Historia grup

 

Historia Grup Rodzinnych Al-Anon w Polsce

1. Początki

W pierwszej połowie lat 70. ubiegłego wieku w Poznaniu powstała pierwsza w Polsce grupa terapeutyczna dla żon alkoholików, którzy leczyli się w Poradni Przeciwalkoholowej. Utworzyli oni pierwszą grupę AA – Eleusis i w pewnym momencie dotarła do nich informacja o wspólnocie Al-Anon. Przekazali ją swym żonom. Hanka J. członek Al-Anon z Kanady rozpoczęła korespondencję z Anną F., żoną jednego z założycieli Eleusis. Dzięki tej kilkuletniej wymianie listów powstała pierwsza Grupa Rodzinna Al-Anon Ariadna, która została zarejestrowana w 1980 r. w Biurze Służby Światowej w Nowym Yorku. Hanka J. przesyłała sukcesywnie przez 10 lat tłumaczenia najważniejszych zasad programu Al-Anon m.in. Legatów.

2. Rozwój

W rozwoju Grup Rodzinnych Al-Anon pomagali przyjaciele ze Wspólnoty Anonimowych Alkoholików, profesjonaliści z poradni odwykowych oraz osoby duchowne.
W 1984 r. było już 5 grup – 3 w Poznaniu, 2 w Bydgoszczy.
W 1989 r. – 108 grup
W 1996 r. – 321
W 1999 r. – 430
W 2011 r. – 390
Obecnie w 2014 r. jest – 390 grup.

W 1986 r. powstała w Poznaniu Ala – pierwsza grupa Alateen.
W 1989 r. było 12 grup Alateen, w 1996 r. – 43 grupy,
W 1999 r. – 61 grup, a w 2011 r. 14 grup.
W 1991 r. istniały w Polsce 3 grupy Al-Anon Dorosłe Dzieci
W 1996 r. – 7 grup, w 1999 r. – 13 grup, a w 2011 r. – 5 grup.

Obecnie w Polsce liczba ludności przekroczyła 38 milionów. W Al-Anon jest zarejestrowanych ponad 390 grup Al-Anon (wraz z Alateen i Al-Anon DD), co daje 1 grupę na 97 000 mieszkańców.
W pierwszej ankiecie na temat członkostwa w Al-Anon, którą przeprowadzono w 2009 r., uzyskano odpowiedzi od 1300 członków Al-Anon. Około połowa z nich mieszkała w dużych miastach, jedna trzecia w średniej wielkości miasteczkach a jedna piąta na wsi. Wśród tej liczby 98% stanowiły kobiety, 2% – mężczyźni. 59% osób należących do Al-Anon należało do grupy wiekowej od 36 do 55 lat, 32% miało ponad 55 lat a około 9% miało poniżej 36 lat.

3. Kształtowanie się struktury Grup Rodzinnych Al-Anon w Polsce

Rozwój struktur Al-Anon w Polsce następował stopniowo, przekształcając się w miarę potrzeb i wzrostu świadomości członków Al-Anon.

W 1987 r. korzystając z doświadczeń Wspólnoty AA, listownej inspiracji Hanki J. z Kanady oraz sugestii Biura Służby Światowej w Nowym Yorku powstała w Poznaniu, pierwsza intergrupa, która objęła swoim zasięgiem 20 grup z Poznania i okolic.

W 1991 r. istniały już 4 intergrupy utworzone wokół dużych miast: Poznania, Gdańska, Wrocławia, Warszawy.
W 1995 r. było 11 intergrup. W 1996 r. zmieniono nazwę intergrupa na region. Obecnie jest 13 regionów
(liczba grup w regionach waha się od 10 do 60).

Przy okazji rocznicowego spotkania AA w Gdańsku w 1991 r. zorganizowano pierwsze krajowe spotkanie przedstawicieli Al-Anon z całej Polski. Obecni na nim członkowie grup Al-Anon z poszczególnych intergrup powołali Tymczasowy Komitet Służby Al-Anon w Polsce, którego nazwę zmieniono w 1994 r. na Krajowy Komitet Służby Al-Anon w Polsce.

W 1997 r. została zwołana Pierwsza Konferencja Służby Al-Anon w Polsce. Miejscem jej obrad był Poznań. Wybrano wtedy Radę Powierników oraz powołano 7 komitetów. Od 1999 r. Konferencja Służby Grup Rodzinnych Al-Anon odbywa się corocznie. Karta Konferencji Al-Anon została przyjęta w 2001 r. Każdy region wysyła na Konferencję 1 reprezentanta i 1 delegata.

Obecnie istnieje też 10 komitetów: Komitet ds. Taktyki, Komitet ds. Finansów, Komitet Nominacyjny, Komitet Konferencyjny, Komitet ds. Alateen, Komitet ds. Współpracy z Profesjonalistami i Instytucjami, Komitet ds. Informacji Publicznej, Komitet ds. Literatury, Komitet ds. Archiwum, Komitet ds. Regionalnych Seminariów Służb. Powoływane są także zespoły zadaniowe do realizacji konkretnych spraw np. prac nad nową Kartą Konferencji.

W kwietniu 1999 r. wspólnota Al-Anon powołała Stowarzyszenie Służb Grup Rodzinnych Al-Anon, które uzyskało osobowość prawną dzięki rejestracji w Sądzie Rejonowym w Poznaniu. Od 2004 r. ma ono status organizacji pożytku publicznego. Organy Stowarzyszenia to Zarząd – w skład którego wchodzą prezes i viceprezes Zarządu, Walne Zgromadzenie oraz Komisja Rewizyjna. Powiernicy Al-Anon wchodzą w skład Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Rewizyjnej.

4. Tłumaczenia i publikowanie Literatury Zaaprobowanej przez Konferencję (LAK)

W 1987 r. grupa Ariadna uzyskała pozwolenie Biura Służby Światowej na opublikowanie pierwszej broszury w języku polskim zawierającej Dwanaście Stopni Al-Anon i Dwanaście Tradycji Al-Anon, hasła oraz Właśnie Dziś.

W latach 1995-2010 wydano 11 wybranych pozycji LAK, co dało łącznie 49 000 egzemplarzy książek i broszur.

Razem – biuletyn Al-Anon – od 1987 r. teksty o Al-Anon były drukowane gościnnie na dwóch stronach magazynu AA Zdrój.
W 1993 r. wyszedł pierwszy numer Razem – oficjalnego biuletynu Al-Anon i Alateen.
Dwumiesięcznik liczy obecnie 20 stron i ukazuje się w nakładzie 1000 egzemplarzy.

Grupy Rodzinne Al-Anon w Polsce pomagają przyjaciołom z krajów, w których wspólnota dopiero się rozwija. Udzielają wsparcia poprzez dzielenie się doświadczeniem i przekazywanie literatury.
My sami korzystaliśmy z pomocy przyjaciół z WSO i Niemiec. Ta pomoc jest ważną częścią naszego programu –niesienia posłania wszystkim ludziom cierpiącym z powodu nadużywania alkoholu przez krewnych lub przyjaciół.

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.al-anon.org.pl

Stowarzyszenie Służb Grup Rodzinnych Al-Anon
Os. Wichrowe Wzgórze 12 c
60-980 Poznań
Polska
Tel./fax: +48 61 828 93 07
e-mail: stowarzyszenie@al-anon.org.pl

 


 

English version:

1. The beginning of Al-Anon Family Groups

The beginnings of Al-Anon in Poland date back to the period 1973-1979 when some wives of alcoholics from atherapy group began to work on the Al-Anon program. When alcoholics formed the first AA group Eleusis, they learned about the fellowship Al-Anon. They passed on this information to their wives. Hanka J., a member of Al-Anon from Canada started the correspondence with Anna F., the wife of one of the founders of Eleusis. Thanks to the exchange of letters over the years the first family group Ariadna in Poznań was registered with WSO in 1980. Hanka J. was successively sending the translation of the main parts of the Al-Anon programme, for example, the legacies for over ten years.

2. Development

Many friends from AA, professionals from therapies and priests helped a lot in the development of Al-Anon Family Groups.
In 1984 there were 5 Al-Anon groups – 3 in Poznań, 2 in Bydgoszcz.
In 1989 – 108 groups, in 1996 – 321, in 1999 – 430, and in 2011 – 390 groups. At present in 2014 there are 390 groups.

In1986, the first Alateen group was founded, named Ala. In 1989 there were 12 groups of Alateen, in 1996 – 43 , in 1999 – 61 groups and in 2011 – 14 groups. The number of Al-Anon DD remained stable: 3 (1991), 7 (1996), 13 (1999) and 5 (2011). The population of Poland is over 38 million. There are about 390 Al-Anon groups including Alateen and Al-Anon Adult Children (2011), so the ratio is one group per 97,000 inhabitants.
In the first Al-Anon membership survey in 2009 responses were obtained from more than 1300 members. About a half of that number lived in big cities, about one third – in the medium-sized towns and about one-fifth in the countryside, 98 % were women, 2% – men. 59% belonged to the age group from 36 – 55, about 32% were over 55, and about 9% were under 36.

3. The territorial development of general services structure

The development of Al-Anon structures took place gradually, transforming due to the needs and increasing awareness of Al-Anon members.
In 1987 thanks to the experience of AA fellowship, the correspondence inspiration of Hanka J. and suggestions of WSO in New York the first intergroup was formed in Poznań. It embraced 20 groups from Poznań and its neighbourhood. In 1991 there were 4 intergroups around big cities: Poznań, Gdańsk, Wrocław and Warsaw.
In 1995 there were 11 intergroups. In 1996 the intergroups were changed into areas. At present in Poland there are 13 areas. The number of groups in them ranges from 10 to 60.
The annual convention of AA in Gdańsk in 1991 was a chance to organize the first meeting of representatives of Al-Anon from all over Poland. Members of intergroups formed the Temporary Committee of Al-Anon Service in Poland (Polish GSO), whose name was changed into General Committee of Al-Anon Service in Poland in 1994.
The First Service Conference of Al-Anon Poland was held in 1997 in Poznań. Then the Board of Trustees and 7 committees were established. The Second Conference was in 1999 and since then the Al-Anon Service Conference has been held annually. The Service Conference Charter of Al-Anon Poland was accepted in 2001. Every area sends one representative and one delegate to the Conference.
At present there are ten standing committees:
the Policy Committee, the Finance Committee, the Nominating Committee, the Alateen Committee, the Committee for Collaboration with Professionals and Institutions, the Public Outreach Committee, the Literature Committee, the Committee of Archives, the Committee of Regional Service Seminars and the Conference Committee. There are also task teams to work on particular matters, for example, to work on the Chart of Conference or to prepare the Al-Anon Convention 2010.

In1999 the Al-Anon fellowship formed the Al-Anon Association of Family Groups Services, which has been registered in the Regional Court in Poznań. The Association office is located in Poznan, Osiedle Wichrowe Wzgórze 12c Since 2004, the Association has had the status of public benefit organization.
The bodies of the Association include the Board including the Director and Deputy Director of the Board, the General Assembly,and the Audit Committee. The physical persons who are Al-Anon Trustees hold membership in the General Assembly and serve on the General Assembly and the Audit Committee of the Association.

4. Translation and publication of the Al-Anon Literature approved by the Conference

In 1987 the Ariadna group obtained the WSO permission to publish the first brochure in Polish with “Al-Anon Twelve Steps and Traditions”, “The Slogans” and “Just For Today”. In the years from 1995 to 2010 11 CAL items were published, which gave the sum total of 49,000 copies of books and brochures.
From 1987 texts about Al-Anon were printed on two pages of the AA newsletter “Zdrój”. In 1993 the Al-Anon and Alateen newsletter under the name “Razem” began to appear as a bi-monthly and with more content.
This newsletter embraces now 20 pages and is issued in about 1000 copies at a time.

Al-Anon Family Groups in Poland help friends in the countries where the fellowship is still developing. They give them support sharing their experience and sending literature. We also profited from the assistance and guidance from friends from WSO and Germany. This help extended to others is a very important part of our programme – passing on the message to all people suffering from alcohol abuse by their relatives or friends.

We invite you to the Polish Al-Anon Services website, which was set up in 2005 and its address is

www.al-anon.org.pl

Association of Al-Anon Service
PO BOX 14
60-980 Poznan 13
Poland
Tel./fax: +48 61 828 93 07
stowarzyszenie@al-anon.org.pl