Dziedzictwo

 

 

DWANAŚCIE STOPNI AL-ANON

 1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu i że nie jesteśmy w stanie kierować naszym życiem.
 2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od naszej własnej może nam przywrócić równowagę ducha i umysłu.
 3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga – jakkolwiek Go pojmujemy.
 4. Przeprowadziliśmy szczery i odważny rachunek sumienia.
 5. Wyznaliśmy Bogu, sobie – we własnym sumieniu – i innemu człowiekowi istotę naszych błędów.
 6. Z całkowitą gotowością powierzyliśmy Bogu usuwanie wszelkich słabości naszego charakteru.
 7. Prosiliśmy Boga z pokorą, aby usunął nasze wady.
 8. Sporządziliśmy listę osób przez nas skrzywdzonych i postanowiliśmy im wszystkim zadośćuczynić.
 9. Naprawiliśmy błędy popełnione wobec wszystkich ludzi – gdy tylko było to możliwe bez krzywdy dla nich lub dla innych.
 10. Prowadziliśmy w dalszym ciągu rachunek sumienia; w razie popełnienia błędu jesteśmy gotowi przyznać się do tego.
 11. Poszukiwaliśmy przez modlitwę i medytację coraz doskonalszej więzi z Bogiem – jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas i o siłę do jej spełnienia.
 12. Dzięki stosowaniu Dwunastu Stopni dostąpiliśmy duchowego przebudzenia i staraliśmy się nieść posłannictwo innym ludziom, a zasady te stosować we wszystkich naszych sprawach.

 


 

DWANAŚCIE TRADYCJI AL-ANON

 1. Nasze wspólne dobro powinno być stawiane na pierwszym miejscu; postęp indywidualny większości zależy od naszej jedności grupowej.
 2. Jedynym i najwyższym autorytetem Al-Anon jest kochający Bóg taki, jaki daje się rozpoznać w „zbiorowym sumieniu” grupy. Ci, którzy kierują, są po to, aby rzetelnie służyć innym; oni nie rządzą.
 3. Krewni alkoholików, zbierający się w celu niesienia sobie nawzajem pomocy, mogą uważać się za Grupę Rodzinną Al-Anon pod warunkiem, że przyświeca im tylko ten cel. Jedynym warunkiem członkostwa jest to, że mamy w rodzinie lub wśród bliskich przyjaciół kogoś chorującego na alkoholizm.
 4. Każda grupa powinna być niezależna, z wyjątkiem spraw odnoszących się do innych grup Al-Anon lub AA jako całości.
 5. Każda grupa Al-Anon ma tylko jeden cel: niesienie pomocy rodzinom alkoholików. Realizujemy to poprzez stosowanie Dwunastu Stopni w naszym własnym życiu, przez zrozumienie i dodawanie otuchy naszym pijącym krewnym oraz przez serdeczne przyjmowanie i okazywanie zrozumienia rodzinom alkoholików.
 6. Nasze grupy Al-Anon nie powinny nigdy udzielać swej nazwy lub w jakikolwiek inny sposób wspierać działalności innych organizacji. Imię Al-Anon nie powinno być nigdy włączone w jakiekolwiek dyskusje publiczne, tak aby problemy finansowe, majątkowe i prestiżowe nie odwracały naszej uwagi od głównego celu duchowego. Powinniśmy zawsze współpracować z AA.
 7. Każda grupa powinna być całkowicie samowystarczalna i nie przyjmować pomocy materialnej z zewnątrz.
 8. Dwunasty stopień Al-Anon powinien być realizowany we własnym zakresie grupy, bez pomocy ludzi poświęcających się tego rodzaju pracy zawodowo. Nasze Centrale służb mogą jednak zatrudniać pracowników fachowych.
 9. Grupy nie powinny mieć cech organizacyjnych, ale mogą wybierać spośród swoich członków przedstawicieli tworzących rady służebne lub komitety, podlegające bezpośrednio tym, którym służą.
 10. Grupy Rodzinne Al-Anon nie wyrażają opinii w sprawach nie związanych z ich działalnością, aby imię Al-Anon nie zostało nigdy uwikłane w publiczne dyskusje.
 11. Nasze oddziaływanie na społeczeństwo opiera się na przyciąganiu, a nie reklamowaniu. Powinniśmy dbać o zachowanie osobistej anonimowości w kontaktach z prasą, TV, radiem i filmem i w szczególny sposób ochraniać anonimowość członków AA.
 12. Anonimowość jest duchową podstawą wszystkich naszych Tradycji i przypomina nam zawsze o pierwszeństwie tych Tradycji przed osobistymi przekonaniami i korzyściami naszych członków.

 


 

DWANAŚCIE KONCEPCJI SŁUŻBY AL-ANON

 

 1. Grupy Al-Anon ponoszą pełną odpowiedzialność i są autorytetem dla Służb Światowych Al-Anon.
 2. Grupy Al-Anon przekazały wszelkie administracyjne i wykonawcze uprawnienia Konferencji i jej organom służebnym.
 3. Prawo do podejmowania decyzji stwarza możliwość skutecznego kierowania.
 4. Czynne uczestnictwo stanowi klucz do harmonii.
 5. Prawo apelacji i składania petycji chroni mniejszość i gwarantuje jej wysłuchanie.
 6. Konferencja uznaje, że powiernicy są w pełni odpowiedzialni za sprawy administracyjne.
 7. Działalność powierników opiera się na podstawach prawnych, natomiast Konferencji na Tradycjach.
 8. Rada Powierników przekazuje pełne prawo do podejmowania decyzji w zakresie ustalania form prowadzenia spraw Biura Służby Światowej jego Komitetom Wykonawczym.
 9. Dobry indywidualny sposób kierowania jest konieczny na wszystkich poziomach Służby. Na poziomie Konferencji Służby Światowej główne przewodnictwo przejmuje Rada Powierników.
 10. Odpowiedzialność służby jest zrównoważona przez dokładne określenie uprawnień i w ten sposób unika się podwójnego przewodnictwa.
 11. Biuro Służby Światowej składa się z komitetów stałych, z kierowników oraz zespołu pracowników.
 12. Podstawą duchową Służb Światowych Al-Anon są Gwarancje Ogólne Konferencji, Dwunasty Artykuł Karty.

 


 

GWARANCJE OGÓLNE KONFERENCJI

 

We wszystkich swoich postępowaniach Konferencja Słuzby Światowej Al-Anon będzie przestrzegała ducha Tradycji:
I. Dostateczne fundusze do działania, zawierające rozsądną rezerwę stanowią rozważną zasadę finansową.
II. Żaden z uczestników Konferencji nie może być autorytetem dla innych lub okazywać, że jest ważniejszy od nich.
III. Wszystkie ważne decyzje będą poprzedzane dyskusją i podejmowane przez głosowanie i jeśli to tylko możliwe przy znacznej jednomyslności.
IV. Żadne działanie Konferencji nie może mieć charakteru kary wymierzonej komukolwiek i nie może zachęcać do publicznych dyskusji.
V. Chociaż Konferencja służy Al-Anon, nigdy nie może spełniać funcji rządu i podobnie jak wspólnota Grup Rodzinnych Al-Anon, której Konferencja służy, pozostanie zawsze demokratyczna w myśleniu i działaniu.