
 • Slabo 13px
 • Slabo 27px
 • Slackey
 • Smokum
 • Smythe
 • Sniglet
 • Snippet
 • Snowburst One
 • Sofadi One
 • Sofia
 • Sonsie One
 • Sorts Mill Goudy
 • Source Code Pro
 • Source Sans Pro
 • Source Serif Pro
 • Space Mono
 • Special Elite
 • Spectral
 • Spicy Rice
 • Spinnaker
 • Spirax
 • Squada One
 • Sree Krushnadevaraya
 • Sriracha
 • Stalemate
 • Stalinist One
 • Stardos Stencil
 • Stint Ultra Condensed
 • Stint Ultra Expanded
 • Stoke
 • Strait
 • Sue Ellen Francisco
 • Suez One
 • Sumana
 • Sunshiney
 • Supermercado One
 • Sura
 • Suranna
 • Suravaram
 • Suwannaphum
 • Swanky and Moo Moo
 • Syncopate
 • Tangerine
 • Taprom
 • Tauri
 • Taviraj
 • Teko
 • Telex
 • Tenali Ramakrishna
 • Tenor Sans
 • Text Me One
 • The Girl Next Door
 • Tienne
 • Tillana
 • Timmana
 • Tinos
 • Titan One
 • Titillium Web
 • Trade Winds
 • Trirong
 • Trocchi
 • Trochut
 • Trykker
 • Tulpen One
 • Ubuntu
 • Ubuntu Condensed
 • Ubuntu Mono
 • Ultra
 • Uncial Antiqua
 • Underdog
 • Unica One
 • UnifrakturCook
 • UnifrakturMaguntia
 • Unkempt
 • Unlock
 • Unna
 • VT323
 • Vampiro One
 • Varela
 • Varela Round
 • Vast Shadow
 • Vesper Libre
 • Vibur
 • Vidaloka
 • Viga
 • Voces
 • Volkhov
 • Vollkorn
 • Voltaire
 • Waiting for the Sunrise
 • Wallpoet
 • Walter Turncoat
 • Warnes
 • Wellfleet
 • Wendy One
 • Wire One
 • Work Sans
 • Yanone Kaffeesatz
 • Yantramanav
 • Yatra One
 • Yellowtail
 • Yeseva One
 • Yesteryear
 • Yrsa
 • Zeyada
 • Zilla Slab
 • Zilla Slab Highlight

Wybierz niestandardowy kolor 

Wybierz niestandardowy kolor

 

 

aA
aA
aA
aA
aA

 

Pick a text shadow style to enable text shadow for this element. Once enabled, you will be able to customize your text shadow style further. To disable custom text shadow style, choose the None option.

Shadow’s horizontal distance from the text. A negative value places the shadow to the left of the text.

Shadow’s vertical distance from the text. A negative value places the shadow above the text.

The higher the value, the bigger the blur; the shadow becomes wider and lighter.

The color of the shadow.

 • Recent

 • Uploaded

 • Domyślnie
 • Georgia
 • Times New Roman
 • Arial
 • Trebuchet
 • Verdana
 • ABeeZee
 • Abel
 • Abhaya Libre
 • Abril Fatface
 • Aclonica
 • Acme
 • Actor
 • Adamina
 • Advent Pro
 • Aguafina Script
 • Akronim
 • Aladin
 • Aldrich
 • Alef